CCfp

CCfp

开心版 无广告 115

更新日期:2022-02-22 分类标签: 语言:中文 平台:没限制

4 人已下载 手机查看

CCfp

//+------------------------------------------------------------------+
//| CCFp.mq4 |
//| SemSemFX@rambler.ru |
//| http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=107 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "SemSemFX@rambler.ru"
#property link "http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=107"
//----
string Indicator_Name = "CCFp:";
int Objs = 0;
//----
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 8
extern int MA_Method = 3;
extern int Price = 6;
extern int Fast = 20;
extern int Slow = 50;
extern bool USD = 1;
extern bool EUR = 1;
extern bool GBP = 1;
extern bool CHF = 1;
extern bool JPY = 1;
extern bool AUD = 1;
extern bool CAD = 1;
extern bool NZD = 1;
extern color Color_USD = Green;
extern color Color_EUR = DarkBlue;
extern color Color_GBP = Red;
extern color Color_CHF = White;
extern color Color_JPY = DarkKhaki;
extern color Color_AUD = Yellow;
extern color Color_CAD = Purple;
extern color Color_NZD = Teal;
extern int Line_Thickness = 2;
extern int All_Bars = 0;
extern int Last_Bars = 0;
//----
double arrUSD[];
double arrEUR[];
double arrGBP[];
double arrCHF[];
double arrJPY[];
double arrAUD[];
double arrCAD[];
double arrNZD[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
//---- indicators
if(USD)
Indicator_Name = StringConcatenate(Indicator_Name, " USD");
if(EUR)
Indicator_Name = StringConcatenate(Indicator_Name, " EUR");
if(GBP)
Indicator_Name = StringConcatenate(Indicator_Name, " GBP");
if(CHF)
Indicator_Name = StringConcatenate(Indicator_Name, " CHF");
if(AUD)
Indicator_Name = StringConcatenate(Indicator_Name, " AUD");
if(CAD)
Indicator_Name = StringConcatenate(Indicator_Name, " CAD");
if(JPY)
Indicator_Name = StringConcatenate(Indicator_Name, " JPY");
if(NZD)
Indicator_Name = StringConcatenate(Indicator_Name, " NZD");
IndicatorShortName(Indicator_Name);
int cur = 0;
int st = 23;
if(USD)
{
sl("~", cur, Color_USD);
cur += st;
}
if(EUR)
{
sl("~", cur, Color_EUR);
cur += st;
}
if(GBP)
{
sl("~", cur, Color_GBP);
cur += st;
}
if(CHF)
{
sl("~", cur, Color_CHF);
cur += st;
}
if(AUD)
{
sl("~", cur, Color_AUD);
cur += st;
}
if(CAD)
{
sl("~", cur, Color_CAD);
cur += st;
}
if(JPY)
{
sl("~", cur, Color_JPY);
cur += st;
}
if(NZD)
{
sl("~", cur, Color_NZD);
cur += st;
}
int width = 0;
if(0 > StringFind(Symbol(), "USD", 0))
width = 1;
else
width = Line_Thickness;
SetIndexStyle(0, DRAW_LINE, DRAW_LINE, width, Color_USD);
SetIndexBuffer(0, arrUSD);
SetIndexLabel(0, "USD");
if(0 > StringFind(Symbol(), "EUR", 0))
width = 1;
else
width = Line_Thickness;
SetIndexStyle(1, DRAW_LINE, DRAW_LINE, width, Color_EUR);
SetIndexBuffer(1, arrEUR);
SetIndexLabel(1, "EUR");
if(0 > StringFind(Symbol(), "GBP", 0))
width = 1;
else
width = Line_Thickness;
SetIndexStyle(2, DRAW_LINE, DRAW_LINE, width, Color_GBP);
SetIndexBuffer(2, arrGBP);
SetIndexLabel(2, "GBP");
if(0 > StringFind(Symbol(), "CHF", 0))
width = 1;
else
width = Line_Thickness;
SetIndexStyle(3, DRAW_LINE, DRAW_LINE, width, Color_CHF);
SetIndexBuffer(3, arrCHF);
SetIndexLabel(3, "CHF");
if(0 > StringFind(Symbol(), "JPY", 0))
width = 1;
else
width = Line_Thickness;
SetIndexStyle(4, DRAW_LINE, DRAW_LINE, width, Color_JPY);
SetIndexBuffer(4, arrJPY);
SetIndexLabel(4, "JPY");
if(0 > StringFind(Symbol(), "AUD", 0))
width = 1;
else
width = Line_Thickness;
SetIndexStyle(5, DRAW_LINE, DRAW_LINE, width, Color_AUD);
SetIndexBuffer(5, arrAUD);
SetIndexLabel(5, "AUD");
if(0 > StringFind(Symbol(), "CAD", 0))
width = 1;
else
width = Line_Thickness;
SetIndexStyle(6, DRAW_LINE, DRAW_LINE, width, Color_CAD);
SetIndexBuffer(6, arrCAD);
SetIndexLabel(6, "CAD");
if(0 > StringFind(Symbol(), "NZD", 0))
width = 1;
else
width = Line_Thickness;
SetIndexStyle(7, DRAW_LINE, DRAW_LINE, width, Color_NZD);
SetIndexBuffer(7, arrNZD);
SetIndexLabel(7, "NZD");
//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
{
//----
for(int i = 0; i < Objs; i++)
{
if(!ObjectDelete(Indicator_Name + i))
Print("error: code #", GetLastError());
}
//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
int limit;
int counted_bars = IndicatorCounted();
//---- ïðîâåðêà íà âîçìîæíûå îøèáêè
if(counted_bars < 0)
return(-1);
//---- ïîñëåäíèé ïîñ÷èòàííûé áàð áóäåò ïåðåñ÷èòàí
if(All_Bars < 1)
All_Bars = Bars;
if(counted_bars > 0 && Last_Bars > 0)
counted_bars -= Last_Bars;
limit = All_Bars - counted_bars;
//---- îñíîâíîé öèêë
for(int i = 0; i < limit; i++)
{
// Ïðåäâàðèòåëüíûé ðàññ÷åò
if(EUR)
{
double EURUSD_Fast = ma("EURUSD", Fast, MA_Method, Price, i);
double EURUSD_Slow = ma("EURUSD", Slow, MA_Method, Price, i);
if(!EURUSD_Fast || !EURUSD_Slow)
break;
}
if(GBP)
{
double GBPUSD_Fast = ma("GBPUSD", Fast, MA_Method, Price, i);
double GBPUSD_Slow = ma("GBPUSD", Slow, MA_Method, Price, i);
if(!GBPUSD_Fast || !GBPUSD_Slow)
break;
}
if(AUD)
{
double AUDUSD_Fast = ma("AUDUSD", Fast, MA_Method, Price, i);
double AUDUSD_Slow = ma("AUDUSD", Slow, MA_Method, Price, i);
if(!AUDUSD_Fast || !AUDUSD_Slow)
break;
}
if(NZD)
{
double NZDUSD_Fast = ma("NZDUSD", Fast, MA_Method, Price, i);
double NZDUSD_Slow = ma("NZDUSD", Slow, MA_Method, Price, i);
if(!NZDUSD_Fast || !NZDUSD_Slow)
break;
}
if(CAD)
{
double USDCAD_Fast = ma("USDCAD", Fast, MA_Method, Price, i);
double USDCAD_Slow = ma("USDCAD", Slow, MA_Method, Price, i);
if(!USDCAD_Fast || !USDCAD_Slow)
break;
}
if(CHF)
{
double USDCHF_Fast = ma("USDCHF", Fast, MA_Method, Price, i);
double USDCHF_Slow = ma("USDCHF", Slow, MA_Method, Price, i);
if(!USDCHF_Fast || !USDCHF_Slow)
break;
}
if(JPY)
{
double USDJPY_Fast = ma("USDJPY", Fast, MA_Method, Price, i);
double USDJPY_Slow = ma("USDJPY", Slow, MA_Method, Price, i);
if(!USDJPY_Fast || !USDJPY_Slow)
break;
}
// ðàññ÷åò âàëþò
if(USD)
{
arrUSD[i] = 0;
if(EUR)
arrUSD[i] += EURUSD_Slow / EURUSD_Fast - 1;
if(GBP)
arrUSD[i] += GBPUSD_Slow / GBPUSD_Fast - 1;
if(AUD)
arrUSD[i] += AUDUSD_Slow / AUDUSD_Fast - 1;
if(NZD)
arrUSD[i] += NZDUSD_Slow / NZDUSD_Fast - 1;
if(CHF)
arrUSD[i] += USDCHF_Fast / USDCHF_Slow - 1;
if(CAD)
arrUSD[i] += USDCAD_Fast / USDCAD_Slow - 1;
if(JPY)
arrUSD[i] += USDJPY_Fast / USDJPY_Slow - 1;
}// end if USD
if(EUR)
{
arrEUR[i] = 0;
if(USD)
arrEUR[i] += EURUSD_Fast / EURUSD_Slow - 1;
if(GBP)
arrEUR[i] += (EURUSD_Fast / GBPUSD_Fast) /
(EURUSD_Slow/GBPUSD_Slow) - 1;
if(AUD)
arrEUR[i] += (EURUSD_Fast / AUDUSD_Fast) /
(EURUSD_Slow/AUDUSD_Slow) - 1;
if(NZD)
arrEUR[i] += (EURUSD_Fast / NZDUSD_Fast) /
(EURUSD_Slow/NZDUSD_Slow) - 1;
if(CHF)
arrEUR[i] += (EURUSD_Fast*USDCHF_Fast) /
(EURUSD_Slow*USDCHF_Slow) - 1;
if(CAD)
arrEUR[i] += (EURUSD_Fast*USDCAD_Fast) /
(EURUSD_Slow*USDCAD_Slow) - 1;
if(JPY)
arrEUR[i] += (EURUSD_Fast*USDJPY_Fast) /
(EURUSD_Slow*USDJPY_Slow) - 1;
}// end if EUR
if(GBP)
{
arrGBP[i] = 0;
if(USD)
arrGBP[i] += GBPUSD_Fast / GBPUSD_Slow - 1;
if(EUR)
arrGBP[i] += (EURUSD_Slow / GBPUSD_Slow) /
(EURUSD_Fast / GBPUSD_Fast) - 1;
if(AUD)
arrGBP[i] += (GBPUSD_Fast / AUDUSD_Fast) /
(GBPUSD_Slow / AUDUSD_Slow) - 1;
if(NZD)
arrGBP[i] += (GBPUSD_Fast / NZDUSD_Fast) /
(GBPUSD_Slow / NZDUSD_Slow) - 1;
if(CHF)
arrGBP[i] += (GBPUSD_Fast*USDCHF_Fast) /
(GBPUSD_Slow*USDCHF_Slow) - 1;
if(CAD)
arrGBP[i] += (GBPUSD_Fast*USDCAD_Fast) /
(GBPUSD_Slow*USDCAD_Slow) - 1;
if(JPY)
arrGBP[i] += (GBPUSD_Fast*USDJPY_Fast) /
(GBPUSD_Slow*USDJPY_Slow) - 1;
}// end if GBP
if(AUD)
{
arrAUD[i] = 0;
if(USD)
arrAUD[i] += AUDUSD_Fast / AUDUSD_Slow - 1;
if(EUR)
arrAUD[i] += (EURUSD_Slow / AUDUSD_Slow) /
(EURUSD_Fast / AUDUSD_Fast) - 1;
if(GBP)
arrAUD[i] += (GBPUSD_Slow / AUDUSD_Slow) /
(GBPUSD_Fast / AUDUSD_Fast) - 1;
if(NZD)
arrAUD[i] += (AUDUSD_Fast/NZDUSD_Fast) /
(AUDUSD_Slow / NZDUSD_Slow) - 1;
if(CHF)
arrAUD[i] += (AUDUSD_Fast*USDCHF_Fast) /
(AUDUSD_Slow*USDCHF_Slow) - 1;
if(CAD)
arrAUD[i] += (AUDUSD_Fast*USDCAD_Fast) /
(AUDUSD_Slow*USDCAD_Slow) - 1;
if(JPY)
arrAUD[i] += (AUDUSD_Fast*USDJPY_Fast) /
(AUDUSD_Slow*USDJPY_Slow) - 1;
}// end if AUD
if(NZD)
{
arrNZD[i] = 0;
if(USD)
arrNZD[i] += NZDUSD_Fast / NZDUSD_Slow - 1;
if(EUR)
arrNZD[i] += (EURUSD_Slow / NZDUSD_Slow) /
(EURUSD_Fast/NZDUSD_Fast) - 1;
if(GBP)
arrNZD[i] += (GBPUSD_Slow / NZDUSD_Slow) /
(GBPUSD_Fast / NZDUSD_Fast) - 1;
if(AUD)
arrNZD[i] += (AUDUSD_Slow / NZDUSD_Slow) /
(AUDUSD_Fast / NZDUSD_Fast) - 1;
if(CHF)
arrNZD[i] += (NZDUSD_Fast*USDCHF_Fast) /
(NZDUSD_Slow*USDCHF_Slow) - 1;
if(CAD)
arrNZD[i] += (NZDUSD_Fast*USDCAD_Fast) /
(NZDUSD_Slow*USDCAD_Slow) - 1;
if(JPY)
arrNZD[i] += (NZDUSD_Fast*USDJPY_Fast) /
(NZDUSD_Slow*USDJPY_Slow) - 1;
}// end if NZD
if(CAD)
{
arrCAD[i] = 0;
if(USD)
arrCAD[i] += USDCAD_Slow / USDCAD_Fast - 1;
if(EUR)
arrCAD[i] += (EURUSD_Slow*USDCAD_Slow) /
(EURUSD_Fast*USDCAD_Fast) - 1;
if(GBP)
arrCAD[i] += (GBPUSD_Slow*USDCAD_Slow) /
(GBPUSD_Fast*USDCAD_Fast) - 1;
if(AUD)
arrCAD[i] += (AUDUSD_Slow*USDCAD_Slow) /
(AUDUSD_Fast*USDCAD_Fast) - 1;
if(NZD)
arrCAD[i] += (NZDUSD_Slow*USDCAD_Slow) /
(NZDUSD_Fast*USDCAD_Fast) - 1;
if(CHF)
arrCAD[i] += (USDCHF_Fast / USDCAD_Fast) /
(USDCHF_Slow / USDCAD_Slow) - 1;
if(JPY)
arrCAD[i] += (USDJPY_Fast / USDCAD_Fast) /
(USDJPY_Slow / USDCAD_Slow) - 1;
}// end if CAD
if(CHF)
{
arrCHF[i] = 0;
if(USD)
arrCHF[i] += USDCHF_Slow / USDCHF_Fast - 1;
if(EUR)
arrCHF[i] += (EURUSD_Slow*USDCHF_Slow) /
(EURUSD_Fast*USDCHF_Fast) - 1;
if(GBP)
arrCHF[i] += (GBPUSD_Slow*USDCHF_Slow) /
(GBPUSD_Fast*USDCHF_Fast) - 1;
if(AUD)
arrCHF[i] += (AUDUSD_Slow*USDCHF_Slow) /
(AUDUSD_Fast*USDCHF_Fast) - 1;
if(NZD)
arrCHF[i] += (NZDUSD_Slow*USDCHF_Slow) /
(NZDUSD_Fast*USDCHF_Fast) - 1;
if(CAD)
arrCHF[i] += (USDCHF_Slow / USDCAD_Slow) /
(USDCHF_Fast / USDCAD_Fast) - 1;
if(JPY)
arrCHF[i] += (USDJPY_Fast / USDCHF_Fast) /
(USDJPY_Slow / USDCHF_Slow) - 1;
}// end if CHF
if(JPY)
{
arrJPY[i] = 0;
if(USD)
arrJPY[i] += USDJPY_Slow / USDJPY_Fast - 1;
if(EUR)
arrJPY[i] += (EURUSD_Slow*USDJPY_Slow) /
(EURUSD_Fast*USDJPY_Fast) - 1;
if(GBP)
arrJPY[i] += (GBPUSD_Slow*USDJPY_Slow) /
(GBPUSD_Fast*USDJPY_Fast) - 1;
if(AUD)
arrJPY[i] += (AUDUSD_Slow*USDJPY_Slow) /
(AUDUSD_Fast*USDJPY_Fast) - 1;
if(NZD)
arrJPY[i] += (NZDUSD_Slow*USDJPY_Slow) /
(NZDUSD_Fast*USDJPY_Fast) - 1;
if(CAD)
arrJPY[i] += (USDJPY_Slow/USDCAD_Slow) /
(USDJPY_Fast/USDCAD_Fast) - 1;
if(CHF)
arrJPY[i] += (USDJPY_Slow/USDCHF_Slow) /
(USDJPY_Fast/USDCHF_Fast) - 1;
}// end if JPY
}//end block for(int i=0; i<limit; i++)
//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Subroutines |
//+------------------------------------------------------------------+
double ma(string sym, int per, int Mode, int Price, int i)
{
double res = 0;
int k = 1;
int ma_shift = 0;
int tf = 0;
switch(Period())
{
case 1: res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i);
k += 5;
case 5: res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i);
k += 3;
case 15: res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i);
k += 2;
case 30: res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i);
k += 2;
case 60: res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i);
k += 4;
case 240: res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i);
k += 6;
case 1440: res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i);
k += 4;
case 10080: res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i);
k +=4;
case 43200: res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i);
}
return(res);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| |
//+------------------------------------------------------------------+
void sl(string sym, int y, color col)
{
int window = WindowFind(Indicator_Name);
string ID = Indicator_Name+Objs;
int tmp = 10 + y;
Objs++;
if(ObjectCreate(ID, OBJ_LABEL, window, 0, 0))
{
//ObjectSet(ID, OBJPROP_CORNER, 1);
ObjectSet(ID, OBJPROP_XDISTANCE, y + 35);
ObjectSet(ID, OBJPROP_YDISTANCE, 0);
ObjectSetText(ID, sym, 18, "Arial Black", col);
}
}
//+------------------------------------------------------------------+

 

相关资源

暂无评论

暂无评论...