Zupp

Zupp最新版

更新日期:2022-03-03分类标签: 语言:中文平台:没限制

119 人已下载 手机查看

Zupp

 

#property copyright “nen”
#property link “http://www.onix-trade.net/forum/”
//topic/118-gartley-patterns-%D0%B8-%D0%B8%D1%85-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/”
// îïèñàíèå http://onix-trade.net/forum/index.php?s=&showtopic=373&view=findpost&p=72865

#property stacksize 65535
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 6
#property indicator_color1 clrMagenta //clrRed
//#property indicator_width6 5
#property indicator_color2 clrGreen
#property indicator_color3 clrOrange
#property indicator_color4 clrLightSkyBlue
#property indicator_color5 clrLemonChiffon
//#property indicator_color4 clrChartreuse
//#property indicator_color5 clrRed
#property indicator_color6 clrMagenta //clrYellow

#property version “2.148”
#property description “ZigZag óíèâåðñàëüíûé ñ ïàòòåðíàìè Ïåñàâåíòî”
#property description ” ”
#property description “Âåðñèÿ äëÿ ïîèñê ïàòòåðíîâ”

#define pi 3.14159265
#define phi 1.6180339887

//===================================
//—- indicator parameters
extern string ______________0_____________ = “Parameters for ZigZag”;
extern int ExtIndicator = 11;
extern int ParametresZZforDMLEWA = 6;
extern int minBars = 8;
extern int minSize = 50;
// Ïåðåìåííûå îò ZigZag èç ÌÒ
extern int ExtDeviation = 5;
extern int ExtBackstep = 3;
extern bool noBackstep = false;
extern bool RecoverFiltr = false;
// Ïåðåìåííàÿ äëÿ nen-ZigZag
extern int GrossPeriod = 240;
//—-
extern double minPercent = 0.0; // 0.08
extern int ExtPoint=11; // êîëè÷åñòâî òî÷åê çèãçàãà äëÿ çèãçàãà Talex
// Ïàðàìåòðû äëÿ çèãçàãà, ðàçðàáîòàííîãî wellx
extern int StLevel = 28;
extern int BigLevel = 32;
extern bool auto = true;
extern double minBar=38.2, maxBar=61.8;

extern bool ExtStyleZZ = true;

extern int ExtMaxBar = 1400; // Êîëè÷åñòâî áàðîâ îáñ÷¸òà (0-âñå)
extern int ExtMinBar = 0;
// âûâîä íîìåðîâ ïåðåëîìîâ çèãçàãîâ
extern bool ExtNumberPeak = false;
extern bool ExtNumberPeak10 = true;
extern bool ExtNumberPeakLow = true;
extern color ExtNumberPeakColor = clrRed;
extern int ExtNumberPeakFontSize = 11;

extern string ______________1_____________ = “Parameters for fibo Levels”;
extern bool ExtFiboDinamic = false;
extern bool ExtFiboStatic = false;
extern int ExtFiboStaticNum = 2;
extern bool ExtFiboCorrectionExpansion = false;
extern color ExtFiboD = clrSienna;
extern color ExtFiboS = clrTeal;
extern int ExtFiboStyle = 2;
extern int ExtFiboWidth = 0;
//————————————-

extern string ______________2_____________ = “Parameters for Pesavento Patterns”;
extern int ExtPPWithBars = 0;
extern int ExtHidden = 1;
extern int ExtFractal = 7;
extern int ExtFractalEnd = 7;
extern int ExtFiboChoice = 2;
extern bool ExtFiboZigZag = false;
extern double ExtDelta = 0.04;
extern int ExtDeltaType = 2;
extern int ExtSizeTxt = 7;
extern color ExtLine = clrDarkBlue;
extern color ExtLine886 = clrPurple;
extern color ExtNotFibo = clrSlateGray;
extern color ExtPesavento = clrFireBrick; // Yellow; Öâåòà äëÿ áåëîãî ôîíà. Óáðàë öâåòà äëÿ ÷åðíîãî ôîíà
extern color ExtGartley886 = clrRed; // GreenYellow;
color colorPPattern;

// Ïàòòåðíû Gartley
extern string ______________3_____________ = “Parameters for Gartley Patterns”;
extern int AlgorithmSearchPatterns = 0;
extern int PotencialsLevels_retXD = 1;
extern int visibleLevelsABCD = 3;
// Ïðàìåòðû äëÿ çèãçàãà èç MT4 è çèãçàãà Talex
extern int maxDepth = 55;
extern int minDepth = 3;
extern bool FiboStep = true; //false;
extern int IterationStepDepth = 2;
// Ïàðàìåòðû äëÿ çèãçàãà Àëåêñà 1 è çèãçàãà Ensign – ìåíÿåì ðàçìåð
extern int maxSize_ = 150;
extern int minSize_ = 15;
extern int IterationStepSize = 3;
// Ïàðàìåòðû äëÿ çèãçàãà Àëåêñà 2 – ìåíÿåì ïðîöåíò
extern double maxPercent_ = 10.0;
extern double minPercent_ = 0.4;
extern double IterationStepPercent = 15;
//
extern bool DirectionOfSearchMaxMin = true;
extern int SelectPattern = 5;
extern string visiblePattern = “000000000000000000000000000000000”;
extern int NumberPattern = 1; // Íîìåð ïàòòåðíà, ïî êîòîðîìó êàëèáðóåòñÿ çèãçàã è ïàðàìåòðû êîòîðîãî âûâîäÿòñÿ ÷åðåç InfoTF
extern int ExtGartleyTypeSearch = 1;
extern int ExtHiddenPP = 1;
extern bool ExtGartleyOnOff = true;
//extern int VarDisplay=0;
extern int maxBarToD = 15;
extern int patternInfluence = 1; //2;
extern bool patternTrue = true;
extern double AllowedBandPatternInfluence = 1.618;
extern bool RangeForPointD = true;
extern bool OldNewRangeForPointD = false;
extern color ExtColorRangeForPointD = clrRed;
extern int VectorOfAMirrorTrend = 2;
extern color VectorOfAMirrorTrendColor = clrLawnGreen;
extern int VectorOfAMirrorTrendStyle = STYLE_DASH;
extern bool shortNamePatterns = false;
extern bool visibleLineOrTriangle = true;
extern int PatternLineStyle = 0;
extern int PatternLineWidth = 2;
extern color ExtColorPatterns = clrBlue;
extern string ExtColorPatternList = “clrBlue,clrDarkGreen,clrFireBrick,clrDeepPink,clrRoyalBlue,clrSienna,clrDodgerBlue,clrCornflowerBlue,clrTomato,clrSlateBlue,clrMediumSlateBlue,clrSlateGray,clrBlueViolet”;
//extern string ExtColorPatternList = “clrBlue,clrDarkGreen,clrNavy,clrSienna,clrMediumBlue,clrRoyalBlue,clrDodgerBlue,clrCornflowerBlue,clrLightSkyBlue,clrSlateBlue,clrMediumSlateBlue,clrSlateGray,clrLightSteelBlue”;
extern double ExtDeltaGartley = 0.09;
extern double ExtDeltaGartleyPRZ = 0.02;

extern int levelD = 1;
extern color colorLevelD = clrRed;

//—————
extern bool Equilibrium = true;
extern bool ReactionType = false;
extern int EquilibriumStyle = 1;
extern int EquilibriumWidth = 0;
extern color ColorEquilibrium = clrRed;
extern color ColorReaction = clrTomato;
//————— 3 Drives ———-
extern bool Ext_3Drives = true;
extern double Ext_xO = 1.618;
//————— Dragon ————
extern bool Dragon = true;
extern int PeakZZDragon = 7;
//————— 4-Point Pattern —
extern bool Ext_4PointPattern = true;
extern double _maxXB = 0.618;
//————— AB=CD ————-
extern int ABCD = 0;
extern bool searchABCDAlternate = false;
extern string ABCDAlternate = “0.618,0.786,0.886,1.128,1.272,1.618,2.618”;
extern bool visibleABCDrayZZ = true;
//—————
extern bool Ext_noname = false;
//—————
extern int CustomPattern = 0; // 0 – íå âûâîäèòñÿ ïîëüçîâàòåëüñêèé ïàòòåðí
// 1 – âûâîäèòñÿ âìåñòå ñ îñíîâíîé ãðóïïîé ïàòòåðíîâ
// 2 – âûâîäèòñÿ òîëüêî custom ïàòòåðí
extern string NameCustomPattern = “Custom”;
extern double minXB = 0.67; // 0.382; //0.5;
extern double maxXB = 0.67; // 0.942; //0.618;
extern double minAC = 0.618; // 0.447; //0.382;
extern double maxAC = 0.618; // 0.942; //0.618;
extern double minBD = 2.46; // 1.144; //1.128;
extern double maxBD = 2.46; // 2.128; //1.272;
extern double minXD = 1.272; // 0.5; //0.618;
extern double maxXD = 1.272; // 0.942; //0.886;

extern bool filtrEquilibrium = true;

// Âûâîä â ôàéëû èíôîðìàöèè î ïàòòåðíàõ. ×òåíèå èç ôàéëà ñïèñêà ïàòòåðíîâ
extern int readFromFileListPatterns = 0;
extern string NameFileListPatterns = “listpatterns”;
extern bool writeToFileListPatterns = false;
extern bool picture = false;
extern int writeInfoPatternsToFileXML = 0;
extern int writeInfoPatternsToFileCSV = 0;
extern bool namefileSymbolPeriod = false;

extern bool InfoPointD = false;

extern bool MonitorPatterns = true;
extern int TextSize = 10;

extern bool ExtGlobalVariableSet = false;

extern string ______________4_____________ = “Parameters Exp”;
extern bool chHL = false;
extern bool PeakDet = false;
extern bool chHL_PeakDet = true;
extern int ExtLabel = 0;
extern int ExtCodLabel = 116;

extern string ______________5_____________ = “Common Parameters”;
//————————————–
extern int ExtFiboType = 1;
extern string ExtFiboTypeFree = “0,0.382,0.618,0.764,1,1.236,1.618”; // ïîëüçîâàòåëüñêèå óðîâíè ôèáî
extern color ExtObjectColor = clrNONE;
extern int ExtObjectStyle = 1;
extern int ExtObjectWidth = 0;
// âûâîä ñòàòè÷åñêèõ îáúåêòîâ â ðåæèìå äèíàìè÷åñêèõ
extern bool ExtDinamic = false; //true; //
extern string ExtVisibleDinamic = “01”;
extern bool RefreshStaticNewRayZZ =true;

extern bool ZigZagHighLow = true;
// ——————————–
// Äîïîëíèòåëüíûå ôèíêöèè
extern bool ExtSendMail = false;
extern bool ExtAlert = false;
extern bool ExtPlayAlert = false;
extern string AlertText = “ïîÿâèëñÿ íîâûé Ïàòòåðí”;
// Âûâîä îáúåêòîâ â âèäå ôîíà
extern bool ExtBack = true;
// Ñîõðàíåíèå ñòàòè÷åñêèõ âèë Ýíäðþñà, Fibo Time è ò.ä.
extern bool ExtSave = false;
extern string info_comment = “0011”;
extern bool infoMerrillPattern= true;
extern bool infoTF = true;
// Âûâîä âåðòèêàëüíîé ëèíèè íà íóëåâîì áàðå
// Âûâîä íàçâàíèé ïàòòåðíîâ êðóïíûì øðèôòîì
extern bool bigText = false;
extern int bigTextSize = 16;
extern color bigTextColor = clrBlue;
extern color bigTextColorBearish = clrRed;
extern int bigTextX = 50;
extern int bigTextY = 50;
extern bool ExtVisible = true;
extern int ExtComplekt = 3;
//===================================

// Ìàññèâû äëÿ ZigZag
// Ìàññèâ äëÿ îòðèñîâêè ZigZag
double zz[];
// Ìàññèâ ìèíèìóìîâ ZigZag
double zzL[];
// Ìàññèâ ìàêñèìóìîâ ZigZag
double zzH[];
// Ìàññèâû äëÿ nen-ZigZag
double nen_ZigZag[];

int _maxbarZZ; // êîëè÷åñòâî áàðîâ, ó÷àñòâóþùèõ â ðàñ÷åòå çèãçàãîâ.

// ïåðåìåííûå äëÿ õðàíåíèÿ ïàðàìåòðîâ ñòàíäàðòíîãî çèãçàãà
int _ExtBackstep, _minBars, _minSize;

// Ìàññèâ ÷èñåë, çàäàííûõ ïîëüçîâàòåëåì
double fi[];
string fitxt[];
string fitxt100[];
int Sizefi=0,Sizefi_1=0;

color ExtLine_;

double number[64];
string numbertxt[64];
int numberFibo[64];
int numberPesavento[64];
int numberGartley[64];
int numberMix[64];
int numberGilmorQuality[64];
int numberGilmorGeometric[64];
int numberGilmorHarmonic[64];
int numberGilmorArithmetic[64];
int numberGilmorGoldenMean[64];
int numberSquare[64];
int numberCube[64];
int numberRectangle[64];
int numberExt[64];

string nameObj=””, nameObjtxt=””, save=””;
//
bool descript_b=false;
// PPWithBars – òåêñò, âûâîäèìûé ó ñîåäèíèòåëüíîé ëèíèè
// descript – îïèñàíèå îáúåêòîâ
string PPWithBars=””, descript=””;
// Ìàòðèöà äëÿ ïîèñêà èñ÷åçíóâøèõ áàðîâ afr – ìàññèâ çíà÷åíèé âðåìåíè ïÿòè ïîñëåäíèõ ôðàêòàëîâ è îòðèñîâêè äèíàìè÷åñêèõ è ñòàòè÷åñêèõ ôèá
// afrl – ìèíèìóìû, afrh – ìàêñèìóìû
int afr[]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
double afrl[]={0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0}, afrh[]={0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0}, afrx[]={0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0};
// Ïàðàìåòðû òàéìôðéìîâ
double openTF[]={0.0,0.0,0.0,0.0,0.0}, closeTF[]={0.0,0.0,0.0,0.0,0.0}, lowTF[]={0.0,0.0,0.0,0.0,0.0}, highTF[]={0.0,0.0,0.0,0.0,0.0};
string TF[]={“MN”,”W1″,”D1″,”H4″,”H1″,”m30″,”m15″,”m5″,”m1″};
string Period_tf=””;
bool afrm=true;
double ExtHL;
double HL,HLp,kk,kj,Angle;
// LowPrim,HighPrim,LowLast,HighLast – çíà÷åíèÿ ìèíèìóìîâ è ìàêñèìóìîâ áàðîâ
double LowPrim,HighPrim,LowLast,HighLast;
// numLowPrim,numHighPrim,numLowLast,numHighLast -íîìåðà áàðîâ
int numLowPrim,numHighPrim,numLowLast,numHighLast,k1,k2,countLow1,countHigh1,shift1,shift2,shift3;
string txtkk=””, txtRet=””;
// Âðåìÿ áàðà ñ ïåðâûì, âòîðûì è òðåòüèì îò íóëåâîãî áàðà ôðàêòàëîì
int timeFr1new,timeFr2new,timeFr3new;
// Ñ÷åò÷èê ôðàêòàëîâ
int countFr;
// Áàð, äî êîòîðîãî íàäî ðèñîâàòü ñîåäèíèòåëüíûå ëèíèè îò íóëåâîãî áàðà
int countBarEnd=0,TimeBarEnd;
// Áàð, äî êîòîðîãî íàäî ïåðåñ÷èòûâàòü îò íóëåâîãî áàðà
int numBar=0;
// Íîìåð îáúåêòà
int numOb;
// flagFrNew=true – îáðàçîâàëñÿ íîâûé ôðàêòàë èëè ïåðâûé ôðàêòàë ñìåñòèëñÿ íà äðóãîé áàð. =false – ïî óìîë÷àíèþ.
bool flagFrNew=false;
// èäåíòèôèêàòîð íîâîãî ëó÷à
bool newRay=true;
// flagGartley – ïîÿâëåíèå íîâîãî ïàòòåðíà Gartley èëè èñ÷åçíîâåíèå ïàòòåðíà Gartley
bool flagGartley=false;
// Ïåðèîä òåêóùåãî ãðàôèêà
int perTF;
bool Demo;
// Ïåðåìåííûå äëÿ çèãçàãà, ðàçðàáîòàííîãî wellx
bool first=true;
int NewBarTime=0, countbars=0;
int realcnt=0;

double int_to_d=0, int_to_d1=0, int_to_d2=0;

int counted_bars, cbi, iBar;

// Ïåðåìåííûå äëÿ ZigZag Àëåêñà è èíäèêàòîðà ïîäîáíîãî âñòðîåííîìó â Ensign
double ha[],la[],hi,li,si,sip,di,hm,lm,ham[],lam[],him,lim,lLast=0,hLast=0;
int fs=0,fsp,countBar;
int ai,bi,ai0,bi0,aim,bim;
datetime tai,tbi,ti,tmh,tml;
// fcount0 – ïðè îáíóëåíèè ñ÷åò÷èêà ïðîïóùåííûõ áàðîâ íà 0 áàðå fcount0=true.
// Íà ñëåäóþùåì áàðå =false è ìîæíî îïðåäåëÿòü òî÷êó ïåðåëîìà
bool fh=false,fl=false,fcount0,PeakDetIni;

/*
// Ïåðåìåííûå äëÿ Ñâèíãîâ Ãàííà
double lLast_m=0, hLast_m=0;
int countBarExt; // ñ÷åò÷èê âíåøíèõ áàðîâ
int countBarl,countBarh;
*/
// Ïåðåìåííûå äëÿ nen-ZigZag
bool hi_nen;
bool init_zz=true;

// Ïåðåìåííûå äëÿ ðàñøèðåííîãî ðåæèìà ðàáîòû èíäèêàòîðà
int mFibo[]={0,0};

double hBar, lBar;
datetime tiZZ;

// Ïåðåìåííûå äëÿ ïàòòåðíîâ Gartley
string vBullBear = “”; // ïåðåìåííàÿ äëÿ îáîçíà÷åíèÿ áû÷èé èëè ìåäâåæèé ïàòòåðí
string vNamePattern = “”; // ïåðåìåííàÿ äëÿ îáîçíà÷åíèÿ íàèìåíîâàíèÿ ïàòòåðíà
string vBullBearToNumberPattern = “”;
string vNamePatternToNumberPattern = “”;
string _InfoPointD = “”;
bool vPatOnOff = false, vPatNew = false, saveParametersZZ=false;
bool vWriteToFilePattern = false, vpicture=false;

datetime TimeForDmin = 0, TimeForDminToNumberPattern;
datetime TimeForDmax = 0, TimeForDmaxToNumberPattern;
double LevelForDmin = 0, LevelForDminToNumberPattern;
double LevelForDmax = 0, LevelForDmaxToNumberPattern;
double save_cenaPointD;
datetime save_timePointD_0;
double PeakCenaX[1],PeakCenaA[1],PeakCenaB[1],PeakCenaC[1],PeakCenaD[1];
datetime PeakTimeX[1],PeakTimeA[1],PeakTimeB[1],PeakTimeC[1],PeakTimeD[1];
string __NamePatterns[1][2];
int __D[1][4];
color __PatColor[1];
int countGartley = 0; // Ñ÷åò÷èê ïàòòåðíîâ
int minBarsToNumberPattern;
int minSizeToNumberPattern;
int vBackstepToNumberPattern;
double minPercentToNumberPattern;
color ColorList[];
int ColorSize;
int countColor = 0;
bool flagExtGartleyTypeSearch2=false; // ñèãíàë âûêëþ÷åíèÿ ïîèñêà ïàòòåðíîâ â ðåæèìå êèòàéñêàÿ èãðóøêà
int minBarsSave, minBarsX;

bool CustomPat_[33];

//string namepatterns[];
string namepatterns[33]=
{“Gartley”,”Bat”,”Alternate Bat”,”Butterfly”,”Crab”,”Deep Crab”,”Leonardo”,”Shark”,”Cypher”,”Nen STAR”,”5-0″,
“A Gartley”,”A Bat”,”A Alternate Bat”,”A Butterfly”,”A Crab”,”A Deep Crab”,”A Leonardo”,”A Shark”,”A Cypher”,”A Nen STAR”,”A 5-0″,
“Black Swan”,”White Swan”,”Navarro 200″,”max Bat”,”max Gartley”,”max Butterfly”,”TOTAL 1″,”TOTAL 2″,”TOTAL 3″,”TOTAL 4″,”TOTAL”};

int countPat;
int typepatterns[33];
// 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
//minXB,maxXB,minAC,maxAC,minBD,maxBD,minXD,maxXD,minXXA,maxXXA,minXCD,maxXCD,minXAB,maxXDC,TimeXXB,lineXB
//double pp[,16]; // priznakipatterns=pp

double pp[33][16]= // priznakipatterns=pp
{0.618,0.618,0.382,0.886,1.128,1.618,0.786,0.786,0,0,0,0,0,0,0,1,
0.382,0.5,0.382,0.886,1.618,2.618,0.886,0.886,0,0,0,0,1.272,0,0,1,
0.382,0.382,0.382,0.886,2.0,4.236,1.128,1.128,0,0,0,0,1.618,0,0,1,
0.786,0.786,0.382,0.886,1.618,2.618,1.272,1.618,0,0,0,0,1.272,0,0,1,
0.382,0.618,0.382,0.886,2.236,4.236,1.618,1.618,0,0,0,0,0,0,0,1,
0.886,0.886,0.382,0.886,2.618,4.236,1.618,1.618,0,0,0,0,0,0,0,1,
0.5,0.5,0.382,0.886,1.128,2.618,0.786,0.786,0,0,0,0,0,0,0,1,
0,0,1.128,1.618,1.618,2.236,0.886,1.128,0,0,0,0,0,0,0,1,
0.382,0.618,0,0,0,0,0.786,0.786,1.272,1.414,0,0,0,0,0,1,
0.382,0.618,0,0,0,0,1.272,1.272,1.272,1.414,0,0,0,0,0,1,
1.128,1.618,1.618,2.236,0.5,0.5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0.618,0.886,1.128,2.618,1.618,1.618,1.272,1.272,0,0,0,0,0,0,0,1,
0.382,0.618,1.128,2.618,2.0,2.618,1.128,1.128,0,0,0,0,0,0.786,0,1,
0.236,0.5,1.128,2.618,2.618,2.618,0.886,0.886,0,0,0,0,0,0.618,0,1,
0.382,0.618,1.128,2.618,1.272,1.272,0.618,0.786,0,0,0,0,0,0.786,0,1,
0.236,0.447,1.128,2.618,1.128,2.618,0.618,0.618,0,0,0,0,0,0,0,1,
0.236,0.382,1.128,2.618,1.128,1.128,0.618,0.618,0,0,0,0,0,0,0,1,
0.382,0.886,1.128,2.618,2.0,2.0,1.272,1.272,0,0,0,0,0,0,0,1,
0.447,0.618,0.618,0.886,0,0,0.886,1.128,0,0,0,0,0,0,0,1,
0,0,0,0,1.618,2.618,1.272,1.272,0,0,1.272,1.414,0,0,0,0,
0,0,0,0,1.618,2.618,0.786,0.786,0,0,1.272,1.414,0,0,0,1,
2.0,2.0,0.447,0.618,0.618,0.886,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
1.382,2.618,0.236,0.5,1.128,2.0,1.128,2.618,0,0,0,0,0,0,0,0,
0.382,0.724,2.0,4.236,0.5,0.886,0.382,0.886,0,0,0,0,0,0,0,0,
0.786,0.786,0.886,1.128,0,0,0.886,1.128,0,0,0,0,0,0,1,0,
0.382,0.618,0.382,0.886,1.272,2.618,0.886,0.886,0,0,0,0,1.272,0,0,1,
0.382,0.618,0.382,0.886,1.128,2.236,0.618,0.786,0,0,0,0,0,0,0,1,
0.618,0.886,0.382,0.886,1.272,2.618,1.272,1.618,0,0,0,0,1.272,0,0,1,
0.382,0.786,0.382,0.886,1.272,2.618,0.786,0.886,0,0,0,0,0,0,0,1,
0.382,0.786,0.382,0.886,1.618,4.236,1.128,1.618,0,0,0,0,0,0,0,1,
0.236,0.618,1.128,2.618,1.272,2.618,0.618,0.886,0,0,0,0,0,0,0,1,
0.382,0.786,1.128,2.618,1.618,2.618,1.128,1.272,0,0,0,0,0,0,0,1,
0.236,0.786,0.382,2.618,1.272,4.236,0.618,1.618,0,0,0,0,0,0,0,1};

int retresmentXD[][2], retresmentBD[][2], arrXD_BD[2];

double minXB_[33], maxXB_[33], minAC_[33], maxAC_[33], minBD_[33], maxBD_[33], minXD_[33], maxXD_[33], minXXA_[33], maxXXA_[33], minXCD_[33], maxXCD_[33], minXAB_[33], maxXDC_[33];

int levelXD[32,2]; // íîìåð ïàòòåðíà, êîä óðîâíÿ
double level_D[32]; // çíà÷åíèå öåíû ïîòåíöèàëüíîãî óðîâíÿ òî÷êè D ïàòòåðíà
string level_nameD[32]; // íàèìåíîâàíèå ïîòåíöèàëüíîãî óðîâíÿ òî÷êè D ïàòòåðíà

double deltapatterns[3][20][2];
// 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
double retpatterns[20]={0.146,0.236,0.382,0.447,0.5,0.618,0.707,0.786,0.886,1.0,1.128,1.272,1.414,1.618,2.0,2.236,2.618,3.1416,3.618,4.236};
string retpatternstxt[20]={“.146″,”.236″,”.382″,”.447″,”.5″,”.618″,”.707″,”.786″,”.886″,”1.0″,”1.128″,”1.272″,”1.414″,”1.618″,”2.0″,”2.236″,”2.618″,”3.14″,”3.618″,”4.236″};
double min_DeltaGartley, max_DeltaGartley;
int ret[5][2]; // XD-XB-AC-BD, âî âòîðîì èçìåðåíèè äëÿ ExtDeltaGartley – 2, äëÿ ExtDelta – 1, äëÿ ExtDeltaGartleyPRZ – 0

double _ABCDtype[];
string _ABCDtypetxt[];
int _ABCDsize;

int f=1; // äëÿ alerta

// Ïåðåìåííûå äëÿ Merrill Patterns
double mPeak0[5][2]={0,5,0,4,0,3,0,2,0,1}, mPeak1[5][2]={0,5,0,4,0,3,0,2,0,1};
string mMerrillPatterns[32][3]=
{“21435”, “M1”, “DownTrend”,
“21453”, “M2”, “InvertedHeadAndShoulders”,
“24135”, “M3”, “DownTrend”,
“24153”, “M4”, “InvertedHeadAndShoulders”,
“42135”, “M5”, “Broadening”,
“42153”, “M6”, “InvertedHeadAndShoulders”,
“24315”, “M7”, “*”,
“24513”, “M8”, “InvertedHeadAndShoulders”,
“42315”, “M9”, “*”,
“42513”, “M10”, “InvertedHeadAndShoulders”,
“45213”, “M11”, “InvertedHeadAndShoulders”,
“24351”, “M12”, “*”,
“24531”, “M13”, “Triangle”,
“42351”, “M14”, “*”,
“42531”, “M15”, “UpTrend”,
“45231”, “M16”, “UpTrend”,
“13245”, “W1”, “DownTrend”,
“13524”, “W2”, “DownTrend”,
“15324”, “W3”, “*”,
“13224”, “W4”, “Triangle”,
“15342”, “W5”, “*”,
“31254”, “W6”, “HeadAndShoulders”,
“42513”, “W7”, “HeadAndShoulders”,
“51324”, “W8”, “*”,
“31542”, “W9”, “HeadAndShoulders”,
“51324”, “W10”, “*”,
“35124”, “W11”, “HeadAndShoulders”,
“53124”, “W12”, “Broadening”,
“35142”, “W13”, “HeadAndShoulders”,
“53142”, “W14”, “UpTrend”,
“35412”, “W15”, “HeadAndShoulders”,
“53412”, “W16”, “UpTrend”};

// Ïåðåìåííûå äëÿ çèãçàãà Talex
static int endbar = 0;
static double endpr = 0;
// Ïåðåìåííûå äëÿ ïîñòðîåíèÿ âèë Ýíäðþñà îò ïðîèçâîëüíûõ ñâå÷åé
bool tik1 = true;

//+——————————————————————+
//| Custom indicator initialization function. Íà÷àëî. |
//+——————————————————————+
int init()
{
if (!ExtVisible) return(-1);

string aa=””, aa1=””, txt=””;
int i, j, k, m;
int bb=0,bb1=-1;

if (ParametresZZforDMLEWA>0 && (ExtIndicator==0 || ExtIndicator==6 || (NumberPattern==0 && ExtIndicator==11)))
{
switch (ParametresZZforDMLEWA)
{
case 1:
_minBars=5; _ExtBackstep=8;
break;
case 2:
_minBars=8; _ExtBackstep=13;
break;
case 3:
_minBars=13; _ExtBackstep=21;
break;
case 4:
_minBars=21; _ExtBackstep=34;
break;
case 5:
_minBars=34; _ExtBackstep=55;
break;
case 6:
_minBars=55; _ExtBackstep=89;
break;
case 7:
_minBars=89; _ExtBackstep=144;
break;
case 8:
_minBars=144; _ExtBackstep=233;
}
}
else
{
_minBars=minBars; _ExtBackstep=ExtBackstep;
}
minBarsToNumberPattern=_minBars; vBackstepToNumberPattern=_ExtBackstep;
minBarsSave=minBars;

IndicatorBuffers(8);

if (ExtIndicator==14)
{
if (auto)
{
double wrmassiv[];

if (minBar>=100) minBar=61.8;
if (minBar<=0) minBar=61.8;
if (maxBar>=100) maxBar=38.2;
if (minBar<=0) minBar=38.2;

ArrayResize(wrmassiv,Bars-1);
for (i=Bars-1;i>0;i–) {wrmassiv[i]=High[i]-Low[i]+Point;}
ArraySort (wrmassiv);
i=MathFloor(minBar*Bars/100);
StLevel=MathFloor(wrmassiv[i]/Point);
i=MathFloor(maxBar*Bars/100);
BigLevel=MathFloor(wrmassiv[i]/Point);
}
}

if (ExtMaxBar>Bars) ExtMaxBar=Bars;
if (ExtMaxBar>0) _maxbarZZ=ExtMaxBar; else _maxbarZZ=Bars;

// ——-
// Gartley Patterns

if ((ExtIndicator==11 && ExtGartleyTypeSearch>0) || PotencialsLevels_retXD<0 || (ExtIndicator!=11 && ExtGartleyOnOff==false)) PotencialsLevels_retXD=0;
if (PotencialsLevels_retXD>2) PotencialsLevels_retXD=2;

if (ExtIndicator==11 || ExtGartleyOnOff || PotencialsLevels_retXD>0)
{
ArrayInitialize(PeakCenaX,0);
ArrayInitialize(PeakCenaA,0);
ArrayInitialize(PeakCenaB,0);
ArrayInitialize(PeakCenaC,0);
ArrayInitialize(PeakCenaD,0);

ArrayInitialize(PeakTimeX,0);
ArrayInitialize(PeakTimeA,0);
ArrayInitialize(PeakTimeB,0);
ArrayInitialize(PeakTimeC,0);
ArrayInitialize(PeakTimeD,0);

// ArrayInitialize(__NamePatterns,””);
ArrayInitialize(__D,0);
ArrayInitialize(__PatColor,0);

if (writeInfoPatternsToFileXML<0) writeInfoPatternsToFileXML=0;
if (writeInfoPatternsToFileXML>2) writeInfoPatternsToFileXML=2;
if (writeInfoPatternsToFileCSV<0) writeInfoPatternsToFileCSV=0;
if (writeInfoPatternsToFileCSV>2) writeInfoPatternsToFileCSV=2;

min_DeltaGartley = (1 – ExtDeltaGartley);
max_DeltaGartley = (1 + ExtDeltaGartley);

for (i=0;i<20;i++)
{
deltapatterns[2][i][0]=retpatterns[i]*min_DeltaGartley;
deltapatterns[2][i][1]=retpatterns[i]*max_DeltaGartley;

deltapatterns[1][i][0]=retpatterns[i]*(1 – ExtDelta);
deltapatterns[1][i][1]=retpatterns[i]*(1 + ExtDelta);

deltapatterns[0][i][0]=retpatterns[i]*(1 – ExtDeltaGartleyPRZ);
deltapatterns[0][i][1]=retpatterns[i]*(1 + ExtDeltaGartleyPRZ);
}

if (CustomPattern>0)
{
minAC = min_DeltaGartley * minAC;
minBD = min_DeltaGartley * minBD;
minXB = min_DeltaGartley * minXB;
minXD = min_DeltaGartley * minXD;

maxAC = max_DeltaGartley * maxAC;
maxBD = max_DeltaGartley * maxBD;
maxXB = max_DeltaGartley * maxXB;
maxXD = max_DeltaGartley * maxXD;
}

// countPat=33;
countPat=ArraySize(namepatterns);

if (readFromFileListPatterns<0) readFromFileListPatterns=0;
if (readFromFileListPatterns>2) readFromFileListPatterns=2;
if (readFromFileListPatterns>0) mreadFromFileListPatterns();
if (writeToFileListPatterns) mwriteToFileListPatterns();

ArrayResize(namepatterns,countPat);

ArrayResize(CustomPat_,countPat);
ArrayResize(typepatterns,countPat);
ArrayInitialize(typepatterns,-1);
ArrayResize(minXB_,countPat);
ArrayResize(maxXB_,countPat);
ArrayResize(minAC_,countPat);
ArrayResize(maxAC_,countPat);
ArrayResize(minBD_,countPat);
ArrayResize(maxBD_,countPat);
ArrayResize(minXD_,countPat);
ArrayResize(maxXD_,countPat);
ArrayResize(minXXA_,countPat);
ArrayResize(maxXXA_,countPat);
ArrayResize(minXCD_,countPat);
ArrayResize(maxXCD_,countPat);
ArrayResize(minXAB_,countPat);
ArrayResize(maxXDC_,countPat);
/*
namepatterns[countPat]=
{“Gartley”,”Bat”,”Alternate Bat”,”Butterfly”,”Crab”,”Deep Crab”,”Leonardo”,”Shark”,”Cypher”,”Nen STAR”,”5-0″,
“A Gartley”,”A Bat”,”A Alternate Bat”,”A Butterfly”,”A Crab”,”A Deep Crab”,”A Leonardo”,”A Shark”,”A Cypher”,”A Nen STAR”,”A 5-0″,
“Black Swan”,”White Swan”,”Navarro”,”TOTAL 1″,”TOTAL 2″,”TOTAL 3″,”TOTAL 4″,”TOTAL”};

// 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
//minXB,maxXB,minAC,maxAC,minBD,maxBD,minXD,maxXD,minXXA,maxXXA,minXCD,maxXCD,minXAB,maxXDC,TimeXXB,lineXB
*/

// 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
//minXB,maxXB,minAC,maxAC,minBD,maxBD,minXD,maxXD,minXXA,maxXXA,minXCD,maxXCD,minXAB,maxXDC,TimeXXB
double max_ = 1000000; k=0; m=0;
for (i=0;i<countPat;i++)
{
minXB_[i] = min_DeltaGartley * pp[i][0];
maxXB_[i] = max_DeltaGartley * pp[i][1];

minAC_[i] = min_DeltaGartley * pp[i][2];
maxAC_[i] = max_DeltaGartley * pp[i][3];

minBD_[i] = min_DeltaGartley * pp[i][4];
maxBD_[i] = max_DeltaGartley * pp[i][5];

minXD_[i] = min_DeltaGartley * pp[i][6];
maxXD_[i] = max_DeltaGartley * pp[i][7];

minXXA_[i] = min_DeltaGartley * pp[i][8];
maxXXA_[i] = max_DeltaGartley * pp[i][9];
minXCD_[i] = min_DeltaGartley * pp[i][10];
maxXCD_[i] = max_DeltaGartley * pp[i][11];
minXAB_[i] = min_DeltaGartley * pp[i][12];
maxXDC_[i] = max_DeltaGartley * pp[i][13];

// êëàññèêà è À êëàññèêà typepatterns[i] = 0
if (maxXB_[i]>0 && maxAC_[i]>0 && maxBD_[i]>0 && maxXD_[i]>0 && pp[i][8]==0 && pp[i][9]==0 && pp[i][10]==0 && pp[i][11]==0 && pp[i][12]==0 && pp[i][13]==0 && pp[i][14]==0) typepatterns[i] = 0;
// Bat & Butterfly typepatterns[i] = 1
else if (maxXB_[i]>0 && maxAC_[i]>0 && maxBD_[i]>0 && maxXD_[i]>0 && pp[i][8]==0 && pp[i][9]==0 && pp[i][10]==0 && pp[i][11]==0 && pp[i][12]>0 && pp[i][13]==0 && pp[i][14]==0) typepatterns[i] = 1;
// A Bat & A Butterfly typepatterns[i] = 2
else if (maxXB_[i]>0 && maxAC_[i]>0 && maxBD_[i]>0 && maxXD_[i]>0 && pp[i][8]==0 && pp[i][9]==0 && pp[i][10]==0 && pp[i][11]==0 && pp[i][12]==0 && pp[i][13]>0 && pp[i][14]==0) typepatterns[i] = 2;
// 5-0 è A 5-0 typepatterns[i] = 3
else if (maxXB_[i]>0 && maxAC_[i]>0 && maxBD_[i]>0 && maxXD_[i]<0.0001 && pp[i][8]==0 && pp[i][9]==0 && pp[i][10]==0 && pp[i][11]==0 && pp[i][12]==0 && pp[i][13]==0 && pp[i][14]==0) typepatterns[i] = 3;
// Cypher typepatterns[i] = 4
else if (maxXB_[i]>0 && maxAC_[i]<0.0001 && maxBD_[i]<0.0001 && maxXD_[i]>0 && pp[i][8]>0 && pp[i][9]>0 && pp[i][10]==0 && pp[i][11]==0 && pp[i][12]==0 && pp[i][13]==0 && pp[i][14]==0) typepatterns[i] = 4;
// A Cypher typepatterns[i] = 5
else if (maxXB_[i]<0.0001 && maxAC_[i]<0.0001 && maxBD_[i]>0 && maxXD_[i]>0 && pp[i][8]==0 && pp[i][9]==0 && pp[i][10]>0 && pp[i][11]>0 && pp[i][12]==0 && pp[i][13]==0 && pp[i][14]==0) typepatterns[i] = 5;
// Shark typepatterns[i] = 6
else if (maxXB_[i]<0.0001 && maxAC_[i]>0 && maxBD_[i]>0 && maxXD_[i]>0 && pp[i][8]==0 && pp[i][9]==0 && pp[i][10]==0 && pp[i][11]==0 && pp[i][12]==0 && pp[i][13]==0 && pp[i][14]==0) typepatterns[i] = 6;
// A Shark typepatterns[i] = 7
else if (maxXB_[i]>0 && maxAC_[i]>0 && maxBD_[i]<0.0001 && maxXD_[i]>0 && pp[i][8]==0 && pp[i][9]==0 && pp[i][10]==0 && pp[i][11]==0 && pp[i][12]==0 && pp[i][13]==0 && pp[i][14]==0) typepatterns[i] = 7;
// Navarro typepatterns[i] = 8
else if (maxXB_[i]>0 && maxAC_[i]>0 && maxXD_[i]>0 && pp[i][8]==0 && pp[i][9]==0 && pp[i][10]==0 && pp[i][11]==0 && pp[i][12]==0 && pp[i][13]==0 && pp[i][14]>0) typepatterns[i] = 8;

if (pp[i][6]>0 && pp[i][7]>0)
{
for (j=0;j<20;j++)
{
if (retpatterns[j]>=pp[i][6] && retpatterns[j]<=pp[i][7])
{
k++; ArrayResize(retresmentXD,k);
retresmentXD[k-1][0]=i; // íîìåð ïàòòåðíà â ñïèñêå
retresmentXD[k-1][1]=j; // íîìåðà âîçìîæíûõ ðåòðåñìåíòîâ XD äëÿ äàííîãî ïàòòåðíà
}
if (retpatterns[j]>pp[i][7]) break;
}
}

if (pp[i][4]>0 && pp[i][5]>0)
{
for (j=0;j<20;j++)
{
if (retpatterns[j]>=pp[i][4] && retpatterns[j]<=pp[i][5])
{
m++; ArrayResize(retresmentBD,m);
retresmentBD[m-1][0]=i; // íîìåð ïàòòåðíà â ñïèñêå
retresmentBD[m-1][1]=j; // íîìåðà âîçìîæíûõ ðåòðåñìåíòîâ XB äëÿ äàííîãî ïàòòåðíà
}
if (retpatterns[j]>pp[i][5]) break;
}
}
}

arrXD_BD[0]=ArraySize(retresmentXD)/2; // ðàçìåð ìàññèâà retresmentXD
arrXD_BD[1]=ArraySize(retresmentBD)/2; // ðàçìåð ìàññèâà retresmentBD

if (ExtGartleyTypeSearch<0) ExtGartleyTypeSearch=0;
if (ExtGartleyTypeSearch>2) ExtGartleyTypeSearch=2;

if (ExtIndicator==11)
{
if (ExtHiddenPP<0) ExtHiddenPP=0;
if (ExtHiddenPP>2) ExtHiddenPP=2;

if (IterationStepDepth<1) IterationStepDepth=1;
if (IterationStepDepth>maxDepth-minDepth) IterationStepDepth=maxDepth-minDepth;

if (IterationStepSize<1) IterationStepSize=1;
if (IterationStepSize>maxSize_-minSize_) IterationStepSize=maxSize_-minSize_;

if (IterationStepPercent<1) IterationStepPercent=1;
}

if (NumberPattern<0) NumberPattern=0;

if (ExtIndicator==11 && (ExtHiddenPP==0 || ExtHiddenPP==2)) {ExtHidden=0; ExtStyleZZ=false;}

if (ExtGartleyTypeSearch>0)
{
if (patternInfluence==0)
{
if (ExtMaxBar>0)
{
if (maxBarToD==0 || maxBarToD>ExtMaxBar) maxBarToD=ExtMaxBar-15;
}
else if (maxBarToD==0) maxBarToD=Bars-15;
}

ColorSize=0;
_stringtocolorarray (ExtColorPatternList, ColorList, ColorSize); // Ïîäãîòîâêà ñïèñêà çíà÷åíèé öâåòà äëÿ áàáî÷åê Gartley, çàäàííûõ ïîëüçîâàòåëåì
}

if (CustomPattern<0) CustomPattern=0;
if (CustomPattern>2) CustomPattern=2;

if (readFromFileListPatterns!=1)
{
switch(SelectPattern)
{
case 1: // òîëüêî êëàññè÷åñêèå
ArrayInitialize(CustomPat_,false);
CustomPat_[0]=true;
CustomPat_[1]=true;
CustomPat_[2]=true;
CustomPat_[3]=true;
CustomPat_[4]=true;
CustomPat_[5]=true;
CustomPat_[6]=true;
CustomPat_[7]=true;
CustomPat_[10]=true;
CustomPat_[25]=true;
CustomPat_[26]=true;
CustomPat_[27]=true;
break;
case 2: // êëàññè÷åñêèå è àíòèêëàññè÷åñêèå
ArrayInitialize(CustomPat_,false);
CustomPat_[0]=true;
CustomPat_[1]=true;
CustomPat_[2]=true;
CustomPat_[3]=true;
CustomPat_[4]=true;
CustomPat_[5]=true;
CustomPat_[6]=true;
CustomPat_[7]=true;
CustomPat_[10]=true;

CustomPat_[11]=true;
CustomPat_[12]=true;
CustomPat_[13]=true;
CustomPat_[14]=true;
CustomPat_[15]=true;
CustomPat_[16]=true;
CustomPat_[17]=true;
CustomPat_[18]=true;
CustomPat_[21]=true;

CustomPat_[25]=true;
CustomPat_[26]=true;
CustomPat_[27]=true;
break;
case 3: // ýêçîòèêà
ArrayInitialize(CustomPat_,false);
CustomPat_[8]=true;
CustomPat_[9]=true;
CustomPat_[19]=true;
CustomPat_[20]=true;
CustomPat_[22]=true;
CustomPat_[23]=true;
CustomPat_[24]=true;
break;
case 4: // òîëüêî àíòèïàòòåðíû
ArrayInitialize(CustomPat_,false);
CustomPat_[11]=true;
CustomPat_[12]=true;
CustomPat_[13]=true;
CustomPat_[14]=true;
CustomPat_[15]=true;
CustomPat_[16]=true;
CustomPat_[17]=true;
CustomPat_[18]=true;
CustomPat_[19]=true;
CustomPat_[20]=true;
CustomPat_[21]=true;
break;
case 5: // âñå êðîìå TOTAL
ArrayInitialize(CustomPat_,true);
CustomPat_[28]=false;
CustomPat_[29]=false;
CustomPat_[30]=false;
CustomPat_[31]=false;
CustomPat_[32]=false;
break;
case 6: // òîëüêî TOTAL
ArrayInitialize(CustomPat_,false);
CustomPat_[28]=true;
CustomPat_[29]=true;
CustomPat_[30]=true;
CustomPat_[31]=true;
CustomPat_[32]=true;
break;
case 7: // ïðîèçâîëüíûé âûáîð ïÿòèòî÷å÷íûõ ïàòòåðíîâ äëÿ ïîèñêà
j=StringLen(visiblePattern);
for(i=0;i<j;i++)
{
if (StringSubstr(visiblePattern,i,1)==”1″) CustomPat_[i]=true; else CustomPat_[i]=false;
}
}

if (readFromFileListPatterns==2 && SelectPattern!=8)
{
for (i=countPat-1;i>32;i–) CustomPat_[i]=true;
}
}
else if (SelectPattern!=8) SelectPattern=0;

if (SelectPattern==0) ArrayInitialize(CustomPat_,true); // âñå

if (searchABCDAlternate)
{
_stringtodoublearray (ABCDAlternate, _ABCDtype, _ABCDtypetxt, _ABCDsize, false);
}

if (ABCD>2) ABCD=2;
}

// Gartley Patterns
// ——-

if (ExtStyleZZ) {SetIndexStyle(0,DRAW_SECTION);}
else {SetIndexStyle(0,DRAW_ARROW); SetIndexArrow(0,158);}

if (ExtLabel>0)
{
SetIndexStyle(3,DRAW_ARROW); SetIndexArrow(3,ExtCodLabel);
SetIndexStyle(4,DRAW_ARROW); SetIndexArrow(4,ExtCodLabel);
}
else
{
SetIndexStyle(3,DRAW_LINE,STYLE_DOT);
SetIndexStyle(4,DRAW_LINE,STYLE_DOT);
}

SetIndexLabel(0,StringConcatenate(“ZUP”,ExtComplekt,” (zz”,ExtIndicator,”)”));
if (ExtIndicator==6)
{
if (noBackstep)
{
SetIndexLabel(5,StringConcatenate(“ZUP”,ExtComplekt,” DT6_”,minBars,”/GP=”,GrossPeriod));
}
else
{
SetIndexLabel(5,StringConcatenate(“ZUP”,ExtComplekt,” DT6_”,minBars+”/”,ExtBackstep,”/GP=”,GrossPeriod));
}
}
else if (ExtIndicator==7) SetIndexLabel(5,StringConcatenate(“ZUP”,ExtComplekt,” DT7_”,minBars,”/GP=”,GrossPeriod));
else if (ExtIndicator==8) SetIndexLabel(5,StringConcatenate(“ZUP”,ExtComplekt,” DT8_”,minBars,”/”,ExtDeviation,”/GP=”,GrossPeriod));

if (ExtLabel>0)
{
SetIndexLabel(1,StringConcatenate(“ZUP”,ExtComplekt,” zz”,ExtIndicator,” H_PeakDet”));
SetIndexLabel(2,StringConcatenate(“ZUP”,ExtComplekt,” zz”,ExtIndicator,” L_PeakDet”));
SetIndexLabel(3,StringConcatenate(“ZUP”,ExtComplekt,” zz”,ExtIndicator,” UpTrend”));
SetIndexLabel(4,StringConcatenate(“ZUP”,ExtComplekt,” zz”,ExtIndicator,” DownTrend”));
}
else
{
if (chHL_PeakDet)
{
PeakDetIni=true;
SetIndexLabel(1,StringConcatenate(“ZUP”,ExtComplekt,” zz”,ExtIndicator,” H_PeakDet”));
SetIndexLabel(2,StringConcatenate(“ZUP”,ExtComplekt,” zz”,ExtIndicator,” L_PeakDet”));
SetIndexLabel(3,StringConcatenate(“ZUP”,ExtComplekt,” zz”,ExtIndicator,” H_chHL”));
SetIndexLabel(4,StringConcatenate(“ZUP”,ExtComplekt,” zz”,ExtIndicator,” L_chHL”));
}
}

// Óðîâíè ïðåäûäóùèõ ïèêîâ
SetIndexStyle(1,DRAW_LINE,STYLE_DOT);
SetIndexStyle(2,DRAW_LINE,STYLE_DOT);
SetIndexBuffer(1,ham);
SetIndexBuffer(2,lam);
// Óðîâíè ïîäòâåðæäåíèÿ
SetIndexBuffer(3,ha);
SetIndexBuffer(4,la);

SetIndexBuffer(0,zz);
SetIndexBuffer(5,nen_ZigZag);
SetIndexBuffer(6,zzL);
SetIndexBuffer(7,zzH);

SetIndexStyle(5,DRAW_ARROW);
SetIndexArrow(5,159);

SetIndexEmptyValue(0,0.0);
SetIndexEmptyValue(1,0.0);
SetIndexEmptyValue(2,0.0);
SetIndexEmptyValue(3,0.0);
SetIndexEmptyValue(4,0.0);
SetIndexEmptyValue(5,0.0);
SetIndexEmptyValue(6,0.0);
SetIndexEmptyValue(7,0.0);

if (ExtIndicator<6 || ExtIndicator>10)
{
switch (Period())
{
case 1 : {Period_tf=TF[8];break;}
case 5 : {Period_tf=TF[7];break;}
case 15 : {Period_tf=TF[6];break;}
case 30 : {Period_tf=TF[5];break;}
case 60 : {Period_tf=TF[4];break;}
case 240 : {Period_tf=TF[3];break;}
case 1440 : {Period_tf=TF[2];break;}
case 10080 : {Period_tf=TF[1];break;}
case 43200 : {Period_tf=TF[0];break;}
}
}
else
{
switch (GrossPeriod)
{
case 1 : {Period_tf=TF[8];break;}
case 5 : {Period_tf=TF[7];break;}
case 15 : {Period_tf=TF[6];break;}
case 30 : {Period_tf=TF[5];break;}
case 60 : {Period_tf=TF[4];break;}
case 240 : {Period_tf=TF[3];break;}
case 1440 : {Period_tf=TF[2];break;}
case 10080 : {Period_tf=TF[1];break;}
case 43200 : {Period_tf=TF[0];break;}
}

if (GrossPeriod>43200)
{
if (MathMod(GrossPeriod,43200)>0) Period_tf=GrossPeriod; else Period_tf=TF[0]+GrossPeriod/43200 + “”;
}
else if (GrossPeriod<43200)
{
if (GrossPeriod>10080)
{
if (MathMod(GrossPeriod,10080)>0) Period_tf=GrossPeriod; else Period_tf=”W”+GrossPeriod/10080 + “”;
}
else if (GrossPeriod<10080)
{
if (GrossPeriod>1440)
{
if (MathMod(GrossPeriod,1440)>0) Period_tf=GrossPeriod; else Period_tf=”D”+GrossPeriod/1440 + “”;
}
else if (GrossPeriod<1440)
{
if (GrossPeriod!=60)
{
if (MathMod(GrossPeriod,60)>0) Period_tf=GrossPeriod; else Period_tf=”H”+GrossPeriod/60 + “”;
}
}
}
}
}
if (minSize==0 && minPercent!=0) di=minPercent*Close[i]/2/100;

if (ExtIndicator==1) if (minSize!=0) di=minSize*Point/2;
if (ExtIndicator==2) {di=minSize*Point; countBar=minBars;}
if (ExtIndicator==3) {countBar=minBars;}

if (ExtIndicator>5 && ExtIndicator<11 && GrossPeriod>Period())
{
if (GrossPeriod==43200 && Period()==10080) maxBarToD=maxBarToD*5; else maxBarToD=maxBarToD*GrossPeriod/Period();
}

if (ExtIndicator<6 ||ExtIndicator>10) GrossPeriod=Period();

if (ExtFiboType<0) ExtFiboType=0;
if (ExtFiboType>2) ExtFiboType=2;

if (ExtFiboType==2) // Ïîäãîòîâêà ñïèñêà ôèá, çàäàííûõ ïîëüçîâàòåëåì
{
_stringtodoublearray (ExtFiboTypeFree, fi, fitxt, Sizefi, true);
}
// ——-

// Ïðîâåðêà ïðàâèëüíîñòè ââåäåííûõ âíåøíèõ ïåðåìåííûõ
if (ExtDelta<=0) ExtDelta=0.001;
if (ExtDelta>1) ExtDelta=0.999;

if (ExtHidden<0) ExtHidden=0;
if (ExtHidden>5) ExtHidden=5;

if (ExtDeltaType<0) ExtDeltaType=0;
if (ExtDeltaType>3) ExtDeltaType=3;

if (ExtFiboChoice<0) ExtFiboChoice=0;
if (ExtFiboChoice>11) ExtFiboChoice=11;

if (ExtFractalEnd>0)
{
if (ExtFractalEnd<1) ExtFractalEnd=1;
}

if (ExtFiboStaticNum<2) ExtFiboStaticNum=2;

if (ExtFiboStaticNum>9)
{
aa=DoubleToStr(ExtFiboStaticNum,0);
aa1=StringSubstr(aa,0,1);
mFibo[0]=StrToInteger(aa1);
aa1=StringSubstr(aa,1,1);
mFibo[1]=StrToInteger(aa1);
}
else
{
mFibo[0]=ExtFiboStaticNum;
mFibo[1]=ExtFiboStaticNum-1;
}

if (ExtSave)
{
MathSrand(LocalTime());
save=MathRand();
}

array_();
perTF=Period();
Demo=IsDemo();
delete_objects1();

return(0);
}
//+——————————————————————+
//| Custom indicator initialization function. Êîíåö. |
//+——————————————————————+

//+——————————————————————+
//| Äåèíèöèàëèçàöèÿ. Óäàëåíèå âñåõ òðåíäîâûõ ëèíèé è òåêñòîâûõ îáúåêòîâ. Íà÷àëî.
//+——————————————————————+
int deinit()
{
ObjectDelete(StringConcatenate(“fiboS”,ExtComplekt,”_”));

ObjectDelete(StringConcatenate(“LinePivotZZ”,”1″,ExtComplekt,”_”));
ObjectDelete(StringConcatenate(“LinePivotZZ”,”2″,ExtComplekt,”_”));
ObjectDelete(StringConcatenate(“#_TextPattern_#”,ExtComplekt,”_”));
ObjectDelete(StringConcatenate(“#_TextPatternMP_#”,ExtComplekt,”_”));

// Ñîáëþäàòü ïîðÿäîê ñëåäîâàíèÿ ñòðîê ïðè óäàëåíèè îáúåêòîâ
delete_objects_dinamic();
delete_objects1();
delete_objects3();
delete_objects4();
delete_objects_number();
delete_objects_monitor();

if (infoTF) Comment(“”);
return(0);
}
//+——————————————————————+
//| Äåèíèöèàëèçàöèÿ. Óäàëåíèå âñåõ òðåíäîâûõ ëèíèé è òåêñòîâûõ îáúåêòîâ. Êîííåö.
//+——————————————————————+

// ÍÀ×ÀËÎ
int start()
{
int k, shift; // äëÿ ðàñ÷åòà êðàñíîé çîíû
string txt=””;

if ((ExtIndicator==6 || ExtIndicator==7 || ExtIndicator==8 || ExtIndicator==10) && Period()>GrossPeriod)
{
ArrayInitialize(zz,0);ArrayInitialize(zzL,0);ArrayInitialize(zzH,0);ArrayInitialize(nen_ZigZag,0);
init_zz=true;
return(0);
}

counted_bars=IndicatorCounted();

if (perTF!=Period())
{
delete_objects1();
perTF=Period();
}

if (Demo!=IsDemo())
{
delete_objects1();
Demo=IsDemo();
counted_bars=0;
}

//—————————————–
// Áëîê çàïîëíåíèÿ áóôåðîâ. Íà÷àëî.
//—————————————–
// zz[] – áóôåð, äàííûå èç êîòîðîãî áåðóòñÿ äëÿ îòðèñîâêè ñàìîãî ZigZag-a
// zzL[] – ìàññèâ ìèíèìóìîâ ÷åðíîâîé
// zzH[] – ìàññèâ ìàêñèìóìîâ ÷åðíîâîé
//—————————————–

if (Bars-IndicatorCounted()>2)
{
if (ExtMaxBar>0) cbi=ExtMaxBar; else cbi=Bars-1;
lLast=0; hLast=0;
ti=0; ai=0; bi=0; tai=0; tbi=0; fs=0; si=0; sip=0;
lBar=iLow(NULL,GrossPeriod,0); hBar=iHigh(NULL,GrossPeriod,0); tiZZ=iTime(NULL,GrossPeriod,0);
fh=false; fl=false;
ArrayInitialize(zz,0);ArrayInitialize(zzL,0);ArrayInitialize(zzH,0);ArrayInitialize(nen_ZigZag,0);
init_zz=true; afrm=true; delete_objects_dinamic(); delete_objects1(); delete_objects3();
flagExtGartleyTypeSearch2=false; vPatOnOff=false;
countBarEnd=0; TimeBarEnd=0;
save_cenaPointD=0;
save_timePointD_0=0;
vWriteToFilePattern=true; vpicture=true;
if (chHL_PeakDet) PeakDetIni=true;
}
else
{
if (ExtIndicator==1) cbi=Bars-IndicatorCounted()-1;
else cbi=Bars-IndicatorCounted();

if (ExtMinBar>0)
{
if ((ExtIndicator==0||ExtIndicator==1||ExtIndicator==2||ExtIndicator==3||ExtIndicator==5||ExtIndicator==6||ExtIndicator==7||ExtIndicator==8||ExtIndicator==10||ExtIndicator==11) && tiZZ==iTime(NULL,GrossPeriod,0))
return (0);
}

if (lBar<=iLow(NULL,GrossPeriod,0) && hBar>=iHigh(NULL,GrossPeriod,0) && tiZZ==iTime(NULL,GrossPeriod,0)) return(0);
else
{
if (tiZZ<iTime(NULL,GrossPeriod,0))
{
vWriteToFilePattern=true; vpicture=true;
}
lBar=iLow(NULL,GrossPeriod,0); hBar=iHigh(NULL,GrossPeriod,0); tiZZ=iTime(NULL,GrossPeriod,0);
}
}

switch (ExtIndicator)
{
case 0 : {ZigZag_(); break;}
case 1 : {ang_AZZ_(); break;}
case 2 : {Ensign_ZZ(); break;}
case 3 : {Ensign_ZZ(); break;}
case 4 : {ZigZag_tauber(); break;}
case 5 : {GannSwing(); break;}
case 6 : {nenZigZag(); break;} // DT-ZigZag – ñ èñïðàâëåííûì, îïòèìèçèðîâàííûì çèãçàãîì ZigZag_nen.mq4
case 7 : {nenZigZag(); break;} // DT-ZigZag – âàðèàíò çèãçàãà, êîòîðûé ëþáåçíî ïðåäîñòàâèë klot – DT_ZZ.mq4
case 8 : {nenZigZag(); break;} // DT-ZigZag – âàðèàíò çèãçàãà, êîòîðûé ëþáåçíî ïðåäîñòàâèë Candid – CZigZag.mq4
case 10 : {nenZigZag(); break;} // DT-ZigZag – âàðèàíò çèãçàãà ExtIndicator=5 â ðåæèìå DT – âíåøíèé çèãçàã Swing_zz.mq4
// Ïîèñê ïàòòåðíîâ
case 11 :
{
if (ExtGartleyTypeSearch<2)
{
vPatOnOff = false;
countGartley = 0;

ArrayResize(PeakCenaX,1);
ArrayResize(PeakCenaA,1);
ArrayResize(PeakCenaB,1);
ArrayResize(PeakCenaC,1);
ArrayResize(PeakCenaD,1);

ArrayResize(PeakTimeX,1);
ArrayResize(PeakTimeA,1);
ArrayResize(PeakTimeB,1);
ArrayResize(PeakTimeC,1);
ArrayResize(PeakTimeD,1);

ArrayResize(__NamePatterns,1);
ArrayResize(__D,1);
ArrayResize(__PatColor,1);

ArrayInitialize(PeakCenaX,0);
ArrayInitialize(PeakCenaA,0);
ArrayInitialize(PeakCenaB,0);
ArrayInitialize(PeakCenaC,0);
ArrayInitialize(PeakCenaD,0);

ArrayInitialize(PeakTimeX,0);
ArrayInitialize(PeakTimeA,0);
ArrayInitialize(PeakTimeB,0);
ArrayInitialize(PeakTimeC,0);
ArrayInitialize(PeakTimeD,0);

__NamePatterns[0][0]=””;
__NamePatterns[0][1]=””;
ArrayInitialize(__D,0);
ArrayInitialize(__PatColor,0);
}
countColor = 0;
if (!flagExtGartleyTypeSearch2) {delete_objects3(); vPatOnOff = false; if (ExtHiddenPP==2) delete_objects4();}

switch (AlgorithmSearchPatterns)
{
case 0 : {ZigZag_(); break;}
case 1 : {ang_AZZ_(); break;}
case 2 : {ang_AZZ_(); break;}
case 3 : {Ensign_ZZ(); break;}
case 4 : {ZigZag_tauber(); break;}
case 5 : {GannSwing(); break;}
case 6 : {ZZTalex(); break;}
}

if (ExtGartleyTypeSearch==2 && vPatOnOff) flagExtGartleyTypeSearch2=true;

if (vPatOnOff && !vPatNew)
{
vPatNew=true; flagGartley=true;
if(ExtPlayAlert)
{
Alert (Symbol(),” “,Period(),” “+AlertText);
PlaySound(“alert.wav”);
}
if (ExtSendMail) _SendMail(“There was a pattern”,StringConcatenate(“on “,Symbol(),” “,Period(),” pattern “,vBullBear,” “,vNamePattern));
}
else if (!vPatOnOff && vPatNew)
{
vPatNew=false; flagGartley=true;
}

if (minBarsSave!=minBarsX)
{
afrm=true; delete_objects_dinamic(); delete_objects1(); counted_bars=0; minBarsSave=minBarsX; PeakDetIni=true; countBarEnd=0; TimeBarEnd=0;
}
break;
}

case 12 : {ZZTalex(); break;}
case 13 : {ZigZag_SQZZ(); break;} // ZigZag òîâàðîâåäà
case 14 : {ZZ_2L_nen(); break;} // ZigZag wellx
}

_Monitor();

bigTextPattern_etc();

if (ExtHidden<5) // Ðàçðåøåíèå íà âûâîä îñíàñòêè. Íà÷àëî.
{
if(chHL_PeakDet && PeakDetIni && PeakDet)
{
PeakDetIni=false;
double kl=0,kh=0; // kl – min; kh – max

for (shift=Bars; shift>0; shift–)
{
if (zzH[shift]>0) {kh=zzH[shift];}
if (zzL[shift]>0) {kl=zzL[shift];}

lam[shift]=kl;
ham[shift]=kh;
}
}

//—————————————–
// Áëîê çàïîëíåíèÿ áóôåðîâ. Êîíåö.
//—————————————–

// Èíèöèàëèçàöèÿ ìàòðèöû
matriza();

if (Bars – counted_bars>2 || flagFrNew)
{
// Ïîèñê âðåìåíè è íîìåðà áàðà, äî êîòîðîãî áóäóò ðèñîâàòüñÿ ñîåäèíèòåëüíûå ëèíèè
if (countBarEnd==0)
{
if (ExtFractalEnd>0)
{
k=ExtFractalEnd;
for (shift=0; shift<Bars && k>0; shift++)
{
if (zz[shift]>0 && zzH[shift]>0) {countBarEnd=shift; TimeBarEnd=Time[shift]; k–;}
}
}
else
{
countBarEnd=Bars-3;
TimeBarEnd=Time[Bars-3];
}
}
else
{
countBarEnd=iBarShift(Symbol(),Period(),TimeBarEnd);
}
}

//—————————————–
// Áëîê ïðîâåðîê è óäàëåíèÿ ëèíèé,
// ïîòåðÿâøèõ àêòóàëüíîñòü. Íà÷àëî.
//—————————————–
// Êîððåêöèÿ ñîåäèíÿþùèõ ëèíèé è ÷èñåë. Íà÷àëî.

if (Bars – counted_bars<3 || tik1)
{
tik1 = false;
timeFr1new=0; timeFr2new=0; timeFr3new=0;

// Ïîèñê âðåìåíè áàðà ïåðâîãî ýêñòðåìóìà, ñ÷èòàÿ îò íóëåâîãî áàðà
for (shift1=0; shift1<Bars; shift1++)
{
if (zz[shift1]>0.0 && (zzH[shift1]==zz[shift1] || zzL[shift1]==zz[shift1]))
{
timeFr1new=Time[shift1];
break;
}
}

// Ïîèñê âðåìåíè áàðà âòîðîãî ýêñòðåìóìà, ñ÷èòàÿ îò íóëåâîãî áàðà
for (shift2=shift1+1; shift2<Bars; shift2++)
{
if (zz[shift2]>0.0 && (zzH[shift2]==zz[shift2] || zzL[shift2]==zz[shift2]))
{
timeFr2new=Time[shift2];
break;
}
}

// Ïîèñê âðåìåíè áàðà òðåòüîãî ýêñòðåìóìà, ñ÷èòàÿ îò íóëåâîãî áàðà
for (shift3=shift2+1; shift3<Bars; shift3++)
{
if (zz[shift3]>0.0 && (zzH[shift3]==zz[shift3] || zzL[shift3]==zz[shift3]))
{
timeFr3new=Time[shift3];
break;
}
}

// Ïîÿâèëñÿ íîâûé ëó÷ ZigZag
//if ((zzH[shift1]>0 && afrl[0]>0) || (zzL[shift1]>0 && afrh[0]>0) ||
if (timeFr2new!=afr[1] || (timeFr3new!=afr[2] && timeFr2new==afr[1]) || timeFr2new<afr[2])
{
newRay=true;
if (!ExtDinamic)
{
if (!(RefreshStaticNewRayZZ && timeFr2new<afr[2]))
{
ExtNumberPeak=false;
ExtFiboStatic=false;
}
}
else
{
if (StringSubstr(ExtVisibleDinamic,0,1)!=”1″) ExtNumberPeak=false;
if (StringSubstr(ExtVisibleDinamic,1,1)!=”1″) ExtFiboStatic=false;
}

if (ExtAlert)
{
Alert (Symbol(),” “,Period(),” ïîÿâèëñÿ íîâûé ëó÷ ZigZag”);
PlaySound(“alert.wav”);
}
afrm=true;
}

// Ïîèñê áàðà, íà êîòîðîì ïåðâûé ýêñòðåìóì áûë ðàíåå.
shift=iBarShift(Symbol(),Period(),afr[0]);

// Ñðàâíåíèå òåêóùåãî çíà÷åíèÿ ýêñòðåìóìà ñ òåì, êîòîðûé áûë ðàíåå

// Îáðàçîâàëñÿ íîâûé ýêñòðåìóì
if (timeFr1new!=afr[0])
{
flagFrNew=true;
if (shift>=shift1) numBar=shift; else numBar=shift1;
afrm=true;
}

// Ýêñòðåìóì íà ìàêñèìóìå ñäâèíóëñÿ íà äðóãîé áàð
if (afrh[0]>0 && zz[shift]==0.0)
{
flagFrNew=true;
if (numBar<shift) numBar=shift;
afrm=true;
}

// Ýêñòðåìóì íà ìèíèìóìå ñäâèíóëñÿ íà äðóãîé áàð
if (afrl[0]>0 && zz[shift]==0.0)
{
flagFrNew=true;
if (numBar<shift) numBar=shift;
afrm=true;
}

// Ñìåñòèëñÿ ìàêñèìóì èëè ìèíèìóì, íî îñòàëñÿ íà òîì æå áàðå. Íà÷àëî.

// ñìåñòèëñÿ ìàêñèìóì. Íà÷àëî.
if (afrh[0]-High[shift]!=0 && afrh[0]>0)
{
flagFrNew=true;
numBar=0;
delete_objects2(afr[0]);
afrx[0]=High[shift];
afrh[0]=High[shift];
if (mFibo[1]==0 && ExtFiboStatic) screenFiboS();
if (ExtFiboDinamic) screenFiboD();

// Ïîèñê ïàòòåðíîâ Gartley
search_Gartley();
}
// ñìåñòèëñÿ ìàêñèìóì. Êîíåö.

// ñìåñòèëñÿ ìèíèìóì. Íà÷àëî.
if (afrl[0]-Low[shift]!=0 && afrl[0]>0)
{
flagFrNew=true;
numBar=0;
delete_objects2(afr[0]);
afrx[0]=Low[shift];
afrl[0]=Low[shift];
if (mFibo[1]==0 && ExtFiboStatic) screenFiboS();
if (ExtFiboDinamic) screenFiboD();

// Ïîèñê ïàòòåðíîâ Gartley
search_Gartley();
}
//1 ñìåñòèëñÿ ìèíèìóì. Êîíåö.

// Ñìåñòèëñÿ ìàêñèìóì èëè ìèíèìóì, íî îñòàëñÿ íà òîì æå áàðå. Êîíåö.

// Ïîèñê èñ÷åçíóâøèõ ôðàêòàëîâ è óäàëåíèå ëèíèé, èñõîäÿùèõ îò ýòèõ ôðàêòàëîâ. Íà÷àëî.
for (k=0; k<10; k++)
{
// Ïðîâåðêà ìàêñèìóìîâ.
if (afrh[k]>0)
{
// Ïîèñê áàðà, íà êîòîðîì áûë ýòîò ôðàêòàë
shift=iBarShift(Symbol(),Period(),afr[k]);
if (zz[shift]==0)
{
flagFrNew=true;
if (shift>numBar) numBar=shift;
afrm=true;
for (k1=ObjectsTotal()-1; k1>=0; k1–)
{
if (StringFind(ObjectName(k1),StringConcatenate(“_”,ExtComplekt,”ph”,Time[shift],”_”))>-1)
{
ObjectDelete (ObjectName(k1));
continue;
}

if (StringFind(ObjectName(k1),StringConcatenate(“_”,ExtComplekt,”phtxt”,Time[shift],”_”))>-1) ObjectDelete (ObjectName(k1));
}
}
}

// Ïðîâåðêà ìèíèìóìîâ.
if (afrl[k]>0)
{
// Ïîèñê áàðà, íà êîòîðîì áûë ýòîò ôðàêòàë
shift=iBarShift(Symbol(),Period(),afr[k]);
if (zz[shift]==0)
{
flagFrNew=true;
if (shift>numBar) numBar=shift;
afrm=true;
for (k1=ObjectsTotal()-1; k1>=0; k1–)
{
if (StringFind(ObjectName(k1),StringConcatenate(“_”,ExtComplekt,”pl”,Time[shift],”_”))>-1)
{
ObjectDelete (ObjectName(k1));
continue;
}

if (StringFind(ObjectName(k1),StringConcatenate(“_”,ExtComplekt,”pltxt”,Time[shift],”_”))>-1) ObjectDelete (ObjectName(k1));
}
}
}
}
// Ïîèñê èñ÷åçíóâøèõ ôðàêòàëîâ è óäàëåíèå ëèíèé, èñõîäÿùèõ îò ýòèõ ôðàêòàëîâ. Êîíåö.

// Ïåðåçàïèñü ìàòðèöû. Íà÷àëî.
matriza();

if (infoTF) info_TF();

if (picture && StringLen(vNamePatternToNumberPattern)>0 && ExtGartleyTypeSearch==0 && vpicture) {writepicture(); vpicture=false;}
}
// Êîððåêöèÿ ñîåäèíÿþùèõ ëèíèé è ÷èñåë. Êîíåö.
//—————————————–
// Áëîê ïðîâåðîê è óäàëåíèÿ ëèíèé,
// ïîòåðÿâøèõ àêòóàëüíîñòü. Êîíåö.
//—————————————–

// Ïîäñ÷åò êîëè÷åñòâà ôðàêòàëîâ. Íà÷àëî.
countFractal();
// Ïîäñ÷åò êîëè÷åñòâà ôðàêòàëîâ. Êîíåö.

//—————————————–
// Áëîê âûâîäà ñîåäèíèòåëüíûõ ëèíèé. Íà÷àëî.
//—————————————–
if (Bars – counted_bars>2 && ExtHidden>0)
{
//———–1 Îòðèñîâêà ìàêñèìóìîâ. Íà÷àëî.
//+————————————————————————–+
//| Âûâîä ñîåäèíÿþùèõ ëèíèé è ÷èñåë Ïåñàâåíòî è 0.886 äëÿ ìàêñèìóìîâ ZigZag-a
//| Îòðèñîâêà íà÷èíàåòñÿ îò íóëåâîãî áàðà
//+————————————————————————–+

numLowPrim=0; numLowLast=0;
numHighPrim=0; numHighLast=0;

LowPrim=0.0; LowLast=0.0;
HighPrim=0.0; HighLast=0.0;

Angle=-100;

if (flagFrNew && !flagGartley) countFr=1;
else countFr=ExtFractal;

for (k=0; (k<Bars-1 && countHigh1>0 && countFr>0); k++)
{
if (zzL[k]>0.0 && (zzL[k]<LowPrim || LowPrim==0.0) && HighPrim>0 && zzL[k]==zz[k])
{
if (ZigZagHighLow) LowPrim=Low[k]; else LowPrim=zzL[k];
numLowPrim=k;
}

if (zzH[k]>0.0 && zzH[k]==zz[k])
{
if (HighPrim>0)
{
if (ZigZagHighLow) HighLast=High[k]; else HighLast=zzH[k];
numHighLast=k;

HL=HighLast-LowPrim;
kj=(HighPrim-HighLast)*1000/(numHighLast-numHighPrim);
if (HL>0 && (Angle>=kj || Angle==-100)) // Ïðîâåðêà óãëà íàêëîíà ëèíèè
{
Angle=kj;
// Ñîçäàíèå ëèíèè è òåêñòîâîãî îáúåêòà
HLp=HighPrim-LowPrim;
k1=MathCeil((numHighPrim+numHighLast)/2);
kj=HLp/HL;

if (ExtPPWithBars==0) PPWithBars=””;
else if (ExtPPWithBars==1) PPWithBars=StringConcatenate(” (“,(numHighLast-numHighPrim),”)”);
else if (ExtPPWithBars==2) PPWithBars=StringConcatenate(” (“,(numHighLast-numLowPrim),”-“,(numLowPrim-numHighPrim),”)”);
else if (ExtPPWithBars==3)
{
int_to_d1=(numLowPrim-numHighPrim);
int_to_d2=(numHighLast-numLowPrim);
int_to_d=int_to_d1/int_to_d2;
PPWithBars=StringConcatenate(” (“,DoubleToStr(int_to_d,2),”)”);
}
else if (ExtPPWithBars==4)
{
int_to_d1=(Time[numLowPrim]-Time[numHighPrim]);
int_to_d2=(Time[numHighLast]-Time[numLowPrim]);
int_to_d=int_to_d1/int_to_d2;
PPWithBars=StringConcatenate(” (“,DoubleToStr(int_to_d,2),”)”);
}
else if (ExtPPWithBars==5)
{
int_to_d1=(numLowPrim-numHighPrim)*(High[numHighPrim]-Low[numLowPrim]);
int_to_d2=(numHighLast-numLowPrim)*(High[numHighLast]-Low[numLowPrim]);
int_to_d=int_to_d1/int_to_d2;
PPWithBars=StringConcatenate(” (“,DoubleToStr(int_to_d,2),”)”);
}
else if (ExtPPWithBars==7)
{
int_to_d1=((High[numHighLast]-Low[numLowPrim])/Point)/(numHighLast-numLowPrim);
int_to_d2=((High[numHighPrim]-Low[numLowPrim])/Point)/(numLowPrim-numHighPrim);
PPWithBars=StringConcatenate(” (“,DoubleToStr(int_to_d1,3),”/”,DoubleToStr(int_to_d2,3),”)”);
}
else if (ExtPPWithBars==8)
{
int_to_d1=MathSqrt((numLowPrim-numHighPrim)*(numLowPrim-numHighPrim) + ((High[numHighPrim]-Low[numLowPrim])/Point)*((High[numHighPrim]-Low[numLowPrim])/Point));
int_to_d2=MathSqrt((numHighLast-numLowPrim)*(numHighLast-numLowPrim) + ((High[numHighLast]-Low[numLowPrim])/Point)*((High[numHighLast]-Low[numLowPrim])/Point));
int_to_d=int_to_d1/int_to_d2;
PPWithBars=StringConcatenate(” (“,DoubleToStr(int_to_d,2),”)”);
}
else if (ExtPPWithBars==9)
{
int_to_d1=100-100*Low[numLowPrim]/High[numHighLast];
int_to_d2=100*High[numHighPrim]/Low[numLowPrim]-100;
PPWithBars=StringConcatenate(” (“,DoubleToStr(int_to_d1,1),”/”+DoubleToStr(int_to_d2,1),”)”);
}
else if (ExtPPWithBars==10)
{
PPWithBars=StringConcatenate(” “,TimeToStr(Time[numHighPrim],TIME_DATE|TIME_MINUTES),” / “,DoubleToStr(High[numHighPrim],Digits),” “);
}

// ExtPPWithBars=6 Âû÷èñëÿåòñÿ êîëè÷åñòâî ïóíêòîâ è ïðîöåíò îòêëîíåíèÿ îò ðåòðåñìåíòà “Ïåñàâåíòî”

ExtLine_=ExtLine;
if (kj>0.1 && kj<9.36)
{
// Ñîçäàíèå òåêñòîâîãî îáúåêòà (÷èñëà Ïåñàâåíòî). % âîññòàíîâëåíèÿ ìåæäó ìàêñèìóìàìè
kk=kj;
k2=1;
Pesavento_patterns();
if (k2<0)
// ïðîöåíò âîññòàíîâëåíèÿ ÷èñëà Ïåñàâåíòî è 0.886
{
ExtLine_=ExtLine886;
if (ExtHidden!=4)
{
nameObj=StringConcatenate(“_”,ExtComplekt,”phtxt”,Time[numHighPrim],”_”,Time[numHighLast]);
ObjectCreate(nameObj,OBJ_TEXT,0,Time[k1],(HighPrim+HighLast)/2);

if (ExtPPWithBars==6)
{
int_to_d=MathAbs((kk-kj)/kk)*100;
PPWithBars=StringConcatenate(” (“,DoubleToStr((LowPrim+(HighLast-LowPrim)*kk-HighPrim)/Point,0),”/”,DoubleToStr(int_to_d,2),”%)”);
}
descript=txtkk;
if (ExtPPWithBars==10)
{
ObjectSetText(nameObj,PPWithBars,ExtSizeTxt,”Arial”, colorPPattern);
}
else
{
ObjectSetText(nameObj,txtkk+PPWithBars,ExtSizeTxt,”Arial”, colorPPattern);
}
if (ExtPPWithBars==6) PPWithBars=””;
}
}
else
// ïðîöåíò âîññòàíîâëåíèÿ (íå Ïåñàâåíòî è íå 0.886)
{
if (ExtHidden==1 || ExtHidden==4)
{
nameObj=StringConcatenate(“_”,ExtComplekt,”phtxt”,Time[numHighPrim],”_”,Time[numHighLast]);

ObjectCreate(nameObj,OBJ_TEXT,0,Time[k1],(HighPrim+HighLast)/2);

descript=DoubleToStr(kk,3);
if (ExtPPWithBars==10)
{
ObjectSetText(nameObj,StringConcatenate(“”,PPWithBars),ExtSizeTxt,”Arial”,colorPPattern);
}
else
{
if (ExtDeltaType==3) txtRet=DoubleToStr(kk,3); else txtRet=DoubleToStr(kk,2);
if (kk<1) txtRet=StringSubstr(txtRet,1);
ObjectSetText(nameObj,StringConcatenate(txtRet,PPWithBars),ExtSizeTxt,”Arial”,colorPPattern);
}
}
}

if ((ExtHidden==2 && k2<0) || ExtHidden!=2)
{
nameObj=StringConcatenate(“_”,ExtComplekt,”ph”,Time[numHighPrim],”_”,Time[numHighLast]);
ObjectCreate(nameObj,OBJ_TREND,0,Time[numHighLast],HighLast,Time[numHighPrim],HighPrim);

if (descript_b) ObjectSetText(nameObj,StringConcatenate(“ZUP”,ExtComplekt,” zz”,ExtIndicator,” PPesavento “,”Line High “,descript));
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_RAY,false);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_STYLE,STYLE_DOT);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_COLOR,ExtLine_);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_BACK,ExtBack);
}
if (ExtFiboZigZag) k=countBarEnd;
}
}
}
else
{
if (ZigZagHighLow) HighPrim=High[k]; else HighPrim=zzH[k];
numHighPrim=k;
}
}
// Ïåðåõîä íà ñëåäóþùèé ýêñòðåìóì
if (k>countBarEnd)
{
k=numHighPrim+1; countHigh1–; countFr–;

numLowPrim=0; numLowLast=0;
numHighPrim=0; numHighLast=0;

LowPrim=0.0; LowLast=0.0;
HighPrim=0.0; HighLast=0.0;

Angle=-100;
}
}
//———–1 Îòðèñîâêà ìàêñèìóìîâ. Êîíåö.

//———–2 Îòðèñîâêà ìèíèìóìîâ. Íà÷àëî.
//+————————————————————————-+
//| Âûâîä ñîåäèíÿþùèõ ëèíèé è ÷èñåë Ïåñàâåíòî è 0.886 äëÿ ìèíèìóìîâ ZigZag-a
//| Îòðèñîâêà èäåò îò íóëåâîãî áàðà
//+————————————————————————-+

numLowPrim=0; numLowLast=0;
numHighPrim=0; numHighLast=0;

LowPrim=0.0; LowLast=0.0;
HighPrim=0.0; HighLast=0.0;

Angle=-100;

if (flagFrNew && !flagGartley) countFr=1;
else countFr=ExtFractal;
flagFrNew=false;
flagGartley=false;

for (k=0; (k<Bars-1 && countLow1>0 && countFr>0); k++)
{
if (zzH[k]>HighPrim && LowPrim>0)
{
if (ZigZagHighLow) HighPrim=High[k]; else HighPrim=zzH[k];
numHighPrim=k;
}

if (zzL[k]>0.0 && zzL[k]==zz[k])
{
if (LowPrim>0)
{
if (ZigZagHighLow) LowLast=Low[k]; else LowLast=zzL[k];
numLowLast=k;

// âûâîä ñîåäèíÿþùèõ ëèíèé è ïðîöåíòîâ âîññòàíîâëåíèÿ(÷èñåë Ïåñàâåíòî)
HL=HighPrim-LowLast;
kj=(LowPrim-LowLast)*1000/(numLowLast-numLowPrim);
if (HL>0 && (Angle<=kj || Angle==-100)) // Ïðîâåðêà óãëà íàêëîíà ëèíèè
{
Angle=kj;

HLp=HighPrim-LowPrim;
k1=MathCeil((numLowPrim+numLowLast)/2);
kj=HLp/HL;

if (ExtPPWithBars==0) PPWithBars=””;
else if (ExtPPWithBars==1) PPWithBars=StringConcatenate(” (“,(numLowLast-numLowPrim),”)”);
else if (ExtPPWithBars==2) PPWithBars=StringConcatenate(” (“,(numLowLast-numHighPrim),”-“,(numHighPrim-numLowPrim),”)”);
else if (ExtPPWithBars==3)
{
int_to_d1=(numHighPrim-numLowPrim);
int_to_d2=(numLowLast-numHighPrim);
int_to_d=int_to_d1/int_to_d2;
PPWithBars=StringConcatenate(” (“,DoubleToStr(int_to_d,2),”)”);
}
else if (ExtPPWithBars==4)
{
int_to_d1=(Time[numHighPrim]-Time[numLowPrim]);
int_to_d2=(Time[numLowLast]-Time[numHighPrim]);
int_to_d=int_to_d1/int_to_d2;
PPWithBars=StringConcatenate(” (“,DoubleToStr(int_to_d,2),”)”);
}
else if (ExtPPWithBars==5)
{
int_to_d1=(numHighPrim-numLowPrim)*(High[numHighPrim]-Low[numLowPrim]);
int_to_d2=(numLowLast-numHighPrim)*(High[numHighPrim]-Low[numLowLast]);
int_to_d=int_to_d1/int_to_d2;
PPWithBars=StringConcatenate(” (“,DoubleToStr(int_to_d,2),”)”);
}
else if (ExtPPWithBars==7)
{
int_to_d1=((High[numHighPrim]-Low[numLowLast])/Point)/(numLowLast-numHighPrim);
int_to_d2=((High[numHighPrim]-Low[numLowPrim])/Point)/(numHighPrim-numLowPrim);
PPWithBars=StringConcatenate(” (“,DoubleToStr(int_to_d1,3),”/”,DoubleToStr(int_to_d2,3),”)”);
}
else if (ExtPPWithBars==8)
{
int_to_d1=MathSqrt((numHighPrim-numLowPrim)*(numHighPrim-numLowPrim) + ((High[numHighPrim]-Low[numLowPrim])/Point)*((High[numHighPrim]-Low[numLowPrim])/Point));
int_to_d2=MathSqrt((numLowLast-numHighPrim)*(numLowLast-numHighPrim) + ((High[numHighPrim]-Low[numLowLast])/Point)*((High[numHighPrim]-Low[numLowLast])/Point));
int_to_d=int_to_d1/int_to_d2;
PPWithBars=StringConcatenate(” (“,DoubleToStr(int_to_d,2),”)”);
}
else if (ExtPPWithBars==9)
{
int_to_d1=100*High[numHighPrim]/Low[numLowLast]-100;
int_to_d2=100-100*Low[numLowPrim]/High[numHighPrim];
PPWithBars=StringConcatenate(” (“,DoubleToStr(int_to_d1,1),”/”,DoubleToStr(int_to_d2,1),”)”);
}
else if (ExtPPWithBars==10)
{
PPWithBars=StringConcatenate(” “,TimeToStr(Time[numLowPrim],TIME_DATE|TIME_MINUTES),” / “,DoubleToStr(Low[numLowPrim],Digits),” “);
}

// ExtPPWithBars=6 Âû÷èñëÿåòñÿ êîëè÷ñòâî ïóíêòîâ è ïðîöåíò îòêëîíåíèÿ îò ðåòðåñìåíòà “Ïåñàâåíòî”

ExtLine_=ExtLine;
if ( kj>0.1 && kj<9.36)
{
// Ñîçäàíèå òåêñòîâîãî îáúåêòà (÷èñëà Ïåñàâåíòî). % âîññòàíîâëåíèÿ ìåæäó ìèíèìóìàìè
kk=kj;
k2=1;
Pesavento_patterns();
if (k2<0)
// ïðîöåíò âîññòàíîâëåíèÿ ÷èñëà Ïåñàâåíòî è 0.886
{
ExtLine_=ExtLine886;
if (ExtHidden!=4)
{
nameObj=StringConcatenate(“_”,ExtComplekt,”pltxt”,Time[numLowPrim],”_”,Time[numLowLast]);
ObjectCreate(nameObj,OBJ_TEXT,0,Time[k1],(LowPrim+LowLast)/2);

if (ExtPPWithBars==6)
{
int_to_d=MathAbs((kk-kj)/kk)*100;
PPWithBars=StringConcatenate(” (“,DoubleToStr((HighPrim-(HighPrim-LowLast)*kk-LowPrim)/Point,0),”/”,DoubleToStr(int_to_d,2),”%)”);
}
descript=txtkk;
if (ExtPPWithBars==10)
{
ObjectSetText(nameObj,PPWithBars,ExtSizeTxt,”Arial”, colorPPattern);
}
else
{
ObjectSetText(nameObj,StringConcatenate(txtkk,PPWithBars),ExtSizeTxt,”Arial”, colorPPattern);
}
if (ExtPPWithBars==6) PPWithBars=””;
}
}
else
// ïðîöåíò âîññòàíîâëåíèÿ (íå Ïåñàâåíòî è íå 0.886)
{
if (ExtHidden==1 || ExtHidden==4)
{
nameObj=StringConcatenate(“_”,ExtComplekt,”pltxt”,Time[numLowPrim],”_”,Time[numLowLast]);

ObjectCreate(nameObj,OBJ_TEXT,0,Time[k1],(LowPrim+LowLast)/2);

descript=DoubleToStr(kk,3);
if (ExtPPWithBars==10)
{
ObjectSetText(nameObj,PPWithBars,ExtSizeTxt,”Arial”,colorPPattern);
}
else
{
if (ExtDeltaType==3) txtRet=DoubleToStr(kk,3); else txtRet=DoubleToStr(kk,2);
if (kk<1) txtRet=StringSubstr(txtRet,1);
ObjectSetText(nameObj,StringConcatenate(txtRet,PPWithBars),ExtSizeTxt,”Arial”,colorPPattern);
}
}
}

if ((ExtHidden==2 && k2<0) || ExtHidden!=2)
{
nameObj=StringConcatenate(“_”,ExtComplekt,”pl”,Time[numLowPrim],”_”,Time[numLowLast]);

ObjectCreate(nameObj,OBJ_TREND,0,Time[numLowLast],LowLast,Time[numLowPrim],LowPrim);

if (descript_b) ObjectSetText(nameObj,StringConcatenate(“ZUP”,ExtComplekt,” zz”,ExtIndicator,” PPesavento “,”Line Low “,descript));
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_RAY,false);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_STYLE,STYLE_DOT);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_COLOR,ExtLine_);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_BACK,ExtBack);
}
if (ExtFiboZigZag) k=countBarEnd;
}
}
}
else
{
numLowPrim=k;
if (ZigZagHighLow) LowPrim=Low[k]; else LowPrim=zzL[k];
}
}
// Ïåðåõîä íà ñëåäóþùèé ýêñòðåìóì
if (k>countBarEnd)
{
k=numLowPrim+1; countLow1–; countFr–;

numLowPrim=0; numLowLast=0;
numHighPrim=0; numHighLast=0;

LowPrim=0.0; LowLast=0.0;
HighPrim=0.0; HighLast=0.0;

Angle=-100;
}
}

//———–2 Îòðèñîâêà ìèíèìóìîâ. Êîíåö.

}
//—————————————–
// Áëîê âûâîäà ñîåäèíèòåëüíûõ ëèíèé. Êîíåö.
//—————————————–
} // Ðàçðåøåíèå íà âûâîä îñíàñòêè. Êîíåö.

// ÊÎÍÅÖ
return(0);
} // start

//—————————————————-
// Ïîäïðîãðàììû è ôóíêöèè
//—————————————————-

//——————————————————–
// Ïîäñ÷åò êîëè÷åñòâà ýêñòðåìóìîâ. Ìèíèìóìîâ è ìàêñèìóìîâ. Íà÷àëî.
//——————————————————–
void countFractal()
{
int shift;
countLow1=0;
countHigh1=0;
if (flagFrNew && !flagGartley)
{
for(shift=0; shift<=numBar; shift++)
{
if (zzL[shift]>0.0) {countLow1++;}
if (zzH[shift]>0.0) {countHigh1++;}
}

numBar=0;
counted_bars=Bars-4;
}
else
{
if (flagGartley) {counted_bars=0;}
for(shift=0; shift<=countBarEnd; shift++)
{
if (zzL[shift]>0.0) {countLow1++;}
if (zzH[shift]>0.0) {countHigh1++;}
}
}
}
//——————————————————–
// Ïîäñ÷åò êîëè÷åñòâà ýêñòðåìóìîâ. Ìèíèìóìîâ è ìàêñèìóìîâ. Êîíåö.
//——————————————————–

//——————————————————–
// Ôîðìèðîâàíèå ìàòðèöû. Íà÷àëî.
//
// Âûâîäÿòñÿ ñòàòè÷åñêèå è äèíàìè÷åñêèå ôèáû è âååðû Ôèáîíà÷÷è,
// âèëû Ýíäðþñà…
//——————————————————
void matriza()
{
if (afrm && ExtHidden<5)
{
afrm=false;

int shift,k,m;
double kl=0,kh=0;

if (ExtMaxBar>0) cbi=ExtMaxBar; else cbi=Bars;

k=0; m=0;
for (shift=0; shift<cbi && k<10; shift++)
{
if (zz[shift]>0)
{
afrx[k]=zz[shift];
afr[k]=Time[shift];
if (zz[shift]==zzL[shift])
{
kl=zzL[shift];
if (ZigZagHighLow) afrl[k]=Low[shift];
else
{
if (k==0) afrl[k]=Low[shift]; else afrl[k]=zzL[shift];
}
afrh[k]=0.0;
}

if (zz[shift]==zzH[shift])
{
kh=zzH[shift];
if (ZigZagHighLow) afrh[k]=High[shift];
else
{
if (k==0) afrh[k]=High[shift]; else afrh[k]=zzH[shift];
}
afrl[k]=0.0;
}
k++;

if (infoMerrillPattern)
{
if (m<6)
{
if (m<5)
{
mPeak0[m][0]=zz[shift];
}
if (m>0)
{
mPeak1[m-1][0]=zz[shift];
}
m++;
}
}
}
}

if (infoMerrillPattern)
{
ArraySort(mPeak1,5,0,MODE_ASCEND);
ArraySort(mPeak0,5,0,MODE_ASCEND);
}

if (PeakDet && chHL_PeakDet)
{
// kl – min; kh – max
for (k=shift; k>0; k–)
{
if (zzH[k]>0) {kh=zzH[k];}
if (zzL[k]>0) {kl=zzL[k];}

if (kl>0) lam[k]=kl;
if (kh>0) ham[k]=kh;
}
}

// Âûâîä ñòàòè÷åñêèõ è äèíàìè÷åñêèõ ôèá.
if (ExtFiboStatic)
{
if (newRay && mFibo[1]>0) screenFiboS();
if (mFibo[1]==0) screenFiboS();
}
if (ExtFiboDinamic) screenFiboD();

// Ïîèñê ïàòòåðíîâ Gartley
search_Gartley();

_Monitor();

bigTextPattern_etc();

ExtSave=false;
}
if (newRay && ExtNumberPeak) NumberPeak();
newRay=false;
}
//——————————————————–
// Ôîðìèðîâàíèå ìàòðèöû. Êîíåö.
//——————————————————–

//——————————————————–
// Ïîèñê ïàòòåðíîâ Gartley. Íà÷àëî.
//——————————————————–
void search_Gartley()
{
if (ExtGartleyOnOff || PotencialsLevels_retXD>0)
{
switch (ExtIndicator )
{
case 0 : {_Gartley(StringConcatenate(“ExtIndicator=0_”,_minBars,”/”,_ExtBackstep),_minBars);break;}
case 1 : {_Gartley(StringConcatenate(“ExtIndicator=1_”,minSize,”/”,minPercent),0);break;}
case 2 : {_Gartley(StringConcatenate(“ExtIndicator=2_”,minBars,”/”,minSize),minSize);break;}
case 3 : {_Gartley(StringConcatenate(“ExtIndicator=3_”,minBars),0);break;}
case 4 : {_Gartley(StringConcatenate(“ExtIndicator=4_”,minSize),0);break;}
case 5 : {_Gartley(StringConcatenate(“ExtIndicator=5_”,minBars),0);break;}
case 6 : {_Gartley(StringConcatenate(“ExtIndicator=6_”,minBars,”/”,ExtBackstep),0);break;}
case 7 : {_Gartley(StringConcatenate(“ExtIndicator=7_”,minBars),0);break;}
case 8 : {_Gartley(StringConcatenate(“ExtIndicator=8_”,minBars,”/”,ExtDeviation),0);break;}
case 10 : {_Gartley(StringConcatenate(“ExtIndicator=10_”,minBars),0);break;}
case 12 : {_Gartley(StringConcatenate(“ExtIndicator=12_”,minBars),0);break;}
case 13 : {_Gartley(StringConcatenate(“ExtIndicator=13_”,minBars,”/”,minSize),0);break;}
case 14 : {_Gartley(StringConcatenate(“ExtIndicator=14_”,minBars),0);break;}
}

if (vPatOnOff && !vPatNew)
{
vPatNew=true;
if (ExtSendMail) _SendMail(“There was a pattern”,StringConcatenate(“on “,Symbol(),” “,Period(),” pattern “,vBullBear,” “,vNamePattern));
}
else if (!vPatOnOff && vPatNew) vPatNew=false;
}
}
//——————————————————–
// Ïîèñê ïàòòåðíîâ Gartley. Êîíåö.
//——————————————————–

//——————————————————–
// Âûâîä íîìåðîâ ïåðåëîìîâ çèãçàãîâ. Íà÷àëî.
//——————————————————–
void NumberPeak()
{
int n=0,i,endNumber;
string txt=””;
if (ExtNumberPeak10) endNumber=iBarShift(Symbol(),Period(),afr[9]); else endNumber=Bars-minBars;

delete_objects_number();

for (i=iBarShift(Symbol(),Period(),afr[0])+1;i<endNumber;i++)
{
if (zz[i]>0)
{
n++;
if (ExtNumberPeakLow)
{
if (zzL[i]>0)
{
txt=DoubleToStr(n,0);
nameObj=StringConcatenate(“NumberPeak_”,ExtComplekt,”_”,n);
ObjectCreate(nameObj,OBJ_TEXT,0,Time[i],zz[i]);
ObjectSetText(nameObj,txt,ExtNumberPeakFontSize,”Arial”,ExtNumberPeakColor);
}
}
else
{
txt=DoubleToStr(n,0);
nameObj=StringConcatenate(“NumberPeak_”,ExtComplekt,”_”,n);
ObjectCreate(nameObj,OBJ_TEXT,0,Time[i],zz[i]);
ObjectSetText(nameObj,txt,ExtNumberPeakFontSize,”Arial”,ExtNumberPeakColor);
}
}
}
}
//——————————————————–
// Âûâîä íîìåðîâ ïåðåëîìîâ çèãçàãîâ. Êîíåö
//——————————————————–

//——————————————————–
// Âûâîä ôèá ñòàòè÷åñêèõ. Íà÷àëî.
//——————————————————–
void screenFiboS()
{
nameObj=StringConcatenate(“fiboS”,ExtComplekt,”_”);
if (mFibo[1]>0)
{
if (ExtSave)
{
nameObj=StringConcatenate(nameObj,save);
}
}

screenFibo_(ExtFiboS, ” “, mFibo[0], mFibo[1], nameObj);
}
//——————————————————–
// Âûâîä ôèá ñòàòè÷åñêèõ. Êîíåö.
//——————————————————–

//——————————————————–
// Âûâîä ôèá äèíàìè÷åñêèõ. Íà÷àëî.
//——————————————————–
void screenFiboD()
{
nameObj=StringConcatenate(“fiboD”,ExtComplekt,”_”);
screenFibo_(ExtFiboD, “”, 1, 0, nameObj);
}
//——————————————————–
// Âûâîä ôèá äèíàìè÷åñêèõ. Êîíåö.
//——————————————————–

//——————————————————–
// Ñîçäàíèå ôèá. Íà÷àëî.
//——————————————————–
void screenFibo_(color colorFibo, string otstup, int a1, int a2, string _nameObj)
{
double fibo_0, fibo_100, fiboPrice, fiboPrice1;

ObjectDelete(_nameObj);

if (!ExtFiboCorrectionExpansion)
{
fibo_0=afrx[a1];fibo_100=afrx[a2];
fiboPrice=afrx[a1]-afrx[a2];fiboPrice1=afrx[a2];
}
else
{
fibo_100=afrx[a1];fibo_0=afrx[a2];
fiboPrice=afrx[a2]-afrx[a1];fiboPrice1=afrx[a1];
}

if (!ExtFiboCorrectionExpansion)
{
ObjectCreate(_nameObj,OBJ_FIBO,0,afr[a1],fibo_0,afr[a2],fibo_100);
}
else
{
ObjectCreate(_nameObj,OBJ_FIBO,0,afr[a2],fibo_0,afr[a1],fibo_100);
}

ObjectSet(_nameObj,OBJPROP_LEVELCOLOR,colorFibo);

ObjectSet(_nameObj,OBJPROP_COLOR,ExtObjectColor);
ObjectSet(_nameObj,OBJPROP_STYLE,ExtObjectStyle);
ObjectSet(_nameObj,OBJPROP_WIDTH,ExtObjectWidth);
ObjectSet(_nameObj,OBJPROP_LEVELSTYLE,ExtFiboStyle);
ObjectSet(_nameObj,OBJPROP_LEVELWIDTH,ExtFiboWidth);
ObjectSet(_nameObj,OBJPROP_BACK,ExtBack);

if (ExtFiboType==0)
{
fibo_standart(fiboPrice, fiboPrice1,”-“+Period_tf+otstup);
}
else if (ExtFiboType==1)
{
fibo_patterns(fiboPrice, fiboPrice1,”-“+Period_tf+otstup);
}
else if (ExtFiboType==2)
{
fibo_custom(fiboPrice, fiboPrice1,”-“+Period_tf+otstup);
}
}
//——————————————————–
// Ñîçäàíèå ôèá. Êîíåö.
//——————————————————–

//——————————————————–
// Ôèáû ñòàíäàðòíûå. Íà÷àëî.
//——————————————————–
void fibo_standart(double fiboPrice,double fiboPrice1,string fibo)
{
double fi_1[]={0, 0.146, 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.764, 0.854, 1.0, 1.236, phi, 2.618, 4.236, 6.854};
string fitxt100_1[]={“0.0”, “14.6”, “23.6”, “38.2”, “50.0”, “61.8”, “76.4”, “85.4”, “100.0”, “123.6”, “161.8”, “2.618”, “423.6”, “685.4”};
int i;
Sizefi_1=14;

if (!ExtFiboCorrectionExpansion)
{
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIBOLEVELS,Sizefi_1);
for (i=0;i<Sizefi_1;i++)
{
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+i,fi_1[i]);
ObjectSetFiboDescription(nameObj, i, fitxt100_1[i]+” “+” %$”+fibo);
}
}
else
{
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIBOLEVELS,Sizefi_1+2);

ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL,0);
ObjectSetFiboDescription(nameObj, 0, “Fe 1 “+” %$”+fibo);

ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL,1);
ObjectSetFiboDescription(nameObj, 1, “Fe 0 “+” %$”+fibo);

for (i=1;i<Sizefi_1;i++)
{
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+i+2,1+fi_1[i]);
ObjectSetFiboDescription(nameObj, i+2, “Fe “+fitxt100_1[i]+” “+” %$”+fibo);
}
}
}
//——————————————————–
// Ôèáû ñòàíäàðòíûå. Êîíåö.
//——————————————————–

//——————————————————–
// Ôèáû ñ ïàòòåðíàìè. Íà÷àëî.
//——————————————————–
void fibo_patterns(double fiboPrice,double fiboPrice1,string fibo)
{
double fi_1[]={0.0, 0.382, 0.447, 0.5, 0.618, 0.707, 0.786, 0.854, 0.886, 1.0, 1.128, 1.272, 1.414, phi, 2.0, 2.618, 4.236};
string fitxt100_1[]={“0.0”, “38.2”, “44.7”, “50.0”, “61.8”, “70.7”, “78.6”, “85.4”, “88.6”, “100.0”, “112.8”, “127.2”, “141.4”, “161.8”, “200.0”, “261.8”, “423.6”};
int i;
Sizefi_1=17;

if (!ExtFiboCorrectionExpansion)
{
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIBOLEVELS,Sizefi_1);
for (i=0;i<Sizefi_1;i++)
{
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+i,fi_1[i]);
ObjectSetFiboDescription(nameObj, i, fitxt100_1[i]+” “+” %$”+fibo);
}
}
else
{
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIBOLEVELS,Sizefi_1+2);

ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL,0);
ObjectSetFiboDescription(nameObj, 0, “Fe 1 “+” %$”+fibo);

ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL,1);
ObjectSetFiboDescription(nameObj, 1, “Fe 0 “+” %$”+fibo);

for (i=1;i<Sizefi_1;i++)
{
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+i+2,1+fi_1[i]);
ObjectSetFiboDescription(nameObj, i+2, “Fe “+fitxt100_1[i]+” “+” %$”+fibo);
}
}
}
//——————————————————–
// Ôèáû ñ ïàòòåðíàìè. Êîíåö.
//——————————————————–

//——————————————————–
// Ôèáû ïîëüçîâàòåëüñêèå. Íà÷àëî.
//——————————————————–
void fibo_custom(double fiboPrice,double fiboPrice1,string fibo)
{
int i;

if (!ExtFiboCorrectionExpansion)
{
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIBOLEVELS,Sizefi);
for (i=0;i<Sizefi;i++)
{
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+i,fi[i]);
ObjectSetFiboDescription(nameObj, i, fitxt100[i]+” “+” %$”+fibo);
}
}
else
{
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIBOLEVELS,Sizefi+2);

ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL,0);
ObjectSetFiboDescription(nameObj, 0, “Fe 1 “+” %$”+fibo);

ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL,1);
ObjectSetFiboDescription(nameObj, 1, “Fe 0 “+” %$”+fibo);

for (i=0;i<Sizefi;i++)
{
if (fi[i]>0)
{
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+i+2,1+fi[i]);
ObjectSetFiboDescription(nameObj, i+2, “Fe “+fitxt100[i]+” “+” %$”+fibo);
}
}
}
}
//——————————————————–
// Ôèáû ïîëüçîâàòåëüñêèå. Êîíåö.
//——————————————————–

//——————————————————–
// Óäàëåíèå îáúåêòîâ. Íà÷àëî.
// Óäàëåíèå ñîåäèíèòåëüíûõ ëèíèé è ÷èñåë.
//——————————————————–
void delete_objects1()
{
int i;
string txt=””;
counted_bars=0;

for (i=ObjectsTotal()-1; i>=0; i–)
{
txt=ObjectName(i);
if (StringFind(txt,”_” + ExtComplekt + “pl”)>-1) ObjectDelete (txt);
if (StringFind(txt,”_” + ExtComplekt + “ph”)>-1) ObjectDelete (txt);
}
}
//——————————————————–
// Óäàëåíèå îáúåêòîâ. Êîíåö.
// Óäàëåíèå ñîåäèíèòåëüíûõ ëèíèé è ÷èñåë.
//——————————————————–

//——————————————————–
// Óäàëåíèå îáúåêòîâ. Íà÷àëî.
// Óäàëåíèå ñîåäèíèòåëüíûõ ëèíèé è ÷èñåë.
//——————————————————–
void delete_objects2(string txt1)
{
int i;
string txt=””;

for (i=ObjectsTotal()-1; i>=0; i–)
{
txt=ObjectName(i);
if (StringFind(txt,txt1)>-1)ObjectDelete (txt);
}
}
//——————————————————–
// Óäàëåíèå îáúåêòîâ. Êîíåö.
// Óäàëåíèå ñîåäèíèòåëüíûõ ëèíèé è ÷èñåë.
//——————————————————–

//——————————————————–
// Óäàëåíèå îáúåêòîâ. Íà÷àëî.
// Óäàëåíèå îáúåêòîâ ïàòòåðíîâ Gartley.
//——————————————————–
void delete_FiboStrongPattern()
{
int i;
string txt=””;
for (i=ObjectsTotal()-1; i>=0; i–)
{
txt=ObjectName(i);
if (StringFind(txt,”_”+ExtComplekt+”StrongPattern_”)>-1) ObjectDelete (txt);
}
}
//——————————————————–
// Óäàëåíèå îáúåêòîâ. Êîíåö.
// Óäàëåíèå îáúåêòîâ ïàòòåðíîâ Gartley.
//——————————————————–

//——————————————————–
// Óäàëåíèå îáúåêòîâ. Íà÷àëî.
// Óäàëåíèå îáúåêòîâ ïàòòåðíîâ Gartley.
//——————————————————–
void delete_objects3()
{
int i;
string txt=””;

for (i=ObjectsTotal()-1; i>=0; i–)
{
txt=ObjectName(i);
if (StringFind(txt,StringConcatenate(“_”,ExtComplekt,”StrongPattern_”))>-1) ObjectDelete (txt);
if (StringFind(txt,StringConcatenate(“_”,ExtComplekt,”Triangle”))>-1) ObjectDelete (txt);
if (StringFind(txt,StringConcatenate(“_”,ExtComplekt,”ABCDzz”))>-1) ObjectDelete (txt);
if (StringFind(txt,StringConcatenate(“_”,ExtComplekt,”Line”))>-1) ObjectDelete (txt);
if (RangeForPointD)
{
if (StringFind(txt,StringConcatenate(“_”,ExtComplekt,”PointD”))>-1) ObjectDelete (txt);
}

if (StringFind(txt,StringConcatenate(“_”,ExtComplekt,”Equilibrium”))>-1) ObjectDelete (txt);
if (StringFind(txt,StringConcatenate(“_”,ExtComplekt,”Reaction”))>-1) ObjectDelete (txt);
if (StringFind(txt,StringConcatenate(“_”,ExtComplekt,”pg”))>-1) ObjectDelete (txt);
if (bigText)
{
if (StringFind(txt,StringConcatenate(“#_TextPattern_#”,ExtComplekt,”_”))>-1) ObjectDelete (txt);
}
vBullBearToNumberPattern=””;
vNamePatternToNumberPattern=””;
if (VectorOfAMirrorTrend>0) if (StringFind(txt,StringConcatenate(“_”,ExtComplekt,”VectorOfAMirrorTrend”))>-1) ObjectDelete (txt);

if (ExtGartleyTypeSearch>0)
{
ArrayInitialize(PeakCenaX,0);
ArrayInitialize(PeakCenaA,0);
ArrayInitialize(PeakCenaB,0);
ArrayInitialize(PeakCenaC,0);
ArrayInitialize(PeakCenaD,0);

ArrayInitialize(PeakTimeX,0);
ArrayInitialize(PeakTimeA,0);
ArrayInitialize(PeakTimeB,0);
ArrayInitialize(PeakTimeC,0);
ArrayInitialize(PeakTimeD,0);

__NamePatterns[0][0]=””;
__NamePatterns[0][1]=””;
ArrayInitialize(__D,0);
ArrayInitialize(__PatColor,0);
}
}
}
//——————————————————–
// Óäàëåíèå îáúåêòîâ. Êîíåö.
// Óäàëåíèå îáúåêòîâ ïàòòåðíîâ Gartley.
//——————————————————–

//——————————————————–
// Óäàëåíèå îáúåêòîâ. Íà÷àëî.
// Óäàëåíèå ñîåäèíèòåëüíûõ ëèíèé è ÷èñåë.
//——————————————————–
void delete_objects4()
{
int i;
string txt=””;

for (i=ObjectsTotal()-1; i>=0; i–)
{
txt=ObjectName(i);
if (StringFind(txt,StringConcatenate(“_”,ExtComplekt,”pg”))>-1) ObjectDelete (txt);
}
}
//——————————————————–
// Óäàëåíèå îáúåêòîâ. Êîíåö.
// Óäàëåíèå ñîåäèíèòåëüíûõ ëèíèé è ÷èñåë.
//——————————————————–

//——————————————————–
// Óäàëåíèå îáúåêòîâ. Íà÷àëî.
// Óäàëåíèå ñïèðàëè.
//——————————————————–
void delete_objects_monitor()
{
int i;
string txt=””;

for (i=ObjectsTotal()-1; i>=0; i–)
{
txt=ObjectName(i);
if (StringFind(txt,StringConcatenate(“_”,ExtComplekt,”_”,”MonitorPatterns_”))>-1) ObjectDelete(txt);
}
}
//——————————————————–
// Óäàëåíèå îáúåêòîâ. Êîíåö.
// Óäàëåíèå ñïèðàëè.
//——————————————————–

//——————————————————–
// Óäàëåíèå îáúåêòîâ. Íà÷àëî.
// Óäàëåíèå íîìåðîâ ïåðåëîìîâ çèãçàãà.
//——————————————————–
void delete_objects_number()
{
int i;
string txt=””;

for (i=ObjectsTotal()-1; i>=0; i–)
{
txt=ObjectName(i);
if (StringFind(txt,StringConcatenate(“NumberPeak_”,ExtComplekt,”_”))>-1) ObjectDelete (txt);
}
}
//——————————————————–
// Óäàëåíèå îáúåêòîâ. Êîíåö.
// Óäàëåíèå íîìåðîâ ïåðåëîìîâ çèãçàãà.
//——————————————————–

//——————————————————–
// Óäàëåíèå äèíàìè÷åñêèõ îáúåêòîâ. Íà÷àëî.
//——————————————————–
void delete_objects_dinamic()
{
ObjectDelete(StringConcatenate(“fiboD”,ExtComplekt,”_”));
}
//——————————————————–
// Óäàëåíèå äèíàìè÷åñêèõ îáúåêòîâ. Êîíåö.
//——————————————————–

//—————————————————-
// ZigZag Àëåêñà íåìíîãî èçìåíåííûé. Íà÷àëî.
//—————————————————-
void ang_AZZ_()
{
int i,n;
bool endCyklDirection=true;
bool endSearchPattern=false;
int vSize;
double vPercent_, vPercent;

if (ExtMaxBar>0) cbi=ExtMaxBar; else cbi=Bars-1;

if (ExtIndicator==11)
{
if (AlgorithmSearchPatterns==1)
{
if (DirectionOfSearchMaxMin) vSize = maxSize_; else vSize = minSize_;
}
else
{
if (DirectionOfSearchMaxMin) vPercent_ = maxPercent_; else vPercent_ = minPercent_;
}
}

while (endCyklDirection)
{
if (ExtIndicator==11)
{
if (ExtLabel>0) {ArrayInitialize(la,0.0); ArrayInitialize(ha,0.0);}
ArrayInitialize(zz,0);ArrayInitialize(zzL,0);ArrayInitialize(zzH,0);
ti=0; fs=0; fsp=0; tbi=0; tai=0; si=0;

if (AlgorithmSearchPatterns==1)
{
if (DirectionOfSearchMaxMin)
{
if (vSize < minSize_)
{
if (ExtGartleyTypeSearch>0 && ExtIndicator==11 && vPatOnOff) vSize=minSizeToNumberPattern;
else vSize=minSize_;
endSearchPattern=true;
}

di=vSize*Point/2;
vSize-=IterationStepSize;
}
else
{
if (vSize > maxSize_)
{
if (ExtGartleyTypeSearch>0 && ExtIndicator==11 && vPatOnOff) vSize=minSizeToNumberPattern;
else vSize=minSize_;
endSearchPattern=true;
}

di=vSize*Point/2;
vSize+=IterationStepSize;
}
}
else
{
if (DirectionOfSearchMaxMin)
{
if (vPercent_ < minPercent_)
{
if (ExtGartleyTypeSearch>0 && ExtIndicator==11 && vPatOnOff) vPercent_=minPercentToNumberPattern;
else vPercent_=minPercent_;
endSearchPattern=true;
}

vPercent=vPercent_;
vPercent_=vPercent_*(1-IterationStepPercent/100);
}
else
{
if (vPercent_ > maxPercent_)
{
if (ExtGartleyTypeSearch>0 && ExtIndicator==11 && vPatOnOff) vPercent_=minPercentToNumberPattern;
else vPercent_=minPercent;
endSearchPattern=true;
}

vPercent=vPercent_;
vPercent_=vPercent_*(1+IterationStepPercent/100);
}
}

if (flagExtGartleyTypeSearch2)
{
endSearchPattern=true;

if (AlgorithmSearchPatterns==1)
{
vSize=minSizeToNumberPattern;
}
else
{
vPercent_=minPercentToNumberPattern;
}
}
}
else
{
endCyklDirection=false;
endSearchPattern=true;
}

for (i=cbi; i>=ExtMinBar; i–)
{
// çàïîìèíàåì çíà÷åíèå íàïðàâëåíèÿ òðåíäà fs è ñðåäíåé öåíû si íà ïðåäûäóùåì áàðå
if (ti<Time[i]) {fsp=fs; sip=si;} ti=Time[i];
// Âû÷èñëÿåì çíà÷åíèå öåíîâîãî ôèëüòðà îò ïðîöåíòà îòêëîíåíèÿ
if (ExtIndicator==11)
{
if (AlgorithmSearchPatterns==2) di=vPercent*Close[i]/2/100;
}
else if (minSize==0 && minPercent!=0) di=minPercent*Close[i]/2/100;

// Êîððåêòèðîâêà ñðåäíåé öåíû
if (High[i]>si+di && Low[i]<si-di) // Âíåøíèé áàð ïî îòíîøåíèþ ê öåíîâîìó ôèëüòðó di
{
// if (High[i]-si>si-Low[i]) si=High[i]-di; // Îòêëîíåíèå õàÿ îò ñðåäíåé öåíû áîëüøå îòêëîíåíèÿ ëîâà
// else if (High[i]-si<si-Low[i]) si=Low[i]+di; // ñîîòâåòñòâåííî, ìåíüøå

if (fs==1) si=High[i]-di; //
if (fs==2) si=Low[i]+di; //
}
else // Íå âíåøíèé áàð
{
if (fs==1)
{
if (High[i]>=si+di) si=High[i]-di; //
else if (Low[i]<si-di) si=Low[i]+di; //
}
if (fs==2)
{
if (Low[i]<=si-di) si=Low[i]+di; //
else if (High[i]>si+di) si=High[i]-di; //
}
}

// Âû÷èñëåíèå íà÷àëüíîãî çíà÷åíèÿ ñðåäíåé öåíû

if (i>cbi-1) {si=(High[i]+Low[i])/2;}
// Îïðåäåëÿåì íàïðàâëåíèå òðåíäà äëÿ ðàñ÷åòíîãî áàðà
if (si>sip) fs=1; // Òðåíä âîñõîäÿùèé
if (si<sip) fs=2; // Òðåíä íèñõîäÿùèé

//————————————————-
if (fs==1 && fsp==2) // Òðåíä ñìåíèëñÿ ñ íèñõîäÿùåãî íà âîñõîäÿùèé
{
hm=High[i];

bi=iBarShift(Symbol(),Period(),tbi);
zz[bi]=Low[bi];
zzL[bi]=Low[bi];
tai=Time[i];
fsp=fs;
si=High[i]-di;
sip=si;

if ((ExtIndicator!=11 || endSearchPattern) && ExtLabel>0)
{
ha[i]=High[i]; la[bi]=Low[bi]; la[i]=0;
tmh=Time[i]; ha[i]=High[i]; la[i]=0; // ïðîñòàíîâêà ìåòêè íà âîñõîäÿùåì ëó÷å
}
}

if (fs==2 && fsp==1) // Òðåäí ñìåíèëñÿ ñ âîñõîäÿùåãî íà íèñõîäÿùèé
{
lm=Low[i];

ai=iBarShift(Symbol(),Period(),tai);
zz[ai]=High[ai];
zzH[ai]=High[ai];
tbi=Time[i];
si=Low[i]+di;
fsp=fs;
sip=si;

if ((ExtIndicator!=11 || endSearchPattern) && ExtLabel>0)
{
ha[ai]=High[ai]; ha[i]=0; la[i]=Low[i];
tml=Time[i]; ha[i]=0; la[i]=Low[i]; // ïðîñòàíîâêà ìåòêè íà íèñõîäÿùåì ëó÷å
}
}

// Ïðîäîëæåíèå tðåíäà. Îòñëåæèâàíèå òðåíäà.
if (fs==1 && High[i]>hm) {hm=High[i]; tai=Time[i]; si=High[i]-di;}
if (fs==2 && Low[i]<lm) {lm=Low[i]; tbi=Time[i]; si=Low[i]+di;}

if ((ExtIndicator!=11 || endSearchPattern))
{
// Çàïîëíÿåì áóôåðû äëÿ óðîâíåé ïîäòâåðæäåíèÿ
if (chHL && chHL_PeakDet && ExtLabel==0) {ha[i]=si+di; la[i]=si-di;}

//===================================================================================================
// Íóëåâîé áàð. Ðàñ÷åò ïåðâîãî ëó÷à ZigZag-a
if (i==0)
{
ai0=iBarShift(Symbol(),Period(),tai);
bi0=iBarShift(Symbol(),Period(),tbi);
if (fs==1)
{
for (n=bi0-1; n>=0; n–) {zzH[n]=0; zz[n]=0; if (ExtLabel>0) ha[n]=0;}
zz[ai0]=High[ai0]; zzH[ai0]=High[ai0]; zzL[ai0]=0; if (ExtLabel>0) ha[ai0]=High[ai0];
}
if (fs==2)
{
for (n=ai0-1; n>=0; n–) {zzL[n]=0; zz[n]=0; if (ExtLabel>0) la[n]=0;}
zz[bi0]=Low[bi0]; zzL[bi0]=Low[bi0]; zzH[bi0]=0; if (ExtLabel>0) la[bi0]=Low[bi0];
}

if (ExtLabel>0)
{
if (fs==1) {aim=iBarShift(Symbol(),0,tmh); if (aim<bi0) ha[aim]=High[aim];}
else if (fs==2) {bim=iBarShift(Symbol(),0,tml); if (bim<ai0) la[bim]=Low[bim];}
}
}
//====================================================================================================
}
}

if (ExtIndicator==11)
{
// ïîèñê ïàòòåðíîâ

if (endSearchPattern) return;

_Gartley(StringConcatenate(“ExtIndicator=11_”,vSize,”/”,vPercent), 0);

if (saveParametersZZ)
{
saveParametersZZ=false;

if (AlgorithmSearchPatterns==1) minSizeToNumberPattern=vSize;
else minPercentToNumberPattern=vPercent;
}

if (ExtGartleyTypeSearch==0 && vPatOnOff) return;

}
}
}
//——————————————————–
// ZigZag Àëåêñà. Êîíåö.
//——————————————————–

//—————————————————-
// Ñâèíãè Ãàííà. Íà÷àëî.
//—————————————————-
void GannSwing()
{
int i,n;
int vBars = minBars;
bool endCyklDirection=true;
bool endSearchPattern=false;

// Ïåðåìåííûå äëÿ Ñâèíãîâ Ãàííà
double lLast_m=0, hLast_m=0;
int countBarExt=0; // ñ÷åò÷èê âíåøíèõ áàðîâ
int countBarl=0,countBarh=0;
fs=0; ti=0;

// lLast, hLast – ìèíèìóì è ìàêñèìóì àêòèâíîãî áàðà
// lLast_m, hLast_m – ìèíèìóì è ìàêñèìóì “ïðîìåæóòî÷íûõ” áàðîâ

// cbi=Bars-IndicatorCounted()-1;
//———————————
// cbi=Bars-1;
if (ExtMaxBar>0) cbi=ExtMaxBar; else cbi=Bars-1;

if (ExtIndicator==11)
{
if (DirectionOfSearchMaxMin) vBars = minBars; else vBars = 0;
}

while (endCyklDirection)
{
if (ExtLabel>0) {ArrayInitialize(la,0.0); ArrayInitialize(ha,0.0);}
ArrayInitialize(zz,0);ArrayInitialize(zzL,0);ArrayInitialize(zzH,0);

if (ExtIndicator==11)
{
lLast=0; lLast_m=0; hLast_m=0; fs=0; ti=0;

if (DirectionOfSearchMaxMin)
{
if (vBars < 0)
{
if (ExtGartleyTypeSearch>0 && ExtIndicator==11 && vPatOnOff) vBars=minBarsToNumberPattern;
else vBars=minBars;
endSearchPattern=true;
}

vBars–;
}
else
{
if (vBars > minBars)
{
if (ExtGartleyTypeSearch>0 && ExtIndicator==11 && vPatOnOff) vBars=minBarsToNumberPattern;
else vBars=minBars;
endSearchPattern=true;
}

vBars++;
}

if (flagExtGartleyTypeSearch2)
{
endSearchPattern=true;
vBars=minSizeToNumberPattern;
}
}
else
{
vBars=minBars;
endCyklDirection=false;
endSearchPattern=true;
}

for (i=cbi; i>=ExtMinBar; i–)
{
//————————————————-
// Óñòàíàâëèâàåì íà÷àëüíûå çíà÷åíèÿ ìèíèìóìà è ìàêñèìóìà áàðà
if (lLast==0) {lLast=Low[i]; hLast=High[i]; ai=i; bi=i;}
if (ti!=Time[i])
{
ti=Time[i];
if (lLast_m==0 && hLast_m==0)
{
if (lLast>Low[i] && hLast<High[i]) // Âíåøíèé áàð
{
lLast=Low[i];hLast=High[i];lLast_m=Low[i];hLast_m=High[i];countBarExt++;
if (fs==1) {countBarl=countBarExt; ai=i; tai=Time[i];}
else if (fs==2) {countBarh=countBarExt; bi=i; tbi=Time[i];}
else {countBarl++;countBarh++;}
}
else if (lLast<=Low[i] && hLast<High[i]) // Òåíäåíöèÿ íà òåêóùåì áàðå âîñõîäÿùàÿ
{
lLast_m=0;hLast_m=High[i];countBarl=0;countBarExt=0;
if (fs!=1) countBarh++;
else {lLast=Low[i]; hLast=High[i]; lLast_m=0; hLast_m=0; ai=i; tai=Time[i];}
}
else if (lLast>Low[i] && hLast>=High[i]) // Òåíäåíöèÿ íà òåêóùåì áàðå íèñõîäÿùàÿ
{
lLast_m=Low[i];hLast_m=0;countBarh=0;countBarExt=0;
if (fs!=2) countBarl++;
else {lLast=Low[i]; hLast=High[i]; lLast_m=0; hLast_m=0; bi=i; tbi=Time[i];}
}
}
else if (lLast_m>0 && hLast_m>0) // Âíåøíèé áàð (ïðåäûäóùèé)
{
if (lLast_m>Low[i] && hLast_m<High[i]) // Âíåøíèé áàð
{
lLast=Low[i];hLast=High[i];lLast_m=Low[i];hLast_m=High[i];countBarExt++;
if (fs==1) {countBarl=countBarExt; ai=i; tai=Time[i];}
else if (fs==2) {countBarh=countBarExt; bi=i; tbi=Time[i];}
else {countBarl++;countBarh++;}
}
else if (lLast_m<=Low[i] && hLast_m<High[i]) // Òåíäåíöèÿ íà òåêóùåì áàðå âîñõîäÿùàÿ
{
lLast_m=0;hLast_m=High[i];countBarl=0;countBarExt=0;
if (fs!=1) countBarh++;
else {lLast=Low[i]; hLast=High[i]; lLast_m=0; hLast_m=0; ai=i; tai=Time[i];}
}
else if (lLast_m>Low[i] && hLast_m>=High[i]) // Òåíäåíöèÿ íà òåêóùåì áàðå íèñõîäÿùàÿ
{
lLast_m=Low[i];hLast_m=0;countBarh=0;countBarExt=0;
if (fs!=2) countBarl++;
else {lLast=Low[i]; hLast=High[i]; lLast_m=0; hLast_m=0; bi=i; tbi=Time[i];}
}
}
else if (lLast_m>0)
{
if (lLast_m>Low[i] && hLast<High[i]) // Âíåøíèé áàð
{
lLast=Low[i];hLast=High[i];lLast_m=Low[i];hLast_m=High[i];countBarExt++;
if (fs==1) {countBarl=countBarExt; ai=i; tai=Time[i];}
else if (fs==2) {countBarh=countBarExt; bi=i; tbi=Time[i];}
else {countBarl++;countBarh++;}
}
else if (lLast_m<=Low[i] && hLast<High[i]) // Òåíäåíöèÿ íà òåêóùåì áàðå âîñõîäÿùàÿ
{
lLast_m=0;hLast_m=High[i];countBarl=0;countBarExt=0;
if (fs!=1) countBarh++;
else {lLast=Low[i]; hLast=High[i]; lLast_m=0; hLast_m=0; ai=i; tai=Time[i];}
}
else if (lLast_m>Low[i] && hLast>=High[i]) // Òåíäåíöèÿ íà òåêóùåì áàðå íèñõîäÿùàÿ
{
lLast_m=Low[i];hLast_m=0;countBarh=0;countBarExt=0;
if (fs!=2) countBarl++;
else {lLast=Low[i]; hLast=High[i]; lLast_m=0; hLast_m=0; bi=i; tbi=Time[i];}
}
}
else if (hLast_m>0)
{
if (lLast>Low[i] && hLast_m<High[i]) // Âíåøíèé áàð
{
lLast=Low[i];hLast=High[i];lLast_m=Low[i];hLast_m=High[i];countBarExt++;
if (fs==1) {countBarl=countBarExt; ai=i; tai=Time[i];}
else if (fs==2) {countBarh=countBarExt; bi=i; tbi=Time[i];}
else {countBarl++;countBarh++;}
}
else if (lLast<=Low[i] && hLast_m<High[i]) // Òåíäåíöèÿ íà òåêóùåì áàðå âîñõîäÿùàÿ
{
lLast_m=0;hLast_m=High[i];countBarl=0;countBarExt=0;
if (fs!=1) countBarh++;
else {lLast=Low[i]; hLast=High[i]; lLast_m=0; hLast_m=0; ai=i; tai=Time[i];}
}
else if (lLast>Low[i] && hLast_m>=High[i]) // Òåíäåíöèÿ íà òåêóùåì áàðå íèñõîäÿùàÿ
{
lLast_m=Low[i];hLast_m=0;countBarh=0;countBarExt=0;
if (fs!=2) countBarl++;
else {lLast=Low[i]; hLast=High[i]; lLast_m=0; hLast_m=0; bi=i; tbi=Time[i];}
}
}

// Îïðåäåëÿåì íàïðàâëåíèå òðåíäà.
if (fs==0)
{
if (lLast<lLast_m && hLast>hLast_m) // âíóòðåííèé áàð
{
lLast=Low[i]; hLast=High[i]; ai=i; bi=i; countBarl=0;countBarh=0;countBarExt=0;
}

if (countBarh>countBarl && countBarh>countBarExt && countBarh>vBars)
{
lLast=Low[i]; hLast=High[i]; lLast_m=0; hLast_m=0;
fs=1;countBarh=0;countBarl=0;countBarExt=0;
zz[bi]=Low[bi];
zzL[bi]=Low[bi];
zzH[bi]=0;
ai=i;
tai=Time[i];
}
else if (countBarl>countBarh && countBarl>countBarExt && countBarl>vBars)
{
lLast=Low[i]; hLast=High[i]; lLast_m=0; hLast_m=0;
fs=2;countBarl=0;countBarh=0;countBarExt=0;
zz[ai]=High[ai];
zzH[ai]=High[ai];
zzL[ai]=0;
bi=i;
tbi=Time[i];
}
}
else
{
if (lLast_m==0 && hLast_m==0)
{
countBarl=0;countBarh=0;countBarExt=0;
}

// Òåíäåíöèÿ âîñõîäÿùàÿ
if (fs==1)
{
if (countBarl>countBarh && countBarl>countBarExt && countBarl>vBars) // Îïðåäåëÿåì òî÷êó ñìåíû òåíäåíöèè.
{
// çàïîìèíàåì çíà÷åíèå íàïðàâëåíèÿ òðåíäà fs íà ïðåäûäóùåì áàðå
ai=iBarShift(Symbol(),Period(),tai);
fs=2;
countBarl=0;

zz[ai]=High[ai];
zzH[ai]=High[ai];
zzL[ai]=0;
bi=i;
if ((ExtIndicator!=11 || endSearchPattern) && ExtLabel>0)
{
ha[ai]=High[ai]; la[ai]=0; // ïðîñòàíîâêà ìåòîê íà ìàêñèìóìàõ
tml=Time[i]; ha[i]=0; la[i]=Low[i]; // ïðîñòàíîâêà ìåòêè íà íèñõîäÿùåì ëó÷å
}
tbi=Time[i];

lLast=Low[i]; hLast=High[i]; lLast_m=0; hLast_m=0;

for (n=0;countBarExt<vBars;n++)
{
if (lLast<Low[i+n+1] && hLast>High[i+n+1]) {countBarExt++; countBarh++; lLast=Low[i+n+1]; hLast=High[i+n+1]; hLast_m=High[i];}
else break;
}

lLast=Low[i]; hLast=High[i];

}
}

// Òåíäåíöèÿ íèñõîäÿùàÿ
if (fs==2)
{
if (countBarh>countBarl && countBarh>countBarExt && countBarh>vBars) // Îïðåäåëÿåì òî÷êó ñìåíû òåíäåíöèè.
{
// çàïîìèíàåì çíà÷åíèå íàïðàâëåíèÿ òðåíäà fs íà ïðåäûäóùåì áàðå
bi=iBarShift(Symbol(),Period(),tbi);
fs=1;
countBarh=0;

zz[bi]=Low[bi];
zzL[bi]=Low[bi];
zzH[bi]=0;
ai=i;
if ((ExtIndicator!=11 || endSearchPattern) && ExtLabel>0)
{
ha[bi]=0; la[bi]=Low[bi]; // ïðîñòàíîâêà ìåòîê íà ìèíèìóìàõ
tmh=Time[i]; ha[i]=High[i]; la[i]=0; // ïðîñòàíîâêà ìåòêè íà âîñõîäÿùåì ëó÷å
}
tai=Time[i];

lLast=Low[i]; hLast=High[i]; lLast_m=0; hLast_m=0;

for (n=0;countBarExt<vBars;n++)
{
if (lLast<Low[i+n+1] && hLast>High[i+n+1]) {countBarExt++; countBarl++; lLast=Low[i+n+1]; hLast=High[i+n+1]; lLast_m=Low[i];}
else break;
}

lLast=Low[i]; hLast=High[i];

}
}
}
}

if ((ExtIndicator!=11 || endSearchPattern))
{
if (i==0)
{
if (hLast<High[i] && fs==1) // Òåíäåíöèÿ íà òåêóùåì áàðå âîñõîäÿùàÿ
{
ai=i; tai=Time[i]; zz[ai]=High[ai]; zzH[ai]=High[ai]; zzL[ai]=0;
if ((ExtIndicator!=11 || endSearchPattern) && ExtLabel>0) {ha[ai]=High[ai]; la[ai]=0;} // ãóëÿþùàÿ ìåòêà
}
else if (lLast>Low[i] && fs==2) // Òåíäåíöèÿ íà òåêóùåì áàðå íèñõîäÿùàÿ
{
bi=i; tbi=Time[i]; zz[bi]=Low[bi]; zzL[bi]=Low[bi]; zzH[bi]=0;
if ((ExtIndicator!=11 || endSearchPattern) && ExtLabel>0) {la[bi]=Low[bi]; ha[bi]=0;} // ãóëÿþùàÿ ìåòêà
}
//===================================================================================================

// Íóëåâîé áàð. Ðàñ÷åò ïåðâîãî ëó÷à ZigZag-a
ai0=iBarShift(Symbol(),Period(),tai);
bi0=iBarShift(Symbol(),Period(),tbi);

if (bi0>1) if (fs==1)
{
for (n=bi0-1; n>=0; n–) {zzH[n]=0.0; zz[n]=0.0; if (ExtLabel>0) ha[n]=0;}
zz[ai0]=High[ai0]; zzH[ai0]=High[ai0]; zzL[ai0]=0.0; if (ExtLabel>0) ha[ai0]=High[ai0];
}
if (ai0>1) if (fs==2)
{
for (n=ai0-1; n>=0; n–) {zzL[n]=0.0; zz[n]=0.0; if (ExtLabel>0) la[n]=0;}
zz[bi0]=Low[bi0]; zzL[bi0]=Low[bi0]; zzH[bi0]=0.0; if (ExtLabel>0) la[bi0]=Low[bi0];
}

if (ExtLabel>0)
{
if (fs==1) {aim=iBarShift(Symbol(),0,tmh); if (aim<bi0) ha[aim]=High[aim];}
else if (fs==2) {bim=iBarShift(Symbol(),0,tml); if (bim<ai0) la[bim]=Low[bim];}
}

if (ti<Time[1]) i=2;

//====================================================================================================
}
}
}

if (ExtIndicator==11)
{
// ïîèñê ïàòòåðíîâ

if (endSearchPattern) return;

_Gartley(StringConcatenate(“ExtIndicator=11_”,vBars), 0);

if (saveParametersZZ)
{
saveParametersZZ=false;
minBarsToNumberPattern=vBars;
}

if (ExtGartleyTypeSearch==0 && vPatOnOff) return;

}
}
//——————————————–
}
//——————————————————–
// Ñâèíãè Ãàííà. Êîíåö.
//——————————————————–

/*——————————————————————+
| ZigZag_Talex, èùåò òî÷êè ïåðåëîìà íà ãðàôèêå. Êîëè÷åñòâî òî÷åê |
| çàäàåòñÿ âíåøíèì ïàðàìåòðîì ExtPoint. |
+——————————————————————*/
void ZZTalex()
{
int i,j,k,zzbarlow,zzbarhigh,curbar,curbar1,curbar2,EP,Mbar[];
double curpr,Mprice[];
bool flag,fd;
int vBars = minBars;
bool endCyklDirection=true;
bool endSearchPattern=false;

if (DirectionOfSearchMaxMin) vBars = maxDepth; else vBars = minDepth;
ArrayResize(Mbar,ExtPoint);
ArrayResize(Mprice,ExtPoint);

while (endCyklDirection)
{
ArrayInitialize(zz,0);ArrayInitialize(zzL,0);ArrayInitialize(zzH,0);
ArrayInitialize(Mbar,0);ArrayInitialize(Mprice,0);
if (ExtIndicator==11)
{
if (DirectionOfSearchMaxMin)
{
if (vBars < 0)
{
if (ExtGartleyTypeSearch>0 && ExtIndicator==11 && vPatOnOff) vBars=minBarsToNumberPattern;
else vBars=minBars;
endSearchPattern=true;
}

vBars-=IterationStepDepth;
}
else
{
if (vBars > minBars)
{
if (ExtGartleyTypeSearch>0 && ExtIndicator==11 && vPatOnOff) vBars=minBarsToNumberPattern;
else vBars=minBars;
endSearchPattern=true;
}

vBars+=IterationStepDepth;
}

if (flagExtGartleyTypeSearch2)
{
endSearchPattern=true;
vBars=minSizeToNumberPattern;
}
}
else
{
vBars=minBars;
endCyklDirection=false;
endSearchPattern=true;
}

EP=ExtPoint;
zzbarlow=iLowest(NULL,0,MODE_LOW,vBars,0);
zzbarhigh=iHighest(NULL,0,MODE_HIGH,vBars,0);

if(zzbarlow<zzbarhigh) {curbar=zzbarlow; curpr=Low[zzbarlow];}
if(zzbarlow>zzbarhigh) {curbar=zzbarhigh; curpr=High[zzbarhigh];}
if(zzbarlow==zzbarhigh){curbar=zzbarlow;curpr=funk1(zzbarlow, vBars);}

j=0;
endpr=curpr;
endbar=curbar;
Mbar[j]=curbar;
Mprice[j]=curpr;

EP–;
if(curpr==Low[curbar]) flag=true;
else flag=false;
fl=flag;

i=curbar+1;
while(EP>0)
{
if(flag)
{
while(i<=Bars-1)
{
curbar1=iHighest(NULL,0,MODE_HIGH,vBars,i);
curbar2=iHighest(NULL,0,MODE_HIGH,vBars,curbar1);
if(curbar1==curbar2){curbar=curbar1;curpr=High[curbar];flag=false;i=curbar+1;j++;break;}
else i=curbar2;
}

Mbar[j]=curbar;
Mprice[j]=curpr;
EP–;
}

if(EP==0) break;

if(!flag)
{
while(i<=Bars-1)
{
curbar1=iLowest(NULL,0,MODE_LOW,vBars,i);
curbar2=iLowest(NULL,0,MODE_LOW,vBars,curbar1);
if(curbar1==curbar2){curbar=curbar1;curpr=Low[curbar];flag=true;i=curbar+1;j++;break;}
else i=curbar2;
}

Mbar[j]=curbar;
Mprice[j]=curpr;
EP–;
}
}

/* èñïðàâëåíèå âåðøèí */
if(Mprice[0]==Low[Mbar[0]])fd=true; else fd=false;
for(k=0;k<=ExtPoint-1;k++)
{
if(k==0)
{
if(fd==true)
{
Mbar[k]=iLowest(NULL,0,MODE_LOW,Mbar[k+1]-Mbar[k],Mbar[k]);Mprice[k]=Low[Mbar[k]];endbar=vBars;
}
if(fd==false)
{
Mbar[k]=iHighest(NULL,0,MODE_HIGH,Mbar[k+1]-Mbar[k],Mbar[k]);Mprice[k]=High[Mbar[k]];endbar=vBars;
}
}
if(k<ExtPoint-2)
{
if(fd==true)
{
Mbar[k+1]=iHighest(NULL,0,MODE_HIGH,Mbar[k+2]-Mbar[k]-1,Mbar[k]+1);Mprice[k+1]=High[Mbar[k+1]];
}
if(fd==false)
{
Mbar[k+1]=iLowest(NULL,0,MODE_LOW,Mbar[k+2]-Mbar[k]-1,Mbar[k]+1);Mprice[k+1]=Low[Mbar[k+1]];
}
}
if(fd==true)fd=false;else fd=true;

/* ïîñòðîéêà ZigZag’a */
zz[Mbar[k]]=Mprice[k];
if (k==0)
{
if (Mprice[k]>Mprice[k+1])
{
zzH[Mbar[k]]=Mprice[k];
}
else
{
zzL[Mbar[k]]=Mprice[k];
}
}
else
{
if (Mprice[k]>Mprice[k-1])
{
zzH[Mbar[k]]=Mprice[k];
}
else
{
zzL[Mbar[k]]=Mprice[k];
}

}
}

if (ExtIndicator==11)
{
// ïîèñê ïàòòåðíîâ

if (endSearchPattern) return;

_Gartley(StringConcatenate(“ExtIndicator=11_”,vBars), 0);

if (saveParametersZZ)
{
saveParametersZZ=false;
minBarsToNumberPattern=vBars;
}

if (ExtGartleyTypeSearch==0 && vPatOnOff) return;

}
}

}
//——————————————————————
// ZigZag_Talex êîíåö
//——————————————————————

/*——————————————————————-+
/ Ôóíöèÿ äëÿ ïîèñêà ó ïåðâîãî áàðà (åñëè îí âíåøíèé) êàêîé ýêñòðåìóì |
/ áóäåì èñïîëüçîâàòü â êà÷åñòâå âåðøèíû. Äëÿ ZigZag_Talex. |
/——————————————————————-*/
double funk1(int zzbarlow, int ExtDepth)
{
double pr;
int fbarlow,fbarhigh;

fbarlow=iLowest(NULL,0,MODE_LOW,ExtDepth,zzbarlow);
fbarhigh=iHighest(NULL,0,MODE_HIGH,ExtDepth,zzbarlow);

if(fbarlow>fbarhigh) pr=High[zzbarlow];
if(fbarlow<fbarhigh) pr=Low[zzbarlow];
if(fbarlow==fbarhigh)
{
fbarlow=iLowest(NULL,0,MODE_LOW,2*ExtDepth,zzbarlow);
fbarhigh=iHighest(NULL,0,MODE_HIGH,2*ExtDepth,zzbarlow);
if(fbarlow>fbarhigh) pr=High[zzbarlow];
if(fbarlow<fbarhigh) pr=Low[zzbarlow];
if(fbarlow==fbarhigh)
{
fbarlow=iLowest(NULL,0,MODE_LOW,3*ExtDepth,zzbarlow);
fbarhigh=iHighest(NULL,0,MODE_HIGH,3*ExtDepth,zzbarlow);
if(fbarlow>fbarhigh) pr=High[zzbarlow];
if(fbarlow<fbarhigh) pr=Low[zzbarlow];
}
}
return(pr);
}
//——————————————————–
// Êîíåö. Äëÿ ZigZag_Talex.
//——————————————————–

//—————————————————-
// ZigZag tauber. Íà÷àëî.
//—————————————————-
void ZigZag_tauber()
{
int shift, lasthighpos,lastlowpos;
double res;
double curlow,curhigh,lasthigh,lastlow;
int vSize;
bool endCyklDirection=true;
bool endSearchPattern=false;

int metka=0; // =0 – äî ïåðâîãî ïåðåëîìà ZZ. =1 – èùåì ìåòêè ìàêñèìóìîâ. =2 – èùåì ìåòêè ìèíèìóìîâ.
double peak, wrpeak;

if (ExtIndicator==11)
{
if (DirectionOfSearchMaxMin) vSize = maxSize_; else vSize = minSize_;
}

while (endCyklDirection)
{
if (ExtLabel>0) {ArrayInitialize(la,0.0); ArrayInitialize(ha,0.0);}
ArrayInitialize(zz,0);ArrayInitialize(zzL,0);ArrayInitialize(zzH,0);

if (ExtIndicator==11)
{
if (DirectionOfSearchMaxMin)
{
if (vSize < minSize_)
{
if (ExtGartleyTypeSearch>0 && ExtIndicator==11 && vPatOnOff) vSize=minSizeToNumberPattern;
else vSize=minSize_;
endSearchPattern=true;
}

di=minSize*Point;
vSize-=IterationStepSize;
}
else
{
if (vSize > maxSize_)
{
if (ExtGartleyTypeSearch>0 && ExtIndicator==11 && vPatOnOff) vSize=minSizeToNumberPattern;
else vSize=minSize_;
endSearchPattern=true;
}

di=minSize*Point;
vSize+=IterationStepSize;
}

if (flagExtGartleyTypeSearch2)
{
endSearchPattern=true;
vSize=minSizeToNumberPattern;
}
}
else
{
vSize=minSize;
endCyklDirection=false;
endSearchPattern=true;
}

GetHigh(0,Bars,0.0,0,vSize);

// final cutting
lasthigh=-1; lasthighpos=-1;
lastlow=-1; lastlowpos=-1;

for(shift=Bars; shift>=0; shift–)
{
curlow=zzL[shift];
curhigh=zzH[shift];
if((curlow==0)&&(curhigh==0)) continue;
//—
if(curhigh!=0)
{
if(lasthigh>0)
{
if(lasthigh<curhigh) zzH[lasthighpos]=0;
else zzH[shift]=0;
}
//—
if(lasthigh<curhigh || lasthigh<0)
{
lasthigh=curhigh;
lasthighpos=shift;
}
lastlow=-1;
}
//—-
if(curlow!=0)
{
if(lastlow>0)
{
if(lastlow>curlow) zzL[lastlowpos]=0;
else zzL[shift]=0;
}
//—
if((curlow<lastlow)||(lastlow<0))
{
lastlow=curlow;
lastlowpos=shift;
}
lasthigh=-1;
}
}

for(shift=Bars-1; shift>=0; shift–)
{
zz[shift]=zzL[shift];
res=zzH[shift];
if(res!=0.0) zz[shift]=res;
}

if ((ExtIndicator!=11 || endSearchPattern) && ExtLabel>0) // ðàññòàâëÿåì ìåòêè
{
for(shift=Bars-1; shift>=0; shift–)
{

if (zz[shift]>0)
{
if (zzH[shift]>0)
{
peak=High[shift]; wrpeak=Low[shift];
ha[shift]=High[shift]; la[shift]=0;
metka=2; shift–;
}
else
{
peak=Low[shift]; wrpeak=High[shift];
la[shift]=Low[shift]; ha[shift]=0;
metka=1; shift–;
}
}

if (metka==1)
{
if (wrpeak<High[shift])
{
if (High[shift]-peak>minSize*Point) {metka=0; ha[shift]=High[shift];}
}
else
{
wrpeak=High[shift];
}
}
else if (metka==2)
{
if (wrpeak>Low[shift])
{
if (peak-Low[shift]>minSize*Point) {metka=0; la[shift]=Low[shift];}
}
else
{
wrpeak=Low[shift];
}
}
}
}

if (ExtIndicator==11)
{
// ïîèñê ïàòòåðíîâ

if (endSearchPattern) return;

_Gartley(StringConcatenate(“ExtIndicator=11_”,AlgorithmSearchPatterns), 0);

if (saveParametersZZ)
{
saveParametersZZ=false;
minSizeToNumberPattern=vSize;
}

if (ExtGartleyTypeSearch==0 && vPatOnOff) return;
}
}
}

void GetHigh(int start, int end, double price, int step, int vSize)
{
int count=end-start;
if (count<=0) return;
int i=iHighest(NULL,0,MODE_HIGH,count+1,start);
double val=High[i];
if ((val-price)>(vSize*Point))
{
zzH[i]=val;
if (i==start) {GetLow(start+step,end-step,val,1-step,vSize); if (zzL[start-1]>0) zzL[start]=0; return;}
if (i==end) {GetLow(start+step,end-step,val,1-step,vSize); if (zzL[end+1]>0) zzL[end]=0; return;}
GetLow(start,i-1,val,0,vSize);
GetLow(i+1,end,val,0,vSize);
}
}

void GetLow(int start, int end, double price, int step, int vSize)
{
int count=end-start;
if (count<=0) return;
int i=iLowest(NULL,0,MODE_LOW,count+1,start);
double val=Low[i];
if ((price-val)>(vSize*Point))
{
zzL[i]=val;
if (i==start) {GetHigh(start+step,end-step,val,1-step,vSize); if (zzH[start-1]>0) zzH[start]=0; return;}
if (i==end) {GetHigh(start+step,end-step,val,1-step,vSize); if (zzH[end+1]>0) zzH[end]=0; return;}
GetHigh(start,i-1,val,0,vSize);
GetHigh(i+1,end,val,0,vSize);
}
}
//——————————————————–
// ZigZag tauber. Êîíåö.
//——————————————————–

//—————————————————-
// Èíäèêàòîð ïîäîáíûé âñòðîåííîìó â Ensign. Íà÷àëî.
//—————————————————-
void Ensign_ZZ()
{
int i,n;
int vSize;
bool endCyklDirection=true;
bool endSearchPattern=false;

if (ExtMaxBar>0) cbi=ExtMaxBar; else cbi=Bars-1;

if (ExtIndicator==11)
{
if (DirectionOfSearchMaxMin) vSize = maxSize_; else vSize = minSize_;
}

while (endCyklDirection)
{
if (ExtIndicator==11)
{
if (ExtLabel>0) {ArrayInitialize(la,0.0); ArrayInitialize(ha,0.0);}
ArrayInitialize(zz,0);ArrayInitialize(zzL,0);ArrayInitialize(zzH,0);
ti=0; fs=0; tbi=0; tai=0; si=0;

if (DirectionOfSearchMaxMin)
{
if (vSize < minSize_)
{
if (ExtGartleyTypeSearch>0 && ExtIndicator==11 && vPatOnOff) vSize=minSizeToNumberPattern;
else vSize=minSize_;
endSearchPattern=true;
}

di=vSize*Point;
vSize-=IterationStepSize;
}
else
{
if (vSize > maxSize_)
{
if (ExtGartleyTypeSearch>0 && ExtIndicator==11 && vPatOnOff) vSize=minSizeToNumberPattern;
else vSize=minSize_;
endSearchPattern=true;
}

di=vSize*Point;
vSize+=IterationStepSize;
}

if (flagExtGartleyTypeSearch2)
{
endSearchPattern=true;
vSize=minSizeToNumberPattern;
}
}
else
{
endCyklDirection=false;
endSearchPattern=true;
}

for (i=cbi; i>=ExtMinBar; i–)
{
// Óñòàíàâëèâàåì íà÷àëüíûå çíà÷åíèÿ ìèíèìóìà è ìàêñèìóìà áàðà
if (lLast==0) {lLast=Low[i];hLast=High[i]; if (ExtIndicator==3) di=hLast-lLast;}

// Îïðåäåëÿåì íàïðàâëåíèå òðåíäà äî ïåðâîé òî÷êè ñìåíû òðåíäà.
// Èëè äî òî÷êè íà÷àëà ïåðâîãî ëó÷à çà ëåâûì êðàåì.
if (fs==0)
{
if (lLast<Low[i] && hLast<High[i]) {fs=1; hLast=High[i]; si=High[i]; ai=i; tai=Time[i]; if (ExtIndicator==3) di=High[i]-Low[i];} // òðåíä âîñõîäÿùèé
if (lLast>Low[i] && hLast>High[i]) {fs=2; lLast=Low[i]; si=Low[i]; bi=i; tbi=Time[i]; if (ExtIndicator==3) di=High[i]-Low[i];} // òðåíä íèñõîäÿùèé
}

// if (ti<Time[i])
{
// çàïîìèíàåì çíà÷åíèå íàïðàâëåíèÿ òðåíäà fs íà ïðåäûäóùåì áàðå
ti=Time[i];

ai0=iBarShift(Symbol(),Period(),tai);
bi0=iBarShift(Symbol(),Period(),tbi);

fcount0=false;
if ((fh || fl) && countBar>0) {countBar–; if (i==0 && countBar==0) fcount0=true;}
// Îñòàíîâêà. Îïðåäåëåíèå äàëüíåéøåãî íàïðàâëåíèÿ òðåíäà.
if (fs==1)
{
if (hLast>High[i] && !fh) fh=true;

if (i==0)
{
if (Close[i+1]<lLast && fh) {fs=2; countBar=minBars; fh=false;}
if (countBar==0 && si-di>Low[i+1] && High[i+1]<hLast && ai0>i+1 && fh && !fcount0) {fs=2; countBar=minBars; fh=false;}

if (fs==2) // Òðåäí ñìåíèëñÿ ñ âîñõîäÿùåãî íà íèñõîäÿùèé íà ïðåäûäóùåì áàðå
{
zz[ai0]=High[ai0];
zzH[ai0]=High[ai0];
lLast=Low[i+1];
if (ExtIndicator==3) di=High[i+1]-Low[i+1];
si=Low[i+1];
bi=i+1;
tbi=Time[i+1];
if ((ExtIndicator!=11 || endSearchPattern) && ExtLabel>0)
{
ha[ai0]=High[ai0];
tml=Time[i+1]; ha[i+1]=0; la[i+1]=Low[i+1]; // ïðîñòàíîâêà ìåòêè íà íèñõîäÿùåì ëó÷å
}
// else if (chHL && chHL_PeakDet) {ha[i+1]=si+di; la[i+1]=si;}
}
}
else
{
if (Close[i]<lLast && fh) {fs=2; countBar=minBars; fh=false;}
if (countBar==0 && si-di>Low[i] && High[i]<hLast && fh) {fs=2; countBar=minBars; fh=false;}

if (fs==2) // Òðåäí ñìåíèëñÿ ñ âîñõîäÿùåãî íà íèñõîäÿùèé
{
zz[ai]=High[ai];
zzH[ai]=High[ai];
lLast=Low[i];
if (ExtIndicator==3) di=High[i]-Low[i];
si=Low[i];
bi=i;
tbi=Time[i];
if ((ExtIndicator!=11 || endSearchPattern) && ExtLabel>0)
{
ha[ai]=High[ai];
tml=Time[i]; ha[i]=0; la[i]=Low[i]; // ïðîñòàíîâêà ìåòêè íà íèñõîäÿùåì ëó÷å
}
// else if (chHL && chHL_PeakDet) {ha[i]=si+di; la[i]=si;}
}
}
}
else // fs==2
{
if (lLast<Low[i] && !fl) fl=true;

if (i==0)
{
if (Close[i+1]>hLast && fl) {fs=1; countBar=minBars; fl=false;}
if (countBar==0 && si+di<High[i+1] && Low[i+1]>lLast && bi0>i+1 && fl && !fcount0) {fs=1; countBar=minBars; fl=false;}

if (fs==1) // Òðåäí ñìåíèëñÿ ñ íèñõîäÿùåãî íà âîñõîäÿùèé íà ïðåäûäóùåì áàðå
{
zz[bi0]=Low[bi0];
zzL[bi0]=Low[bi0];
hLast=High[i+1];
if (ExtIndicator==3) di=High[i+1]-Low[i+1];
si=High[i+1];
ai=i+1;
tai=Time[i+1];
if ((ExtIndicator!=11 || endSearchPattern) && ExtLabel>0)
{
la[bi0]=Low[bi0];
tmh=Time[i+1]; ha[i+1]=High[i+1]; la[i+1]=0; // ïðîñòàíîâêà ìåòêè íà âîñõîäÿùåì ëó÷å
}
// else if (chHL && chHL_PeakDet) {ha[i+1]=si; la[i+1]=si-di;}
}
}
else
{
if (Close[i]>hLast && fl) {fs=1; countBar=minBars; fl=false;}
if (countBar==0 && si+di<High[i] && Low[i]>lLast && fl) {fs=1; countBar=minBars; fl=false;}

if (fs==1) // Òðåäí ñìåíèëñÿ ñ íèñõîäÿùåãî íà âîñõîäÿùèé
{
zz[bi]=Low[bi];
zzL[bi]=Low[bi];
hLast=High[i];
if (ExtIndicator==3) di=High[i]-Low[i];
si=High[i];
ai=i;
tai=Time[i];
if ((ExtIndicator!=11 || endSearchPattern) && ExtLabel>0)
{
la[bi]=Low[bi];
tmh=Time[i]; ha[i]=High[i]; la[i]=0; // ïðîñòàíîâêà ìåòêè íà âîñõîäÿùåì ëó÷å
}
// else if (chHL && chHL_PeakDet==1) {ha[i]=si; la[i]=si-di;}
}
}
}
}

// Ïðîäîëæåíèå òðåíäà
if (fs==1 && High[i]>si) {ai=i; tai=Time[i]; hLast=High[i]; si=High[i]; countBar=minBars; fh=false; if (ExtIndicator==3) di=High[i]-Low[i];}
if (fs==2 && Low[i]<si) {bi=i; tbi=Time[i]; lLast=Low[i]; si=Low[i]; countBar=minBars; fl=false; if (ExtIndicator==3) di=High[i]-Low[i];}

if ((ExtIndicator!=11 || endSearchPattern))
{
// Çàïîëíÿåì áóôåðû äëÿ óðîâíåé ïîäòâåðæäåíèÿ
if (chHL && chHL_PeakDet && ExtLabel==0)
{
if (fs==1) {ha[i]=si; la[i]=si-di;}
if (fs==2) {ha[i]=si+di; la[i]=si;}
}

//===================================================================================================
// Íóëåâîé áàð. Ðàñ÷åò ïåðâîãî ëó÷à ZigZag-a
if (i==0)
{
ai0=iBarShift(Symbol(),Period(),tai);
bi0=iBarShift(Symbol(),Period(),tbi);

if (fs==1)
{
for (n=bi0-1; n>=0; n–) {zzH[n]=0; zz[n]=0; if (ExtLabel>0) ha[n]=0;}
zz[ai0]=High[ai0]; zzH[ai0]=High[ai0]; zzL[ai0]=0; if (ExtLabel>0) ha[ai0]=High[ai0];
}
if (fs==2)
{
for (n=ai0-1; n>=0; n–) {zzL[n]=0; zz[n]=0; if (ExtLabel>0) la[n]=0;}
zz[bi0]=Low[bi0]; zzL[bi0]=Low[bi0]; zzH[bi0]=0; if (ExtLabel>0) la[bi0]=Low[bi0];
}

if (ExtLabel>0)
{
if (fs==1) {aim=iBarShift(Symbol(),0,tmh); if (aim<bi0) ha[aim]=High[aim];}
else if (fs==2) {bim=iBarShift(Symbol(),0,tml); if (bim<ai0) la[bim]=Low[bim];}
}
}
//====================================================================================================
}
}

if (ExtIndicator==11)
{
// ïîèñê ïàòòåðíîâ

if (endSearchPattern) return;

_Gartley(StringConcatenate(“ExtIndicator=11_”,minBars,”/”,vSize), 0);

if (saveParametersZZ)
{
saveParametersZZ=false;
minSizeToNumberPattern=vSize;
}

if (ExtGartleyTypeSearch==0 && vPatOnOff) return;
}
}
}
//——————————————————–
// Èíäèêàòîð ïîäîáíûé âñòðîåííîìó â Ensign. Êîíåö.
//——————————————————–

//—————————————————-
// ZigZag (èç ÌÒ4 íåìíîãî èçìåíåííûé). Íà÷àëî.
//—————————————————-
void ZigZag_()
{
// ZigZag èç ÌÒ. Íà÷àëî.
int shift, back, lasthighpos, lastlowpos,lastpos;
double val;
double curlow,curhigh,lasthigh,lastlow;
int vDepth = 0, Depth;
int vBackstep = ExtBackstep;
bool endCyklDirection=true;
bool endSearchPattern=false;
int i;

if (ExtMaxBar>0) _maxbarZZ=ExtMaxBar; else _maxbarZZ=Bars;

if (ExtIndicator==11)
{
Depth = minDepth;
// vBackstep = ExtBackstep;
}
else
{
Depth = _minBars;
minDepth = _minBars;
maxDepth = _minBars;
vBackstep = _ExtBackstep;
}

if (DirectionOfSearchMaxMin) vDepth = maxDepth; else vDepth = minDepth;

while (endCyklDirection)
{
if (ExtIndicator==11)
{
if (ExtLabel>0) {ArrayInitialize(la,0.0); ArrayInitialize(ha,0.0);}
ArrayInitialize(zz,0);ArrayInitialize(zzL,0);ArrayInitialize(zzH,0);

if (DirectionOfSearchMaxMin)
{
if (vDepth < minDepth || endSearchPattern)
{
if (NumberPattern==0) {vDepth=_minBars; vBackstep=_ExtBackstep;}
else
{
if (ExtGartleyTypeSearch>0 && ExtIndicator==11 && vPatOnOff) {vDepth=minBarsToNumberPattern; vBackstep=vBackstepToNumberPattern;}
else {vDepth+=IterationStepDepth; if (FiboStep && vBackstep!=ExtBackstep) {vBackstep=vDepth*1.618;}}
}
endSearchPattern=true;
}

Depth = vDepth;
vDepth-=IterationStepDepth;
}
else
{
if (vDepth > maxDepth || endSearchPattern)
{
if (NumberPattern==0) {vDepth=_minBars; vBackstep=_ExtBackstep;}
else
{
if (ExtGartleyTypeSearch>0 && ExtIndicator==11 && vPatOnOff) {vDepth=minBarsToNumberPattern; vBackstep=vBackstepToNumberPattern;}
else {vDepth-=IterationStepDepth; if (FiboStep && vBackstep!=ExtBackstep) {vBackstep=vDepth*1.618;}}
}
endSearchPattern=true;
}

Depth = vDepth;
vDepth+=IterationStepDepth;
}

if (flagExtGartleyTypeSearch2) {endSearchPattern=true; Depth=minBarsToNumberPattern;}
}
else
{
endCyklDirection=false;
}

minBarsX=Depth;

// ïåðâûé áîëüøîé öèêë
for(shift=_maxbarZZ-Depth; shift>=ExtMinBar; shift–)
{
i=iLowest(NULL,0,MODE_LOW,Depth,shift);
if (i==shift)
{
val=Low[i];
if (!noBackstep)
{
if(val==lastlow) val=0.0;
else
{
lastlow=val;
for(back=1; back<=vBackstep; back++)
{
if(val<zzL[shift+back]) zzL[shift+back]=0.0;
}
}
}
zzL[shift]=val;
if (ExtLabel>0) la[shift]=val;
}

i=iHighest(NULL,0,MODE_HIGH,Depth,shift);
if (i==shift)
{
val=High[i];
if (!noBackstep)
{
if(val==lasthigh) val=0.0;
else
{
lasthigh=val;
for(back=1; back<=vBackstep; back++)
{
if(val>zzH[shift+back]) zzH[shift+back]=0.0;
}
}
}
zzH[shift]=val;
if (ExtLabel>0) ha[shift]=val;
}
}

// âòîðîé áîëüøîé öèêë
lasthigh=-1; lasthighpos=-1;
lastlow=-1; lastlowpos=-1;

for(shift=_maxbarZZ-Depth; shift>=ExtMinBar; shift–)
{
curlow=zzL[shift];
curhigh=zzH[shift];
if((curlow==0)&&(curhigh==0)) continue;

if(curhigh!=0)
{
if(lasthigh>0)
{
if(lasthigh<curhigh) zzH[lasthighpos]=0;
else zzH[shift]=0;
}

if(lasthigh<curhigh || lasthigh<0)
{
lasthigh=curhigh;
lasthighpos=shift;
}
lastlow=-1;
}

if(curlow!=0)
{
if(lastlow>0)
{
if(lastlow>curlow) zzL[lastlowpos]=0;
else zzL[shift]=0;
}

if((curlow<lastlow)||(lastlow<0))
{
lastlow=curlow;
lastlowpos=shift;
}
lasthigh=-1;
}
}

// òðåòèé áîëüøîé öèêë
lasthigh=-1; lasthighpos=-1;
lastlow=-1;
lastpos=-1;
for(shift=_maxbarZZ-1; shift>=ExtMinBar; shift–)
{
zz[shift]=zzL[shift];
if(shift>=_maxbarZZ-Depth) {zzH[shift]=0.0; zzL[shift]=0.0; zz[shift]=0.0;}
else
{
if (!noBackstep)
{
if(zzH[shift]!=0.0) zz[shift]=zzH[shift];
}
else
{
if(zzH[shift]>0.0)
{
if (zz[shift]>0)
{
if (lasthigh>0 && iLow(NULL,0,shift)<iLow(NULL,0,lastpos) && iHigh(NULL,0,shift)>iHigh(NULL,0,lastpos)) zz[shift]=zzH[shift];
}
else zz[shift]=zzH[shift];
}
}

if (zz[shift]>0)
{
lastpos=shift;
if (zzL[shift]==zz[shift])
{
curlow=zz[shift];
lasthigh=-1; curhigh=0;
if (noBackstep)
{
if(lastlow>0)
{
if(lastlow>curlow) zz[lastlowpos]=0;
else zz[shift]=0;
}
//—
if(curlow<lastlow || lastlow<0)
{
lastlow=curlow;
lastlowpos=shift;
}
}
continue;
}
lastlow=-1;
curhigh=zzH[shift];
if(lasthigh>0)
{
if(lasthigh<curhigh) zz[lasthighpos]=0;
else zz[shift]=0;
}

if(lasthigh<curhigh || lasthigh<0)
{
lasthigh=curhigh;
lasthighpos=shift;
}
}
}
}

//—-+ Âîññòàíîâëåíèå ýêñòðåìóìîâ, óäàëåííûõ ïàðàìåòðîì ExtBackstep. Íà÷àëî.
if (RecoverFiltr)
{
lasthigh=-1;
lastlow= -1;
for(shift=_maxbarZZ-Depth; shift>=ExtMinBar; shift–)
{
if (zz[shift]>0)
{
if (zzL[shift]==zz[shift])
{
lasthigh=-1;
lastlowpos=shift; lastlow=zz[shift];
}
if (zzH[shift]==zz[shift])
{
lastlow=-1;
lasthighpos=shift; lasthigh=zz[shift];
}
}

if (lastlow>0)
{
if (lastlow>iLow(NULL,0,shift))
{
lastlow=iLow(NULL,0,shift);
zz[shift]=iLow(NULL,0,shift);
zz[lastlowpos]=0;
zzL[shift]=iLow(NULL,0,shift);
zzL[lastlowpos]=0;
lastlowpos=shift;
}
}
if (lasthigh>0)
{
if (lasthigh<iHigh(NULL,0,shift))
{
lasthigh=iHigh(NULL,0,shift);
zz[shift]=iHigh(NULL,0,shift);
zz[lasthighpos]=0;
zzH[shift]=iHigh(NULL,0,shift);
zzH[lasthighpos]=0;
lasthighpos=shift;
}
}
}
}
//—-+ Âîññòàíîâëåíèå ýêñòðåìóìîâ, óäàëåííûõ ïàðàìåòðîì ExtBackstep. Êîíåö.

if (ExtIndicator!=11 && ExtLabel>0) // ðàññòàâëÿåì ìåòêè íà áàðàõ, ãäå ïîÿâèëñÿ íîâûé ëó÷ è íà ïåðåëîìàõ çèãçàãà
{
Metka();
}

// ïîèñê ïàòòåðíîâ
if (ExtIndicator==11)
{
if (ExtLabel>0 && endSearchPattern) // ðàññòàâëÿåì ìåòêè íà áàðàõ, ãäå ïîÿâèëñÿ íîâûé ëó÷ è íà ïåðåëîìàõ çèãçàãà
{
Metka();
}

if (endSearchPattern)
{
if (NumberPattern!=0)
{
minBarsToNumberPattern=Depth;
vBackstepToNumberPattern=vBackstep;
}
return;
}

_Gartley(StringConcatenate(“ExtIndicator=11_0_”,Depth,”/”,vBackstep), Depth);

if (saveParametersZZ)
{
saveParametersZZ=false;
if (NumberPattern!=0)
{
minBarsToNumberPattern=Depth;
vBackstepToNumberPattern=vBackstep;
}
}

if (ExtGartleyTypeSearch==0 && vPatOnOff)
{
if (NumberPattern==0) endSearchPattern=true; //{vDepth=_minBars; vBackstep=_ExtBackstep; endSearchPattern=true;}
else return;
}

if (FiboStep && !endSearchPattern) {vBackstep=vDepth*1.618;}
} // ïîèñê ïàòòåðíîâ êîíåö
}
}
//——————————————————–
// ZigZag èç ÌÒ. Êîíåö.
//——————————————————–

//——————————————————–
// Ðàññòàíîâêà ìåòîê. Íà÷àëî.
//——————————————————–
void Metka()
{
int shift, metka=0; // =0 – äî ïåðâîãî ïåðåëîìà ZZ. =1 – èùåì ìåòêè ìàêñèìóìîâ. =2 – èùåì ìåòêè ìèíèìóìîâ.
for(shift=Bars-1; shift>=0; shift–)
{
if (zz[shift]>0)
{
if (zzH[shift]>0)
{
metka=2; la[shift]=0; shift–;
}
else
{
metka=1; ha[shift]=0; shift–;
}
}

if (metka==0)
{
ha[shift]=0; la[shift]=0;
}
else if (metka==1)
{
if (ha[shift]>0) metka=0;
la[shift]=0;
}
else if (metka==2)
{
if (la[shift]>0) metka=0;
ha[shift]=0;
}
}
}
//——————————————————–
// Ðàññòàíîâêà ìåòîê. Êîíåö.
//——————————————————–

//——————————————————–
// Âûâîä ïîòåíöèàëüíûõ óðîâíåé òî÷êè D ïÿòèòî÷å÷íûõ ïàòòåðíîâ.
// Íà÷àëî.
//——————————————————–
void visibleLevelD(int i, string _vBullBear, int& iu, int & aXABCD[], double baza, double levelbaza, double AB, double BC, bool extremumAorC)
{
// çàíîñèì óðîâåíü retXD â level_D[32] è level_nameD[32]
// ïåðåäàâàåìûå ïàðàìåòðû i, vBullBear, iu, aXABCD[], baza, levelbaza, AB, BC, extremumAorC, typepatterns[i]

// retresmentXD[k-1][0]=i; // íîìåð ïàòòåðíà â ñïèñêå
// retresmentXD[k-1][1]=j; // íîìåðà âîçìîæíûõ ðåòðåñìåíòîâ XD äëÿ äàííîãî ïàòòåðíà
// retresmentBD[m-1][0]=i; // íîìåð ïàòòåðíà â ñïèñêå
// retresmentBD[m-1][1]=j; // íîìåðà âîçìîæíûõ ðåòðåñìåíòîâ XB äëÿ äàííîãî ïàòòåðíà
// arrXD_BD[0]=ArraySize(retresmentXD)/2; // ðàçìåð ìàññèâà retresmentXD
// arrXD_BD[1]=ArraySize(retresmentBD)/2; // ðàçìåð ìàññèâà retresmentBD

// double level_D[32]; // çíà÷åíèå öåíû ïîòåíöèàëüíîãî óðîâíÿ òî÷êè D ïàòòåðíà
// string level_nameD[32]; // íàèìåíîâàíèå ïîòåíöèàëüíîãî óðîâíÿ òî÷êè D ïàòòåðíà

if (!levelD || ExtGartleyTypeSearch>0 || PotencialsLevels_retXD==0) return;

double levelBx, levelDx, levelABCD, levelDmin, levelDmax;
int ii, j, m, n, savem;
string txt;
string vBear = “Bearish”;
double abcd[4]={1,1.272,1.618,2.618};
string txtabcd[4]={“AB”,”1.272*AB”,”1.618*AB”,”2.618*AB”};
string txtabcd1[4]={“AB=CD”,”1.272*AB=CD”,”1.618*AB=CD”,”2.618*AB=CD”};

j=0; m=0;
while (retresmentXD[j][0]<i) j++;
while (retresmentBD[m][0]<i) m++;
savem=m;

while (j<arrXD_BD[0])
{
if (retresmentXD[j][0]==i)
{
levelDx=baza*retpatterns[retresmentXD[j][1]];

if (_vBullBear==vBear)
{
levelDmin=levelbaza+levelDx*min_DeltaGartley;
levelDmax=levelbaza+levelDx*max_DeltaGartley;
}
else
{
levelDmin=levelbaza+levelDx*max_DeltaGartley;
levelDmax=levelbaza+levelDx*min_DeltaGartley;
}
levelDx=levelbaza+levelDx;

if (extremumAorC)
{

for (ii=0;ii<4;ii++)
{
levelABCD=levelbaza-AB*abcd[ii]; // X*AB

if (levelABCD>levelDmin && levelABCD<levelDmax)
{
for (n=0;n<32;n++)
{
if (level_D[n]==levelDx) break;
if (level_D[n]==0)
{
iu++;
level_D[iu]=levelDx;
level_nameD[iu]=StringConcatenate(namepatterns[i],” = “,retpatternstxt[retresmentXD[j][1]]);
break;
}
}

if (visibleLevelsABCD>1)
{
for (n=0;n<32;n++)
{
if (level_D[n]==levelABCD && level_nameD[n]==txtabcd[ii]) break;
if (level_D[n]==0)
{
iu++;
level_D[iu]=levelABCD;
level_nameD[iu]=txtabcd[ii];
break;
}
}
}
}

levelABCD=zz[aXABCD[4]]-AB*abcd[ii]; // X*AB=CD

if (levelABCD>levelDmin && levelABCD<levelDmax)
{
for (n=0;n<32;n++)
{
if (level_D[n]==levelDx) break;
if (level_D[n]==0)
{
iu++;
level_D[iu]=levelDx;
level_nameD[iu]=StringConcatenate(namepatterns[i],” = “,retpatternstxt[retresmentXD[j][1]]);
break;
}
}

if (visibleLevelsABCD>1)
{
for (n=0;n<32;n++)
{
if (level_D[n]==levelABCD && level_nameD[n]==txtabcd1[ii]) break;
if (level_D[n]==0)
{
iu++;
level_D[iu]=levelABCD;
level_nameD[iu]=txtabcd1[ii];
break;
}
}
}
}
}
}

m=savem;
while (m<arrXD_BD[1])
{
if (retresmentBD[m][0]>i) break;
levelBx=zz[aXABCD[4]] + BC*retpatterns[retresmentBD[m][1]]; // zz[aXABCD[C]]
if (levelBx>levelDmin && levelBx<levelDmax)
{
txt=StringConcatenate(namepatterns[i],” = “,retpatternstxt[retresmentXD[j][1]]);
for (n=0;n<32;n++)
{
if (level_D[n]==levelDx && level_nameD[n]==txt) break;
if (level_D[n]==0)
{
iu++;
level_D[iu]=levelDx;
level_nameD[iu]=txt;
break;
}
}

if (visibleLevelsABCD==1 || visibleLevelsABCD==3)
{
txt=StringConcatenate(“Ret BD = “,retpatternstxt[retresmentBD[m][1]]);
for (n=0;n<32;n++)
{
if (level_D[n]==levelBx && level_nameD[n]==txt) break;
if (level_D[n]==0)
{
iu++;
level_D[iu]=levelBx;
level_nameD[iu]=txt;
break;
}
}
}
}
m++;
}
}
else break;
j++;
}
}
//——————————————————–
// Âûâîä ïîòåíöèàëüíûõ óðîâíåé òî÷êè D ïÿòèòî÷å÷íûõ ïàòòåðíîâ.
// Êîíåö.
//——————————————————–

//——————————————————–
// ×òåíèå ñïèñêà ïÿòèòî÷å÷íûõ ïàòòåðíîâ èç ôàéëà.
// Íà÷àëî.
//——————————————————–
void mreadFromFileListPatterns()
{
int i, j, k, handle;
string file, str;
file=StringConcatenate(“ZUP\ListPatterns\\”,NameFileListPatterns,”.csv”);
// îòêðûâàåì ôàéë äëÿ ÷òåíèÿ ñïèñêà ïàòòåðíîâ
handle=FileOpen(file, FILE_CSV|FILE_READ);
if (handle<0)
{
Print(“File “+NameFileListPatterns+”.csv not found”);
file=”ZUP\ListPatterns\listpatternsdefault.csv”;
handle=FileOpen(file, FILE_CSV|FILE_READ);
if (handle<0) {Print(“File listpatternsdefault.csv not found”); return;}
else Print(“Read patterns from file listpatternsdefault.csv”);
}

if (readFromFileListPatterns==1) {k=0; for (i=0;i<countPat;i++) namepatterns[i]=””; ArrayInitialize(pp,0);} // “îáíóëÿåì” ìàññèâû
if (readFromFileListPatterns==2) {countPat=ArraySize(namepatterns); k=countPat; countPat++; ArrayResize(namepatterns,countPat); ArrayResize(pp,countPat);}

j=0; str=”0″;
while(true)
{
str=FileReadString(handle);
if (j>0)
{
if (StringLen(str)==0) str=”0″;
pp[k][j-1]=StrToDouble(str);
}
else
{
if (StringLen(str)==0)
{
FileClose(handle); // çàêðûâàåì ôàéë ñî ñïèñêîì ïàòòåðíîâ
ArrayResize(namepatterns,countPat); ArrayResize(pp,countPat);
return;
}
if (k==countPat) {countPat++; ArrayResize(namepatterns,countPat); ArrayResize(pp,countPat);}
namepatterns[k]=str;
}
j++;
if (j==17) {j=0; k++;}
}
// çàêðûâàåì ôàéë ñî ñïèñêîì ïàòòåðíîâ
FileClose(handle);
}
//——————————————————–
// ×òåíèå ñïèñêà ïÿòèòî÷å÷íûõ ïàòòåðíîâ èç ôàéëà.
// Êîíåö.
//——————————————————–

//——————————————————–
// Çàïèñü ñïèñêà ïÿòèòî÷å÷íûõ ïàòòåðíîâ â ôàéë.
// Íà÷àëî.
//——————————————————–
void mwriteToFileListPatterns()
{
int i, handle;
string file;
if (readFromFileListPatterns==0) file=”\\ZUP\ListPatterns\listpatternsdefault.csv”;
else if (readFromFileListPatterns==1) file=”\\ZUP\ListPatterns\listpatternscustom.csv”;
else if (readFromFileListPatterns==2) file=”\\ZUP\ListPatterns\listpatternsmixt.csv”;
// îòêðûâàåì ôàéë äëÿ çàïèñè ñïèñêà ïàòòåðíîâ
handle=FileOpen(file,FILE_CSV|FILE_WRITE,’;’);

for (i=0;i<countPat;i++)
{
FileSeek(handle, 0, SEEK_END);
FileWrite(handle, namepatterns[i], pp[i][0], pp[i][1], pp[i][2], pp[i][3], pp[i][4], pp[i][5], pp[i][6], pp[i][7], pp[i][8], pp[i][9], pp[i][10],
pp[i][11], pp[i][12], pp[i][13], pp[i][14], pp[i][15]);
}

// çàêðûâàåì ôàéë äëÿ çàïèñè ñïèñêà ïàòòåðíîâ
FileClose(handle);
}
//——————————————————–
// Çàïèñü ñïèñêà ïÿòèòî÷å÷íûõ ïàòòåðíîâ â ôàéë.
// Êîíåö.
//——————————————————–

//——————————————————–
// Ïðåîáðàçîâàíèå íàèìåíîâàíèÿ òàéìôðåéìîâ.
// Íà÷àëî.
//——————————————————–
string _ChartTimeFrame (int Period__)
{
string chartTimeFrame=””;

if(Period__==1) chartTimeFrame=”M1″;
else if(Period__==5) chartTimeFrame=”M5″;
else if(Period__==15) chartTimeFrame=”M15″;
else if(Period__==30) chartTimeFrame=”M30″;
else if(Period__==60) chartTimeFrame=”H1″;
else if(Period__==240) chartTimeFrame=”H4″;
else if(Period__==1440) chartTimeFrame=”D1″;
else if(Period__==10080) chartTimeFrame=”W1″;
else if(Period__==43200) chartTimeFrame=”MN1″;

return(chartTimeFrame);
}
//——————————————————–
// Ïðåîáðàçîâàíèå íàèìåíîâàíèÿ òàéìôðåéìîâ.
// Êîíåö.
//——————————————————–

//——————————————————–
// Âûâîä êàðòèíîê ñ ïàòòåðíàìè â ôàéëû.
// Íà÷àëî.
//——————————————————–
void writepicture()
{
string txt, file;
int k;

if (namefileSymbolPeriod)
{
file=StringConcatenate(Symbol(),”_”,Period(),”_Patterns”);
}
else
{
k = StringFind(txt,”*”);
if (k>=0) txt = StringConcatenate(StringSubstr(txt,0,k),StringSubstr(txt,k+1));

file = StringConcatenate(“_”,Symbol(),”_”,_ChartTimeFrame(Period()),”_”,vBullBearToNumberPattern);
k = StringFind(txt,”[“);
}

if (k>0) file=StringSubstr(txt,0,k)+file;
else file = txt+file;

WindowScreenShot(StringConcatenate(“ZUP\PicturePatterns\\”,file,”.gif”),900,600); // Write picture on MT4 files repository
}
//——————————————————–
// Âûâîä êàðòèíîê ñ ïàòòåðíàìè â ôàéëû.
// Êîíåö.
//——————————————————–

//——————————————————–
// Âûâîä èíôîðìàöèè î ïàòòåðíàõ â ôàéëû.
// Íà÷àëî.
//——————————————————–
void WriteFilePattern(string BullBear,int patternNumber, int & aXABCD[],datetime tDragonE,double cDragonE, bool yes)
{
int handle, k;
string FileName = “”, txt, Name;
k=StringFind(vNamePattern,”[“,0);
if (k>=0) txt=StringSubstr(vNamePattern,0,k-1); else txt=vNamePattern;

if (namefileSymbolPeriod)
{
FileName = StringConcatenate(Symbol(),”_”,Period(),”_Patterns”);
}
else
{
FileName = StringConcatenate(txt,”_”,Symbol(),”_”,_ChartTimeFrame(Period()),”_”,vBullBear);

k = StringFind(FileName,”*”);
if (k>=0) FileName = StringConcatenate(StringSubstr(FileName,0,k),StringSubstr(FileName,k+1));
}

if (!yes && namefileSymbolPeriod)
{
if (writeInfoPatternsToFileXML>0)
{
Name = StringConcatenate(“ZUP\\XML\\”,FileName,”.xml”);
FileDelete(Name);
}

if (writeInfoPatternsToFileCSV>0)
{
Name = StringConcatenate(“ZUP\CSV\\”,FileName,”.csv”);
FileDelete(Name);
}
return;
}

int O=0, X=1, A=2, B=3, C=4, D=5, numbarD;
datetime TimeX, TimeA, TimeB, TimeC, TimeD;
double cenaD;
TimeX=iTime(Symbol(),Period(),aXABCD[X]);
TimeA=iTime(Symbol(),Period(),aXABCD[A]);
TimeB=iTime(Symbol(),Period(),aXABCD[B]);
TimeC=iTime(Symbol(),Period(),aXABCD[C]);

if (StringFind(vNamePattern,”Dragon”,0)>=0)
{
TimeD=tDragonE;
cenaD=cDragonE;
}
else
{
TimeD=iTime(Symbol(),Period(),aXABCD[D]);
cenaD=zz[aXABCD[D]];
}

numbarD=iBarShift(Symbol(),Period(),TimeD,false);

if (writeInfoPatternsToFileXML>0)
{
Name = StringConcatenate(“ZUP\\XML\\”,FileName,”.xml”);
handle=FileOpen(Name,FILE_CSV|FILE_WRITE,’ ‘);

if(handle<1)
{
Print(“File “,Name,” not found , the last error is “, GetLastError());
}
else
{
FileWrite(handle, “<Pattern>”);
FileWrite(handle, StringConcatenate(“<Paire>”,Symbol(),”</Paire>”));
FileWrite(handle, StringConcatenate(“<TimeFrame>”,_ChartTimeFrame(Period()),”</TimeFrame>”));
FileWrite(handle, StringConcatenate(“<BullBear>”,BullBear,”</BullBear>”));
FileWrite(handle, StringConcatenate(“<Pattern>”,txt,”</Pattern>”));
FileWrite(handle, StringConcatenate(“<X>”,DoubleToStr(zz[aXABCD[X]],Digits),”</X>”));

if (writeInfoPatternsToFileXML==1)
{
FileWrite(handle, StringConcatenate(“<X_Date>”,TimeToStr(TimeX),”</X_Date>”));
FileWrite(handle, StringConcatenate(“<A>”,DoubleToStr(zz[aXABCD[A]],Digits),”</A>”));
FileWrite(handle, StringConcatenate(“<A_Date>”,TimeToStr(TimeA),”</A_Date>”));
FileWrite(handle, StringConcatenate(“<B>”,DoubleToStr(zz[aXABCD[B]],Digits),”</B>”));
FileWrite(handle, StringConcatenate(“<B_Date>”,TimeToStr(TimeB),”</B_Date>”));
FileWrite(handle, StringConcatenate(“<C>”,DoubleToStr(zz[aXABCD[C]],Digits),”</C>”));
FileWrite(handle, StringConcatenate(“<C_Date>”,TimeToStr(TimeC),”</C_Date>”));
FileWrite(handle, StringConcatenate(“<D>”,DoubleToStr(zz[aXABCD[D]],Digits),”</D>”));
FileWrite(handle, StringConcatenate(“<D_Date>”,TimeToStr(TimeD),”</D_Date>”));
FileWrite(handle, StringConcatenate(“<bar_D>”,aXABCD[D],”</bar_D>”));
FileWrite(handle, StringConcatenate(“<TimeForDmin>”,TimeToStr(TimeForDmin),”</TimeForDmin>”));
FileWrite(handle, StringConcatenate(“<LevelForDmin>”,DoubleToStr(LevelForDmin,Digits),”</LevelForDmin>”));
FileWrite(handle, StringConcatenate(“<TimeForDmax>”,TimeToStr(TimeForDmax),”</TimeForDmax>”));
FileWrite(handle, StringConcatenate(“<LevelForDmax>”,DoubleToStr(LevelForDmax,Digits),”</LevelForDmax>”));
FileWrite(handle, “</Pattern>”);
}
else
{
FileWrite(handle, StringConcatenate(“<X_Date>”,TimeX,”</X_Date>”));
FileWrite(handle, StringConcatenate(“<A>”,DoubleToStr(zz[aXABCD[A]],Digits),”</A>”));
FileWrite(handle, StringConcatenate(“<A_Date>”,TimeA,”</A_Date>”));
FileWrite(handle, StringConcatenate(“<B>”,DoubleToStr(zz[aXABCD[B]],Digits),”</B>”));
FileWrite(handle, StringConcatenate(“<B_Date>”,TimeB,”</B_Date>”));
FileWrite(handle, StringConcatenate(“<C>”,DoubleToStr(zz[aXABCD[C]],Digits),”</C>”));
FileWrite(handle, StringConcatenate(“<C_Date>”,TimeC,”</C_Date>”));
FileWrite(handle, StringConcatenate(“<D>”,DoubleToStr(zz[aXABCD[D]],Digits),”</D>”));
FileWrite(handle, StringConcatenate(“<D_Date>”,TimeD,”</D_Date>”));
FileWrite(handle, StringConcatenate(“<bar_D>”,aXABCD[D],”</bar_D>”));
FileWrite(handle, StringConcatenate(“<TimeForDmin>”,TimeForDmin,”</TimeForDmin>”));
FileWrite(handle, StringConcatenate(“<LevelForDmin>”,DoubleToStr(LevelForDmin,Digits),”</LevelForDmin>”));
FileWrite(handle, StringConcatenate(“<TimeForDmax>”,TimeForDmax,”</TimeForDmax>”));
FileWrite(handle, StringConcatenate(“<LevelForDmax>”,DoubleToStr(LevelForDmax,Digits),”</LevelForDmax>”));
FileWrite(handle, “</Pattern>”);
}

FileClose(handle);
}
}

if (writeInfoPatternsToFileCSV>0)
{
Name = StringConcatenate(“ZUP\CSV\\”,FileName,”.csv”);
handle=FileOpen(Name,FILE_CSV|FILE_WRITE,”;”);

if(handle<1)
{
Print(“File “,Name,” not found, the last error is “, GetLastError());
}
else
{
if (writeInfoPatternsToFileCSV==1)
{
FileWrite(handle,Symbol(),patternNumber,numbarD,Period(),BullBear,txt,DoubleToStr(zz[aXABCD[X]],Digits),TimeToStr(TimeX),
DoubleToStr(zz[aXABCD[A]],Digits),TimeToStr(TimeA),DoubleToStr(zz[aXABCD[B]],Digits),TimeToStr(TimeB),
DoubleToStr(zz[aXABCD[C]],Digits),TimeToStr(TimeC),DoubleToStr(cenaD,Digits),TimeToStr(TimeD),aXABCD[D],
TimeToStr(TimeForDmin),DoubleToStr(LevelForDmin,Digits),TimeToStr(TimeForDmax),DoubleToStr(LevelForDmax,Digits));
}
else
{
FileWrite(handle,Symbol(),patternNumber,numbarD,Period(),BullBear,txt,DoubleToStr(zz[aXABCD[X]],Digits),TimeX,
DoubleToStr(zz[aXABCD[A]],Digits),TimeA,DoubleToStr(zz[aXABCD[B]],Digits),TimeB,
DoubleToStr(zz[aXABCD[C]],Digits),TimeC,DoubleToStr(cenaD,Digits),TimeD,aXABCD[D],
TimeForDmin,DoubleToStr(LevelForDmin,Digits),TimeForDmax,DoubleToStr(LevelForDmax,Digits));
}

FileClose(handle);
}
}

return;
}
//——————————————————–
// Âûâîä èíôîðìàöèè î ïàòòåðíàõ â ôàéëû.
// Êîíåö.
//——————————————————–

//——————————————————–
// Ïîèñê ïàòòåðíîâ Gartley. Íà÷àëî.
//——————————————————–
void _Gartley(string _Depth, int Depth)
{
int i, in=0, ik[2], iu, j, k, m, shift, countRet;
// 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
//minXB,maxXB,minAC,maxAC,minBD,maxBD,minXD,maxXD,minXXA,maxXXA,minXCD,maxXCD,minXAB,maxXDC,TimeXXB,lineXB

double LevelForD;
datetime timeLineD;
double bartoD=10000;
double vlXB=0, vhXB=0, vlAC=0, vhAC=0, vlBD=0, vhBD=0, vlXD=0, vhXD=0;
double vl618=min_DeltaGartley * 0.618;
double vh786=max_DeltaGartley * 0.786;
double vl886=min_DeltaGartley * 0.886;
double vh886=max_DeltaGartley * 0.886;
double vl1272=min_DeltaGartley * 1.272;
double vh1618=max_DeltaGartley * 1.618;

int countDots=5;
int patternNumber=-1;

int aXABCD[6]; // íîìåðà áàðîâ ñ òî÷êàìè O-X-A-B-C-D ïÿòèòî÷å÷íûõ ïàòòåðíîâ
double retXD, retXB, retBD, retAC, retOA;
double xxa, xcd, xab, xdc, xxb;
double OX, XA, BC, XC, BD, AB, AD, CD;
double baza, levelbaza;
bool extremumAorC; // A – true, C – false
bool PatternNews;
bool NoLevelD;

double vDelta0 = 0.00000001;
int O=0, X=1, A=2, B=3, C=4, D=5;
string nameObj1=””, nameObj2=””;
string vBull = “Bullish”;
string vBear = “Bearish”;
string v4Point = “4-Point Continuation”;
string vABCD = “AB=CD”;
string v3Drives = “3 Drives”;
string vDragon = “Dragon”;
string txt = “”;

bool v50 = false;
datetime tDragonE = 0;
double cDragonE = 0;
int aNumBarPeak[];
double tangensXB;

color colorPattern=0;
bool filtrXB_;
int maxPeak = 0;

LevelForDmin = 0;
LevelForDmax = 0;
vBullBear = “”;
vNamePattern = “”;

if (ExtIndicator!=11) delete_objects3();
if (PotencialsLevels_retXD>0) delete_FiboStrongPattern();

if ((ExtGartleyTypeSearch==0 && ExtIndicator==11) || ExtIndicator!=11) vPatOnOff = false;

ArrayResize(aNumBarPeak, ArraySize(zz));
for(shift=0; shift<_maxbarZZ; shift++)
{
if (zz[shift]>0) {aNumBarPeak[maxPeak] = shift; maxPeak++;}
}

ArrayResize(aNumBarPeak, maxPeak);

if (ExtIndicator>5 && ExtIndicator<11 && GrossPeriod>Period())
{
bartoD=maxBarToD;
}
else
{
if (patternInfluence==1)
{
bartoD=AllowedBandPatternInfluence*(aNumBarPeak[4]-aNumBarPeak[0]);
}
else if (patternInfluence==0)
{
bartoD=maxBarToD;
}
}

ArrayInitialize(aXABCD,-1);
// aXABCD[D] = aNumBarPeak[0];
PatternNews=false;
NoLevelD=(PatternNews && (ExtIndicator==11)) || ExtIndicator!=11;
k = 0;
while (k < maxPeak-6 && (aXABCD[D] < bartoD+2 || patternInfluence==2))
{
aXABCD[O] = aNumBarPeak[k + 5];
aXABCD[X] = aNumBarPeak[k + 4];
aXABCD[A] = aNumBarPeak[k + 3];
aXABCD[B] = aNumBarPeak[k + 2];
aXABCD[C] = aNumBarPeak[k + 1];
if (k>=0) aXABCD[D] = aNumBarPeak[k]; else aXABCD[D] = aNumBarPeak[0];

vBullBear = “”;
vNamePattern = “”;
PatternNews=false;
_InfoPointD = “”;
filtrXB_=false;
countDots=0;
tangensXB=(zz[aXABCD[B]]-zz[aXABCD[X]])/(aXABCD[X]-aXABCD[B]);

if (zz[aXABCD[C]]>zz[aXABCD[D]])
{
vBullBear = vBull;
if ((zz[aXABCD[B]]+(aXABCD[B]-aXABCD[D])*tangensXB)>zz[aXABCD[D]]) filtrXB_=true;
}
else if (zz[aXABCD[C]]<zz[aXABCD[D]])
{
vBullBear = vBear;
if ((zz[aXABCD[B]]+(aXABCD[B]-aXABCD[D])*tangensXB)<zz[aXABCD[D]]) filtrXB_=true;
}

OX=0; XA=0; BC=0; XC=0; BD=0; AB=0; AD=0; CD=0; xxa=0; xcd=0; xab=0; xdc=0; xxb=0;
iu=-1;
// âû÷èñëÿåì ðàçìåð ëó÷åé
OX = zz[aXABCD[O]] – zz[aXABCD[X]];
XA = zz[aXABCD[X]] – zz[aXABCD[A]];
BC = zz[aXABCD[B]] – zz[aXABCD[C]];
XC = zz[aXABCD[X]] – zz[aXABCD[C]];
BD = zz[aXABCD[B]] – zz[aXABCD[D]];
AB = zz[aXABCD[A]] – zz[aXABCD[B]];
AD = zz[aXABCD[A]] – zz[aXABCD[D]];
CD = zz[aXABCD[C]] – zz[aXABCD[D]];

if ((Ext_3Drives && OX==0) || XA==0 || AB==0 || BC==0) continue;

if (vBullBear==vBull)
{
if (zz[aXABCD[A]]>zz[aXABCD[C]]) {baza=XA; levelbaza=zz[aXABCD[A]]; extremumAorC=true;}
else {baza=XC; levelbaza=zz[aXABCD[C]]; extremumAorC=false;}
}
else if (zz[aXABCD[A]]<zz[aXABCD[C]]) {baza=XA; levelbaza=zz[aXABCD[A]]; extremumAorC=true;} else {baza=XC; levelbaza=zz[aXABCD[C]]; extremumAorC=false;}

// îïðåäåëÿåì ðåòðåñìåíòû
if (Ext_3Drives) retOA = -XA/(OX);
retXB = -AB/(XA);
retAC = -BC/(AB);
retBD = -CD/(BC);
if ((zz[aXABCD[A]]>zz[aXABCD[C]] && vBullBear == vBull) || (zz[aXABCD[A]]<zz[aXABCD[C]] && vBullBear == vBear)) retXD = -AD/(XA);
else {if (XC==0) continue; retXD = -CD/(XC);}

for (i=0;i<32;i++)
{
level_D[i]=0;
level_nameD[i]=””;
}

if (CustomPattern<2)
{
if (StringLen(vBullBear)>0)
{
// âû÷èñëÿåì êîýôôèöèåíòû
xxa = XC/XA;
xcd = AD/CD;
xab = CD/AB;
xdc = AB/CD;
// xxb = ((iTime(NULL,0,aXABCD[D])-iTime(NULL,0,aXABCD[B]))*1.0)/((iTime(NULL,0,aXABCD[B])-iTime(NULL,0,aXABCD[X]))*1.0); // ðàññ÷åò ïî âðåìåíè
xxb = ((aXABCD[D]-aXABCD[B])*1.0)/((aXABCD[B]-aXABCD[X])*1.0); // ðàññ÷åò ïî êîëè÷åñòâó áàðîâ

// îïðåäåëåíèå òî÷íûõ ðåòðåñìåòîâ
int kf[5]; // ñ÷åò÷èê êîëè÷åñòâî ôèá, ïîïàäàþùèõ â äåëüòó
int numberfiboP[4][2]; // íîìåðà ôèá, ïîïàâøèõ â äåëüòó
double df[5][2]; // çíà÷åíèÿ îòêëîíåíèé îò ôèáû, ïîïàâøåé â äåëüòó

ArrayInitialize(kf,0); ArrayInitialize(numberfiboP,-1); ArrayInitialize(df,-1); //ArrayInitialize(ret2,-1);
for (i=1;i<6;i++) {ret[i,0]=-1; ret[i,1]=3;}

vlXB = 0; vhXB = 0; vlAC = 0; vhAC = 0; vlBD = 0; vhBD = 0; vlXD = 0; vhXD = 0;
for (i=1;i<20;i++)
{
if (kf[0]<2) if (retXD>=deltapatterns[2,i,0] && retXD<=deltapatterns[2,i,1]) {numberfiboP[0][kf[0]]=i; df[0][kf[0]]=MathAbs(retpatterns[i]-retXD); kf[0]++;}
if (kf[1]<2) if (retXB>=deltapatterns[2,i,0] && retXB<=deltapatterns[2,i,1]) {numberfiboP[1][kf[1]]=i; df[1][kf[1]]=MathAbs(retpatterns[i]-retXB); kf[1]++;}
if (kf[2]<2) if (retAC>=deltapatterns[2,i,0] && retAC<=deltapatterns[2,i,1]) {numberfiboP[2][kf[2]]=i; df[2][kf[2]]=MathAbs(retpatterns[i]-retAC); kf[2]++;}
if (kf[3]<2) if (retBD>=deltapatterns[2,i,0] && retBD<=deltapatterns[2,i,1]) {numberfiboP[3][kf[3]]=i; df[3][kf[3]]=MathAbs(retpatterns[i]-retBD); kf[3]++;}
if (Ext_3Drives) {if (kf[4]<2) if (retOA>=deltapatterns[2,i,0] && retOA<=deltapatterns[2,i,1]) {numberfiboP[4][kf[3]]=i; df[4][kf[4]]=MathAbs(retpatterns[i]-retOA); kf[4]++;}}
}

for (i=0; i<6; i++)
{
if (numberfiboP[i][1]>=0)
{
ret[i,1]=2;
if (df[i][0]<df[i][1]) ret[i,0]=numberfiboP[i][0]; else ret[i,0]=numberfiboP[i][1];
}
else if (numberfiboP[i][0]>=0)
{
ret[i,1]=2;
ret[i][0]=numberfiboP[i][0];
}
}
if (ret[0,0]>=0)
{
if (retXD>=deltapatterns[0,ret[0,0],0] && retXD<=deltapatterns[0,ret[0,0],1]) ret[0,1]=0;
else if (retXD>=deltapatterns[1,ret[0,0],0] && retXD<=deltapatterns[1,ret[0,0],1]) ret[0,1]=1;
vlXD = deltapatterns[ret[0,1],ret[0,0],0]; vhXD = deltapatterns[ret[0,1],ret[0,0],1];
}

if (ret[1,0]>=0)
{
if (retXB>=deltapatterns[0,ret[1,0],0] && retXB<=deltapatterns[0,ret[1,0],1]) ret[1,1]=0;
else if (retXB>=deltapatterns[1,ret[1,0],0] && retXB<=deltapatterns[1,ret[1,0],1]) ret[1,1]=1;
vlXB = deltapatterns[ret[1,1],ret[1,0],0]; vhXB = deltapatterns[ret[1,1],ret[1,0],1];
}

if (ret[2,0]>=0)
{
if (retAC>=deltapatterns[0,ret[2,0],0] && retAC<=deltapatterns[0,ret[2,0],1]) ret[2,1]=0;
else if (retAC>=deltapatterns[1,ret[2,0],0] && retAC<=deltapatterns[1,ret[2,0],1]) ret[2,1]=1;
vlAC = deltapatterns[ret[2,1],ret[2,0],0]; vhAC = deltapatterns[ret[2,1],ret[2,0],1];
}

if (ret[3,0]>=0)
{
if (retBD>=deltapatterns[0,ret[3,0],0] && retBD<=deltapatterns[0,ret[3,0],1]) ret[3,1]=0;
else if (retBD>=deltapatterns[1,ret[3,0],0] && retBD<=deltapatterns[1,ret[3,0],1]) ret[3,1]=1;
vlBD = deltapatterns[ret[3,1],ret[3,0],0]; vhBD = deltapatterns[ret[3,1],ret[3,0],1];
}

if (ret[4,0]>=0)
{
if (retOA>=deltapatterns[0,ret[4,0],0] && retOA<=deltapatterns[0,ret[4,0],1]) ret[4,1]=0;
else if (retOA>=deltapatterns[1,ret[4,0],0] && retOA<=deltapatterns[1,ret[4,0],1]) ret[4,1]=1;
// vlOA = deltapatterns[ret[4,1],ret[4,0],0]; vhOA = deltapatterns[ret[4,1],ret[4,0],1];
}

countRet=0;
if (ret[1,0]>0) {countRet=1; if (ret[2,0]>0) {countRet=2; if (ret[3,0]>0) {countRet=3; if (ret[0,0]>0) countRet=4;}}}

if (SelectPattern<8) // îòêëþ÷åí ïîèñê ïÿòèòî÷å÷íûõ ïàòòåðíîâ èç ñïèñêà ïàòòåðíîâ ïðè SelectPattern=8
{
v50 = false; patternNumber=-1;
for (i=0;i<countPat;i++)
{
if (!CustomPat_[i]) continue;

// ðàññ÷èòûâàåì ãðàíèöû ðåòðåñìåíòîâ äëÿ âû÷èñëåíèÿ ðàìêè òî÷êè D ïàòòåðíà

if (ret[0,0]<vDelta0 || OldNewRangeForPointD)
{
vlXD = minXD_[i];
vhXD = maxXD_[i];
}

if (ret[3,0]<vDelta0 || OldNewRangeForPointD)
{
vlBD = minBD_[i];
vhBD = maxBD_[i];
}

switch (typepatterns[i])
{
case 0: // êëàññèêà è À êëàññèêà , Total
if (((pp[i][15]>0 && filtrXB_) || pp[i][15]==0) && retXB>=minXB_[i] && retXB<=maxXB_[i] && retAC>=minAC_[i] && retAC<=maxAC_[i] && retBD>=minBD_[i] && retBD<=maxBD_[i] && retXD>=minXD_[i] && retXD<=maxXD_[i])
{
if (!PatternNews)
{
if (PotencialsLevels_retXD<2)
{
vNamePattern=NamePattern(i);
patternNumber=i;
countDots=5;
// ðàññ÷èòûâàåì çîíó ðàçâèòèÿ òî÷êè D ïàòòåðíà
if (RangeForPointD || patternTrue)
{
if (retAC<1)
{
if (vBullBear==vBull)
{
LevelForDmin = MathMax(zz[aXABCD[A]]+XA*vhXD,zz[aXABCD[C]]+BC*vhBD);
LevelForDmax = MathMin(zz[aXABCD[A]]+XA*vlXD,zz[aXABCD[C]]+BC*vlBD);
}
else
{
LevelForDmin = MathMax(zz[aXABCD[A]]+XA*vlXD,zz[aXABCD[C]]+BC*vlBD);
LevelForDmax = MathMin(zz[aXABCD[A]]+XA*vhXD,zz[aXABCD[C]]+BC*vhBD);
}
}
else
{
if (vBullBear==vBull)
{
LevelForDmin = MathMax(zz[aXABCD[C]]+XC*vhXD,zz[aXABCD[C]]+BC*vhBD);
LevelForDmax = MathMin(zz[aXABCD[C]]+XC*vlXD,zz[aXABCD[C]]+BC*vlBD);
}
else
{
LevelForDmin = MathMax(zz[aXABCD[C]]+XC*vlXD,zz[aXABCD[C]]+BC*vlBD);
LevelForDmax = MathMin(zz[aXABCD[C]]+XC*vhXD,zz[aXABCD[C]]+BC*vhBD);
}
}
}
}

// çàíîñèì óðîâåíü retXD â level_D[32] è level_nameD[32]
visibleLevelD(i, vBullBear, iu, aXABCD, baza, levelbaza, AB, BC, extremumAorC);
}
else
{
// çàíîñèì óðîâåíü retXD â level_D[32] è level_nameD[32]
if (!(iu>=0 && (StringFind(namepatterns[i],”TOTAL”,0)>=0
|| StringFind(namepatterns[i],”Swan”,0)>=0
|| (StringFind(namepatterns[i],”max”,0)>=0 && StringFind(namepatterns[i],StringSubstr(vNamePattern,0,3),0)>=0))))
{
if (NoLevelD) visibleLevelD(i, vBullBear, iu, aXABCD, baza, levelbaza, AB, BC, extremumAorC);
}
}
}
else if (countRet>1 && retXB>=minXB_[i] && retXB<=maxXB_[i] && retAC>=minAC_[i] && retAC<=maxAC_[i])
{
// çàíîñèì óðîâåíü retXD â level_D[32] è level_nameD[32]
if (!(iu>=0 && (StringFind(namepatterns[i],”TOTAL”,0)>=0
|| StringFind(namepatterns[i],”Swan”,0)>=0
|| (StringFind(namepatterns[i],”max”,0)>=0 && StringFind(namepatterns[i],StringSubstr(vNamePattern,0,3),0)>=0))))
{
if (NoLevelD) visibleLevelD(i, vBullBear, iu, aXABCD, baza, levelbaza, AB, BC, extremumAorC);
}
}
break;
case 1: // Bat & Butterfly
if (((pp[i][15]>0 && filtrXB_) || pp[i][15]==0) && retXB>=minXB_[i] && retXB<=maxXB_[i] && retAC>=minAC_[i] && retAC<=maxAC_[i] && retBD>=minBD_[i] && retBD<=maxBD_[i] && retXD>=minXD_[i] && retXD<=maxXD_[i] && xab>=minXAB_[i])
{
if (!PatternNews)
{ // êàê äëÿ êëàññèêè
if (PotencialsLevels_retXD<2)
{
vNamePattern=NamePattern(i);
patternNumber=i;
countDots=5;
// ðàññ÷èòûâàåì çîíó ðàçâèòèÿ òî÷êè D ïàòòåðíà
if (RangeForPointD || patternTrue)
{
if (retAC<1)
{
if (vBullBear==vBull)
{
LevelForDmin = MathMax(zz[aXABCD[A]]+XA*vhXD,zz[aXABCD[C]]+BC*vhBD);
LevelForDmax = MathMin(zz[aXABCD[A]]+XA*vlXD,zz[aXABCD[C]]+BC*vlBD);
}
else
{
LevelForDmin = MathMax(zz[aXABCD[A]]+XA*vlXD,zz[aXABCD[C]]+BC*vlBD);
LevelForDmax = MathMin(zz[aXABCD[A]]+XA*vhXD,zz[aXABCD[C]]+BC*vhBD);
}
}
else
{
if (vBullBear==vBull)
{
LevelForDmin = MathMax(zz[aXABCD[C]]+XC*vhXD,zz[aXABCD[C]]+BC*vhBD);
LevelForDmax = MathMin(zz[aXABCD[C]]+XC*vlXD,zz[aXABCD[C]]+BC*vlBD);
}
else
{
LevelForDmin = MathMax(zz[aXABCD[C]]+XC*vlXD,zz[aXABCD[C]]+BC*vlBD);
LevelForDmax = MathMin(zz[aXABCD[C]]+XC*vhXD,zz[aXABCD[C]]+BC*vhBD);
}
}
}
}

visibleLevelD(i, vBullBear, iu, aXABCD, baza, levelbaza, AB, BC, extremumAorC);
}
else
{
if (!(iu>=0 && (StringFind(namepatterns[i],”max”,0)>=0 && StringFind(namepatterns[i],StringSubstr(vNamePattern,0,3),0)>=0)))
{
if (NoLevelD) visibleLevelD(i, vBullBear, iu, aXABCD, baza, levelbaza, AB, BC, extremumAorC);
}
}
}
else if (countRet>1 && retXB>=minXB_[i] && retXB<=maxXB_[i] && retAC>=minAC_[i] && retAC<=maxAC_[i])
{
if (!(iu>=0 && (StringFind(namepatterns[i],”max”,0)>=0 && StringFind(namepatterns[i],StringSubstr(vNamePattern,0,3),0)>=0)))
{
if (NoLevelD) visibleLevelD(i, vBullBear, iu, aXABCD, baza, levelbaza, AB, BC, extremumAorC);
}
}
break;
case 2: // A Bat & A Butterfly
if (((pp[i][15]>0 && filtrXB_) || pp[i][15]==0) && retXB>=minXB_[i] && retXB<=maxXB_[i] && retAC>=minAC_[i] && retAC<=maxAC_[i] && retBD>=minBD_[i] && retBD<=maxBD_[i] && retXD>=minXD_[i] && retXD<=maxXD_[i] && xdc<=maxXDC_[i])
{ // êàê äëÿ êëàññèêè
if (!PatternNews)
{
if (PotencialsLevels_retXD<2)
{
vNamePattern=NamePattern(i);
patternNumber=i;
countDots=5;

// ðàññ÷èòûâàåì çîíó ðàçâèòèÿ òî÷êè D ïàòòåðíà
if (RangeForPointD || patternTrue)
{
if (retAC<1)
{
if (vBullBear==vBull)
{
LevelForDmin = MathMax(zz[aXABCD[A]]+XA*vhXD,zz[aXABCD[C]]+BC*vhBD);
LevelForDmax = MathMin(zz[aXABCD[A]]+XA*vlXD,zz[aXABCD[C]]+BC*vlBD);
}
else
{
LevelForDmin = MathMax(zz[aXABCD[A]]+XA*vlXD,zz[aXABCD[C]]+BC*vlBD);
LevelForDmax = MathMin(zz[aXABCD[A]]+XA*vhXD,zz[aXABCD[C]]+BC*vhBD);
}
}
else
{
if (vBullBear==vBull)
{
LevelForDmin = MathMax(zz[aXABCD[C]]+XC*vhXD,zz[aXABCD[C]]+BC*vhBD);
LevelForDmax = MathMin(zz[aXABCD[C]]+XC*vlXD,zz[aXABCD[C]]+BC*vlBD);
}
else
{
LevelForDmin = MathMax(zz[aXABCD[C]]+XC*vlXD,zz[aXABCD[C]]+BC*vlBD);
LevelForDmax = MathMin(zz[aXABCD[C]]+XC*vhXD,zz[aXABCD[C]]+BC*vhBD);
}
}
}
}

visibleLevelD(i, vBullBear, iu, aXABCD, baza, levelbaza, AB, BC, extremumAorC);
}
else
{
if (NoLevelD) visibleLevelD(i, vBullBear, iu, aXABCD, baza, levelbaza, AB, BC, extremumAorC);
}
}
else if (countRet>1 && retXB>=minXB_[i] && retXB<=maxXB_[i] && retAC>=minAC_[i] && retAC<=maxAC_[i])
{
if (NoLevelD) visibleLevelD(i, vBullBear, iu, aXABCD, baza, levelbaza, AB, BC, extremumAorC);
}
break;
case 3: // 5-0 è A 5-0
if (retXB>=minXB_[i] && retXB<=maxXB_[i] && retAC>=minAC_[i] && retAC<=maxAC_[i] && retBD>=minBD_[i] && retBD<=maxBD_[i])
{
if (!PatternNews)
{
if (PotencialsLevels_retXD<2)
{
vNamePattern=NamePattern(i);
patternNumber=i;
countDots=5;
v50=true;

// ðàññ÷èòûâàåì çîíó ðàçâèòèÿ òî÷êè D ïàòòåðíà
if (RangeForPointD || patternTrue)
{
if (vBullBear==vBull)
{
LevelForDmin = zz[aXABCD[C]]+BC*vhBD;
LevelForDmax = zz[aXABCD[C]]+BC*vlBD;
}
else
{
LevelForDmin = zz[aXABCD[C]]+BC*vlBD;
LevelForDmax = zz[aXABCD[C]]+BC*vhBD;
}
}
}
}
}
break;
case 4: // Cypher , Nen Star
if (((pp[i][15]>0 && filtrXB_) || pp[i][15]==0) && retXB>=minXB_[i] && retXB<=maxXB_[i] && retXD>=minXD_[i] && retXD<=maxXD_[i] && xxa>=minXXA_[i] && xxa<=maxXXA_[i])
{
if (!PatternNews)
{
if (PotencialsLevels_retXD<2)
{
vNamePattern=NamePattern(i);
patternNumber=i;
countDots=5;

// ðàññ÷èòûâàåì çîíó ðàçâèòèÿ òî÷êè D ïàòòåðíà
if (RangeForPointD || patternTrue)
{
if (vBullBear==vBull)
{
LevelForDmin = zz[aXABCD[C]]+XC*vhXD;
LevelForDmax = zz[aXABCD[C]]+XC*vlXD;
}
else
{
LevelForDmin = zz[aXABCD[C]]+XC*vlXD;
LevelForDmax = zz[aXABCD[C]]+XC*vhXD;
}
}
}

visibleLevelD(i, vBullBear, iu, aXABCD, baza, levelbaza, AB, BC, extremumAorC);
}
else
{
if (NoLevelD) visibleLevelD(i, vBullBear, iu, aXABCD, baza, levelbaza, AB, BC, extremumAorC);
}
}
else if (retXB>=minXB_[i] && retXB<=maxXB_[i] && xxa>=minXXA_[i] && xxa<=maxXXA_[i])
{
if (NoLevelD) visibleLevelD(i, vBullBear, iu, aXABCD, baza, levelbaza, AB, BC, extremumAorC);
}
break;
case 5: // A Cypher
if (((pp[i][15]>0 && filtrXB_) || pp[i][15]==0) && retBD>=minBD_[i] && retBD<=maxBD_[i] && retXD>=minXD_[i] && retXD<=maxXD_[i] && xcd>=minXCD_[i] && xcd<=maxXCD_[i])
{
if (!PatternNews)
{
if (PotencialsLevels_retXD<2)
{
vNamePattern=NamePattern(i);
patternNumber=i;
countDots=5;

// ðàññ÷èòûâàåì çîíó ðàçâèòèÿ òî÷êè D ïàòòåðíà
if (RangeForPointD || patternTrue)
{
if (vBullBear==vBull)
{
LevelForDmin = MathMax(zz[aXABCD[A]]+XA*vhXD,zz[aXABCD[C]]+BC*vhBD);
LevelForDmax = MathMin(zz[aXABCD[A]]+XA*vlXD,zz[aXABCD[C]]+BC*vlBD);
}
else
{
LevelForDmin = MathMax(zz[aXABCD[A]]+XA*vlXD,zz[aXABCD[C]]+BC*vlBD);
LevelForDmax = MathMin(zz[aXABCD[A]]+XA*vhXD,zz[aXABCD[C]]+BC*vhBD);
}
}
}

visibleLevelD(i, vBullBear, iu, aXABCD, baza, levelbaza, AB, BC, extremumAorC);
}
else
{
if (NoLevelD) visibleLevelD(i, vBullBear, iu, aXABCD, baza, levelbaza, AB, BC, extremumAorC);
}
}
break;
case 6: // Shark
if (((pp[i][15]>0 && filtrXB_) || pp[i][15]==0) && retAC>=minAC_[i] && retAC<=maxAC_[i] && retBD>=minBD_[i] && retBD<=maxBD_[i] && retXD>=minXD_[i] && retXD<=maxXD_[i])
{
if (!PatternNews)
{
if (PotencialsLevels_retXD<2)
{
vNamePattern=NamePattern(i);
patternNumber=i;
countDots=5;

// ðàññ÷èòûâàåì çîíó ðàçâèòèÿ òî÷êè D ïàòòåðíà
if (RangeForPointD || patternTrue)
{
if (vBullBear==vBull)
{
LevelForDmin = MathMax(zz[aXABCD[C]]+XC*vhXD,zz[aXABCD[C]]+BC*vhBD);
LevelForDmax = MathMin(zz[aXABCD[C]]+XC*vlXD,zz[aXABCD[C]]+BC*vlBD);
}
else
{
LevelForDmin = MathMax(zz[aXABCD[C]]+XC*vlXD,zz[aXABCD[C]]+BC*vlBD);
LevelForDmax = MathMin(zz[aXABCD[C]]+XC*vhXD,zz[aXABCD[C]]+BC*vhBD);
}
}
}

visibleLevelD(i, vBullBear, iu, aXABCD, baza, levelbaza, AB, BC, extremumAorC);
}
else
{
if (NoLevelD) visibleLevelD(i, vBullBear, iu, aXABCD, baza, levelbaza, AB, BC, extremumAorC);
}
}
break;
case 7: // A Shark
if (((pp[i][15]>0 && filtrXB_) || pp[i][15]==0) && retXB>=minXB_[i] && retXB<=maxXB_[i] && retAC>=minAC_[i] && retAC<=maxAC_[i] && retXD>=minXD_[i] && retXD<=maxXD_[i])
{
if (!PatternNews)
{
if (PotencialsLevels_retXD<2)
{
vNamePattern=NamePattern(i);
patternNumber=i;
countDots=5;

// ðàññ÷èòûâàåì çîíó ðàçâèòèÿ òî÷êè D ïàòòåðíà
if (RangeForPointD || patternTrue)
{
if (vBullBear==vBull)
{
LevelForDmin = zz[aXABCD[A]]+XA*vhXD;
LevelForDmax = zz[aXABCD[A]]+XA*vlXD;
}
else
{
LevelForDmin = zz[aXABCD[A]]+XA*vlXD;
LevelForDmax = zz[aXABCD[A]]+XA*vhXD;
}
}
}

visibleLevelD(i, vBullBear, iu, aXABCD, baza, levelbaza, AB, BC, extremumAorC);
}
else
{
if (NoLevelD) visibleLevelD(i, vBullBear, iu, aXABCD, baza, levelbaza, AB, BC, extremumAorC);
}
}
else if (countRet>1 && retXB>=minXB_[i] && retXB<=maxXB_[i] && retAC>=minAC_[i] && retAC<=maxAC_[i])
{
if (NoLevelD) visibleLevelD(i, vBullBear, iu, aXABCD, baza, levelbaza, AB, BC, extremumAorC);
}
break;
case 8: // Navarro
if (retXB>=minXB_[i] && retXB<=maxXB_[i] && retAC>=minAC_[i] && retAC<=maxAC_[i] && retXD>=minXD_[i] && retXD<=maxXD_[i] && xxb>=pp[i][14]-0.1 && xxb<=pp[i][14]+0.1)
{
if (!PatternNews)
{
if (PotencialsLevels_retXD<2)
{
vNamePattern=NamePattern(i);
patternNumber=i;
countDots=5;

// ðàññ÷èòûâàåì çîíó ðàçâèòèÿ òî÷êè D ïàòòåðíà
if (RangeForPointD || patternTrue)
{
if (retAC<1)
{
if (vBullBear==vBull)
{
LevelForDmin = zz[aXABCD[A]]+XA*vhXD;
LevelForDmax = zz[aXABCD[A]]+XA*vlXD;
}
else
{
LevelForDmin = zz[aXABCD[A]]+XA*vlXD;
LevelForDmax = zz[aXABCD[A]]+XA*vhXD;
}
}
else
{
if (vBullBear==vBull)
{
LevelForDmin = zz[aXABCD[C]]+XC*vhXD;
LevelForDmax = zz[aXABCD[C]]+XC*vlXD;
}
else
{
LevelForDmin = zz[aXABCD[C]]+XC*vlXD;
LevelForDmax = zz[aXABCD[C]]+XC*vhXD;
}
}
}
}

visibleLevelD(i, vBullBear, iu, aXABCD, baza, levelbaza, AB, BC, extremumAorC);
}
else
{
if (NoLevelD) visibleLevelD(i, vBullBear, iu, aXABCD, baza, levelbaza, AB, BC, extremumAorC);
}
}
else if (countRet>1 && retXB>=minXB_[i] && retXB<=maxXB_[i] && retAC>=minAC_[i] && retAC<=maxAC_[i] && xxb<=pp[i][14]+0.1)
{
if (NoLevelD) visibleLevelD(i, vBullBear, iu, aXABCD, baza, levelbaza, AB, BC, extremumAorC);
}
break;
case -1:
break; // íåò îïðåäåëåíèÿ ïàòòåðíà
// default: // çàðåçåðâèðîâàíî íà âñÿêèé ñëó÷àé.  ýòîé ñåêöèè êîä íå ðàáîòàåò.
}

// ôèëüòðàöèÿ ïàòòåðíîâ
PatternNews=filtrpatterns_1(k, aXABCD[D], vBull, aNumBarPeak, LevelForDmin, LevelForDmax);
NoLevelD=(PatternNews && ExtIndicator==11 && typepatterns[i]!=3) || ExtIndicator!=11;

// âûêëþ÷åíèå ïîèñêà ïðè íàõîæäåíèè ïåðâîãî ïàòòåðíà
if (PatternNews && ExtGartleyTypeSearch>0) break;
}
} // êîíåö ïîèñêà ïÿòèòî÷å÷íûõ ïàòòåðíîâ èç âêëþ÷åííîãî â êîä ñïèñêà ïàòòåðíîâ

if (Ext_3Drives && !PatternNews && PotencialsLevels_retXD<2)
{
if (ret[3,0]<0) {vlBD = vl1272; vhBD = vh1618;}

// 3 Drives (6 point)
if ((zz[aXABCD[C]]>zz[aXABCD[D]] && zz[aXABCD[O]]>zz[aXABCD[A]]) || (zz[aXABCD[C]]<zz[aXABCD[D]] && zz[aXABCD[O]]<zz[aXABCD[A]]))
{
if (retOA>=vl618 && retOA<=vh786 && retXB>=vl1272 && retXB<=vh1618 && retAC>=vl618 && retAC<=vh786 && retBD>=vl1272 && retBD<=vh1618
&& (aXABCD[A]-aXABCD[C])>0.618*(aXABCD[O]-aXABCD[A]) && (aXABCD[A]-aXABCD[C])<1.382*(aXABCD[O]-aXABCD[A])
&& (aXABCD[B]-aXABCD[D])>0.618*(aXABCD[X]-aXABCD[B]) && (aXABCD[B]-aXABCD[D])<1.382*(aXABCD[X]-aXABCD[B]))
{
vNamePattern=v3Drives;
countDots=6;
if (vBullBear==vBull)
{
LevelForDmin = zz[aXABCD[C]]+BC*vh1618;
LevelForDmax = zz[aXABCD[C]]+BC*vl1272;
}
else
{
LevelForDmin = zz[aXABCD[C]]+BC*vl1272;
LevelForDmax = zz[aXABCD[C]]+BC*vh1618;
}
}
// 3 Drives (5 point)
else if (retXB>=vl1272 && retXB<=vh1618 && retAC>=vl618 && retAC<=vh786 && retBD>=vl1272 && retBD<=vh1618
&& (aXABCD[B]-aXABCD[D])>0.618*(aXABCD[X]-aXABCD[B]) && (aXABCD[B]-aXABCD[D])<1.382*(aXABCD[X]-aXABCD[B]))
{
vNamePattern=v3Drives;
countDots=5;
if (vBullBear==vBull)
{
LevelForDmin = zz[aXABCD[C]]+BC*vhBD;
LevelForDmax = zz[aXABCD[C]]+BC*vlBD;
}
else
{
LevelForDmin = zz[aXABCD[C]]+BC*vlBD;
LevelForDmax = zz[aXABCD[C]]+BC*vhBD;
}
}
}

if (vNamePattern==v3Drives) // ïðîâåðêà íà àëüòåðíàòèâíûé 3 Drives
{
double fiboAlt3Dr[11]={0.618,0.707,0.786,0.886,1.128,1.272,1.414,1.618,2.236,2.618,3.14};
string txtfiboAlt3Dr[11]={“.618″,”.707″,”.786″,”.886″,”1.128″,”1.272″,”1.414″,”1.618″,”2.236″,”2.618″,”3.14″};
int kd=k+6, id;
int arr3Dr[2]; // [0]-max, [1]-min (òî÷êà O, òî÷êà x)
int ret3Dr, peakO;
double max3Dr=0, min3Dr=0, retxD, wrx, tangens3Dr, wrtg;
bool pereschet;

tangens3Dr=(zz[aXABCD[B]]-zz[aXABCD[D]])/(aXABCD[B]-aXABCD[D]);
wrtg=(zz[aXABCD[X]]-zz[aXABCD[D]])/(aXABCD[X]-aXABCD[D]);

if (vBullBear==vBull)
{
if (wrtg<tangens3Dr) tangens3Dr=wrtg;
}
else
{
if (wrtg>tangens3Dr) tangens3Dr=wrtg;
}

peakO=aXABCD[O];
if (vBullBear==vBull) {max3Dr=High[aXABCD[O]]; min3Dr=zz[aXABCD[D]]+tangens3Dr*(aNumBarPeak[kd]-aXABCD[D]); arr3Dr[0]=aXABCD[O]; arr3Dr[1]=aNumBarPeak[kd];}
else {max3Dr=zz[aXABCD[D]]+tangens3Dr*(aNumBarPeak[kd]-aXABCD[D]); min3Dr=Low[aXABCD[O]]; arr3Dr[0]=aNumBarPeak[kd]; arr3Dr[1]=aXABCD[O];}
if (max3Dr==min3Dr) min3Dr=max3Dr-vDelta0;

for (id=kd;id<maxPeak && aNumBarPeak[id]-peakO<Ext_xO*(peakO-aXABCD[D]);id++)
{
pereschet=false;
wrx=zz[aXABCD[D]]+tangens3Dr*(aNumBarPeak[id]-aXABCD[D]);

if (max3Dr<=zz[aNumBarPeak[id]])
{
if (vBullBear==vBull)
{
max3Dr=zz[aNumBarPeak[id]]; arr3Dr[0]=aNumBarPeak[id];
peakO=aNumBarPeak[id];
}
else
{
if (wrx<zz[aNumBarPeak[id]])
{
max3Dr=zz[aNumBarPeak[id]]; arr3Dr[0]=aNumBarPeak[id];
tangens3Dr=(zz[aNumBarPeak[id]]-zz[aXABCD[D]])/(aNumBarPeak[id]-aXABCD[D]);
}
}
pereschet=true;
}

if (min3Dr>=zz[aNumBarPeak[id]])
{
if (vBullBear==vBear)
{
min3Dr=zz[aNumBarPeak[id]]; arr3Dr[1]=aNumBarPeak[id];
peakO=aNumBarPeak[id];
}
else
{
if (wrx>zz[aNumBarPeak[id]])
{
min3Dr=zz[aNumBarPeak[id]]; arr3Dr[1]=aNumBarPeak[id];
tangens3Dr=(zz[aNumBarPeak[id]]-zz[aXABCD[D]])/(aNumBarPeak[id]-aXABCD[D]);
}
}
pereschet=true;
}

if (vBullBear==vBull)
{
if (arr3Dr[0]>arr3Dr[1])
{
min3Dr=zz[aXABCD[D]] + tangens3Dr*(aNumBarPeak[id]-aXABCD[D]); arr3Dr[1]=aNumBarPeak[id];
continue;
}
}
else
{
if (arr3Dr[1]>arr3Dr[0])
{
max3Dr=zz[aXABCD[D]] + tangens3Dr*(aNumBarPeak[id]-aXABCD[D]); arr3Dr[0]=aNumBarPeak[id];
continue;
}
}

if (pereschet)
{
for (i=0;i<11;i++)
{
if (vBullBear==vBull)
{
retxD=(max3Dr-zz[aXABCD[D]])/(max3Dr-min3Dr);
if (retxD>=min_DeltaGartley*fiboAlt3Dr[i] && retxD<=max_DeltaGartley*fiboAlt3Dr[i])
{
if (zz[aXABCD[D]]>=max3Dr-(max3Dr-min3Dr)*max_DeltaGartley*fiboAlt3Dr[i] && zz[aXABCD[D]]<=max3Dr-(max3Dr-min3Dr)*min_DeltaGartley*fiboAlt3Dr[i])
{
ret3Dr=i;
countDots=7;
break;
}
}
}
else
{
retxD=(zz[aXABCD[D]]-min3Dr)/(max3Dr-min3Dr);
if (retxD>=min_DeltaGartley*fiboAlt3Dr[i] && retxD<=max_DeltaGartley*fiboAlt3Dr[i])
{
if (zz[aXABCD[D]]<=min3Dr+(max3Dr-min3Dr)*max_DeltaGartley*fiboAlt3Dr[i] && zz[aXABCD[D]]>=min3Dr+(max3Dr-min3Dr)*min_DeltaGartley*fiboAlt3Dr[i])
{
ret3Dr=i;
countDots=7;
break;
}
}
}
}
}
if (countDots==7)
{
if (i<10)
{
if (vBullBear==vBull)
{
if (MathAbs(max3Dr-(max3Dr-min3Dr)*fiboAlt3Dr[i]-zz[aXABCD[D]])>MathAbs(max3Dr-(max3Dr-min3Dr)*fiboAlt3Dr[i+1]-zz[aXABCD[D]])) ret3Dr=i+1;
}
else
{
if (MathAbs(min3Dr+(max3Dr-min3Dr)*fiboAlt3Dr[i]-zz[aXABCD[D]])>MathAbs(min3Dr+(max3Dr-min3Dr)*fiboAlt3Dr[i+1]-zz[aXABCD[D]])) ret3Dr=i+1;
}
}

ret[4,0]=ret3Dr;
if (ret[4,0]>=0)
{
ret[4,1]=2;
if (retxD>=fiboAlt3Dr[ret3Dr]*(1 – ExtDeltaGartleyPRZ) && retxD<=fiboAlt3Dr[ret3Dr]*(1 + ExtDeltaGartleyPRZ)) ret[4,1]=0;
else if (retxD>=fiboAlt3Dr[ret3Dr]*(1 – ExtDelta) && retxD<=fiboAlt3Dr[ret3Dr]*(1 + ExtDelta)) ret[4,1]=1;
}
break;
}
}
}

PatternNews=filtrpatterns_1(k, aXABCD[D], vBull, aNumBarPeak, LevelForDmin, LevelForDmax);
if (PatternNews && countDots==7) vNamePattern=StringConcatenate(“Alt “,vNamePattern,” [“,txtfiboAlt3Dr[ret3Dr],”]”);
}

if (Dragon && !PatternNews && k<=PeakZZDragon && PotencialsLevels_retXD<2 && filtrXB_)
{
vlXB=min_DeltaGartley * 0.382;
vhXB=max_DeltaGartley * 0.5;
vlAC=min_DeltaGartley * 0.886;
vhAC=max_DeltaGartley * 1.128;

datetime save_tDragonE=0;
double save_cDragonE=0;

if (retXB>=vlXB && retXB<=vhXB && retAC>=vlAC && retAC<=vhAC)
{
vNamePattern=vDragon;
countDots=5;
cDragonE=zz[aXABCD[X]]+(aXABCD[X]-aXABCD[C])*tangensXB;
if ((vBullBear==vBear && cDragonE<iLow(NULL,0,aXABCD[C])) || (vBullBear==vBull && cDragonE>iHigh(NULL,0,aXABCD[C]))) vNamePattern=””;
else
{
tDragonE=0;
double _level=0;

if (vBullBear==vBull)
{
_level=MathMax(iHigh(NULL,0,aXABCD[A]),iHigh(NULL,0,aXABCD[C]));
}
else
{
_level=MathMin(iLow(NULL,0,aXABCD[A]),iLow(NULL,0,aXABCD[C]));
}

for (i=aXABCD[C];i>=0;i–)
{
if (tDragonE==0)
{
cDragonE=zz[aXABCD[X]]+(aXABCD[X]-i)*tangensXB;
if (vBullBear==vBull)
{
if ((cDragonE>=iLow(NULL,0,i) && cDragonE<=iHigh(NULL,0,i)) || cDragonE>iHigh(NULL,0,i))
{
if (i==aXABCD[C])
{
save_tDragonE=iTime(NULL,0,i);
save_cDragonE=cDragonE;
continue;
}
tDragonE=iTime(NULL,0,i); i++;
}
}
else
{
if ((cDragonE>=iLow(NULL,0,i) && cDragonE<=iHigh(NULL,0,i)) || cDragonE<iLow(NULL,0,i))
{
if (i==aXABCD[C])
{
save_tDragonE=iTime(NULL,0,i);
save_cDragonE=cDragonE;
continue;
}
tDragonE=iTime(NULL,0,i); i++;
}
}
}
else
{
break;
}
}

if (tDragonE==0)
{
tDragonE=save_tDragonE;
cDragonE=save_cDragonE;
}

if (vBullBear==vBear)
{
if (_level>iLow(NULL,0,i)) {vNamePattern=””; tDragonE=0; cDragonE=0;}
}
else
{
if (_level<iHigh(NULL,0,i)) {vNamePattern=””; tDragonE=0; cDragonE=0;}
}

LevelForDmin = cDragonE;
LevelForDmax = cDragonE;

if (vNamePattern==vDragon && tDragonE>0) PatternNews=true; else PatternNews=false;

PatternNews=filtrpatterns_1(k, aXABCD[D], vBear, aNumBarPeak, _level, _level);

if (!PatternNews) {vNamePattern=””; tDragonE=0; cDragonE=0;}
}
}
}
}
}

// CustomPattern
if (CustomPattern>0 && !PatternNews && PotencialsLevels_retXD<2)
{
vlAC = minAC;
vlBD = minBD;
vlXB = minXB;
vlXD = minXD;

vhAC = maxAC;
vhBD = maxBD;
vhXB = maxXB;
vhXD = maxXD;

if (StringLen(vBullBear)>0)
{
if (((filtrXB_ && filtrEquilibrium) || !filtrEquilibrium) && retAC>vlAC && retAC<vhAC && retBD>vlBD && retBD<vhBD && retXB>vlXB && retXB<vhXB && retXD>vlXD && retXD<vhXD)
{
vNamePattern=NameCustomPattern; // Custom
countDots=5;
// ðàññ÷èòûâàåì çîíó ðàçâèòèÿ òî÷êè D ïàòòåðíà
if (RangeForPointD || patternTrue)
{
if (retAC<1)
{
if (vBullBear==vBull)
{
LevelForDmin = MathMax(zz[aXABCD[A]]+XA*vhXD,zz[aXABCD[C]]+BC*vhBD);
LevelForDmax = MathMin(zz[aXABCD[A]]+XA*vlXD,zz[aXABCD[C]]+BC*vlBD);
}
else
{
LevelForDmin = MathMax(zz[aXABCD[A]]+XA*vlXD,zz[aXABCD[C]]+BC*vlBD);
LevelForDmax = MathMin(zz[aXABCD[A]]+XA*vhXD,zz[aXABCD[C]]+BC*vhBD);
}
}
else
{
if (vBullBear==vBull)
{
LevelForDmin = MathMax(zz[aXABCD[C]]+XC*vhXD,zz[aXABCD[C]]+BC*vhBD);
LevelForDmax = MathMin(zz[aXABCD[C]]+XC*vlXD,zz[aXABCD[C]]+BC*vlBD);
}
else
{
LevelForDmin = MathMax(zz[aXABCD[C]]+XC*vlXD,zz[aXABCD[C]]+BC*vlBD);
LevelForDmax = MathMin(zz[aXABCD[C]]+XC*vhXD,zz[aXABCD[C]]+BC*vhBD);
}
}
}

// ôèëüòðàöèÿ ïàòòåðíîâ
PatternNews=filtrpatterns_1(k, aXABCD[D], vBull, aNumBarPeak, LevelForDmin, LevelForDmax);
}
}
}

// The 4-Point Continuation Pattern – Jim Kane
if (CustomPattern<2 && Ext_4PointPattern && !PatternNews && PotencialsLevels_retXD<2)
{
vlAC=min_DeltaGartley * 0.786;
vlBD=min_DeltaGartley * 0.786;

vhAC = max_DeltaGartley * 0.886;
vhBD = max_DeltaGartley * 0.886;

if ((zz[aXABCD[A]] – zz[aXABCD[B]]) / (zz[aXABCD[A]] – zz[aXABCD[X]] + vDelta0)<_maxXB)
{
if (retAC>vlAC && retAC<vhAC && retBD>vlBD && retBD<vhBD)
{
vNamePattern=v4Point; // The 4-Point Continuation Pattern
countDots=4;

// ðàññ÷èòûâàåì çîíó ðàçâèòèÿ òî÷êè D ïàòòåðíà
if (RangeForPointD || patternTrue)
{
if (vBullBear==vBull)
{
LevelForDmin = zz[aXABCD[C]]+BC*vhBD;
LevelForDmax = zz[aXABCD[C]]+BC*vlBD;
}
else
{
LevelForDmin = zz[aXABCD[C]]+BC*vlBD;
LevelForDmax = zz[aXABCD[C]]+BC*vhBD;
}

// ôèëüòðàöèÿ ïàòòåðíîâ
PatternNews=filtrpatterns_1(k, aXABCD[D], vBull, aNumBarPeak, LevelForDmin, LevelForDmax);
}
}
}
}

// ABCD Pattern
if (CustomPattern<2 && (ABCD>0 || searchABCDAlternate) && !PatternNews && PotencialsLevels_retXD<2)
{
AB=MathAbs(AB);
CD=MathAbs(CD);
int iABCD=2;
if (ABCD>0)
{
if (ABCD==2) for (iABCD=2;iABCD<17;iABCD++) {if (retAC>deltapatterns[2,iABCD,0] && retAC<deltapatterns[2,iABCD,1]) break;}
if (ABCD==1 || (ABCD==2 && iABCD<17))
{
if (CD>AB*min_DeltaGartley && CD<AB*max_DeltaGartley)
{
txt=” [“;
if (ret[2,0]<0) txt=StringConcatenate(txt,”*”);
else txt=StringConcatenate(txt,retpatternstxt[ret[2,0]]);
txt=StringConcatenate(txt,”/”);
if (ret[2,0]<0) txt=StringConcatenate(txt,”*]”);
else txt=StringConcatenate(txt,retpatternstxt[ret[3,0]],”]”);
vNamePattern=StringConcatenate(vABCD,txt);
countDots=4;
PatternNews=true;
}
}
}

if (searchABCDAlternate && !PatternNews)
{
for (iABCD=0;iABCD<_ABCDsize;iABCD++)
{
if (CD>_ABCDtype[iABCD]*AB*min_DeltaGartley && CD<_ABCDtype[iABCD]*AB*max_DeltaGartley)
{
txt=” [“;
if (ret[2,0]<0) txt=StringConcatenate(txt,”*”);
else txt=StringConcatenate(txt,retpatternstxt[ret[2,0]]);
txt=StringConcatenate(txt,”/”);
if (ret[2,0]<0) txt=StringConcatenate(txt,”*]”);
else txt=StringConcatenate(txt,retpatternstxt[ret[3,0]],”]”);
vNamePattern=StringConcatenate(_ABCDtypetxt[iABCD],”*”,vABCD,txt);
countDots=4;
PatternNews=true;
break;
}
}
}

if (PatternNews)
{
// ðàññ÷èòûâàåì çîíó ðàçâèòèÿ òî÷êè D ïàòòåðíà
LevelForDmin = 0;
LevelForDmax = 0;
if (RangeForPointD || patternTrue)
{
if (StringFind(vNamePattern,vABCD,0)>-1)
{
if (vBullBear==vBull)
{
LevelForDmin = zz[aXABCD[C]]-AB*max_DeltaGartley;
LevelForDmax = zz[aXABCD[C]]-AB*min_DeltaGartley;
}
else
{
LevelForDmin = zz[aXABCD[C]]+AB*min_DeltaGartley;
LevelForDmax = zz[aXABCD[C]]+AB*max_DeltaGartley;
}
}
else
{
if (vBullBear==vBull)
{
LevelForDmin = zz[aXABCD[C]]-_ABCDtype[iABCD]*AB*max_DeltaGartley;
LevelForDmax = zz[aXABCD[C]]-_ABCDtype[iABCD]*AB*min_DeltaGartley;
}
else
{
LevelForDmin = zz[aXABCD[C]]+_ABCDtype[iABCD]*AB*min_DeltaGartley;
LevelForDmax = zz[aXABCD[C]]+_ABCDtype[iABCD]*AB*max_DeltaGartley;
}
}

// ôèëüòðàöèÿ ïàòòåðíîâ
PatternNews=filtrpatterns_1(k, aXABCD[D], vBull, aNumBarPeak, LevelForDmin, LevelForDmax);
}
}
}

if (CustomPattern<2 && countRet==4 && Ext_noname && ((filtrXB_ && filtrEquilibrium) || !filtrEquilibrium))
{
if (!PatternNews)
{
vNamePattern=StringConcatenate(“noname [“,retpatternstxt[ret[0,0]],”/”,retpatternstxt[ret[1,0]],”/”,retpatternstxt[ret[2,0]],”/”,retpatternstxt[ret[3,0]],”]”);
countDots=5;

// ðàññ÷èòûâàåì çîíó ðàçâèòèÿ òî÷êè D ïàòòåðíà
if (RangeForPointD || patternTrue)
{
vlXD = deltapatterns[ret[0,1],ret[0,0],0]; vhXD = deltapatterns[ret[0,1],ret[0,0],1];

LevelForDmin = 0;
LevelForDmax = 0;
if (retAC<1)
{
if (vBullBear==vBull)
{
LevelForDmin = zz[aXABCD[A]]+XA*vhXD;
LevelForDmax = zz[aXABCD[A]]+XA*vlXD;
}
else
{
LevelForDmin = zz[aXABCD[A]]+XA*vlXD;
LevelForDmax = zz[aXABCD[A]]+XA*vhXD;
}
}
else
{
if (vBullBear==vBull)
{
LevelForDmin = zz[aXABCD[C]]+XC*vhXD;
LevelForDmax = zz[aXABCD[C]]+XC*vlXD;
}
else
{
LevelForDmin = zz[aXABCD[C]]+XC*vlXD;
LevelForDmax = zz[aXABCD[C]]+XC*vhXD;
}
}

// ôèëüòðàöèÿ ïàòòåðíîâ
PatternNews=filtrpatterns_1(k, aXABCD[D], vBull, aNumBarPeak, LevelForDmin, LevelForDmax);
}
}
}

if (levelD && iu>0 && PotencialsLevels_retXD>0) // âûâîä íà ãðàôèê ïîòåíöèàëüíûõ óðîâíåé òî÷êè D äëÿ ïÿòèòî÷å÷íûõ ïàòòåðíîâ èç ñïèñêà êðîìå 5-0
{
double fiboX, pointC=0, minVL=zz[aXABCD[C]], maxVL=zz[aXABCD[C]];
int ii;
nameObj=StringConcatenate(“_”,ExtComplekt,”StrongPattern_”,k);
pointC=zz[aXABCD[C]];

if (vBullBear==vBull)
{
for(ii=0;ii<=iu;ii++) if (level_D[ii]<minVL) minVL=level_D[ii];
}
else
{
for(ii=0;ii<=iu;ii++) if (level_D[ii]>maxVL) maxVL=level_D[ii];
}

if (vBullBear==vBull) baza=minVL-maxVL; else baza=maxVL-minVL;
if (vBullBear==vBull) ObjectCreate(nameObj,OBJ_FIBO,0,Time[aXABCD[C]],minVL,Time[aXABCD[C]],maxVL);
else ObjectCreate(nameObj,OBJ_FIBO,0,Time[aXABCD[C]],maxVL,Time[aXABCD[C]],minVL);

ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIBOLEVELS,iu+1);

for(ii=0;ii<=iu;ii++)
{
fiboX=(level_D[ii]-pointC)/baza;
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_FIRSTLEVEL+ii,fiboX);
ObjectSetFiboDescription(nameObj, ii, level_nameD[ii] + ” %$”);
}
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_LEVELCOLOR,colorLevelD);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_COLOR,colorLevelD);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_LEVELWIDTH,0);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_LEVELSTYLE,2);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_BACK,ExtBack);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_RAY,false);
}

if (StringLen(vNamePattern)>0 && (aXABCD[D] < bartoD+2 || patternInfluence==2))
{
if (LevelForDmin>LevelForDmax)
{
LevelForD=LevelForDmin;
LevelForDmin=LevelForDmax;
LevelForDmax=LevelForD;
}

if (ExtGartleyTypeSearch>0 && ExtIndicator==11)
{
for (m=0;m<=countGartley;m++) // ïðîâåðêà íà ïîÿâëåíèå íîâîãî ïàòòåðíà
{
if (vNamePattern==v4Point || StringFind(vNamePattern,vABCD,0)>-1)
{
if (PeakCenaX[m]==0 && PeakCenaA[m]==zz[aXABCD[A]] && PeakCenaB[m]==zz[aXABCD[B]] && PeakCenaC[m]==zz[aXABCD[C]] && PeakCenaD[m]==zz[aXABCD[D]])
{
if (PeakTimeX[m]==0 && PeakTimeA[m]==Time[aXABCD[A]] && PeakTimeB[m]==Time[aXABCD[B]] && PeakTimeC[m]==Time[aXABCD[C]] && PeakTimeD[m]==Time[aXABCD[D]]) {k++; break;}
}
}
else if (vNamePattern==vDragon)
{
if (PeakCenaX[m]==zz[aXABCD[X]] && PeakCenaA[m]==zz[aXABCD[A]] && PeakCenaB[m]==zz[aXABCD[B]] && PeakCenaC[m]==zz[aXABCD[C]] && PeakCenaD[m]==0)
{
if (PeakTimeX[m]==Time[aXABCD[X]] && PeakTimeA[m]==Time[aXABCD[A]] && PeakTimeB[m]==Time[aXABCD[B]] && PeakTimeC[m]==Time[aXABCD[C]] && PeakTimeD[m]==0) {k++; break;}
}
}
else
{
if (PeakCenaX[m]==zz[aXABCD[X]] && PeakCenaA[m]==zz[aXABCD[A]] && PeakCenaB[m]==zz[aXABCD[B]] && PeakCenaC[m]==zz[aXABCD[C]] && PeakCenaD[m]==zz[aXABCD[D]])
{
if (PeakTimeX[m]==Time[aXABCD[X]] && PeakTimeA[m]==Time[aXABCD[A]] && PeakTimeB[m]==Time[aXABCD[B]] && PeakTimeC[m]==Time[aXABCD[C]] && PeakTimeD[m]==Time[aXABCD[D]]) {k++; break;}
}
}
}

if (m<=countGartley)
{
continue;
}

if (ArraySize(PeakCenaX)<countGartley+1)
{
ArrayResize(PeakCenaX,countGartley+1);
ArrayResize(PeakCenaA,countGartley+1);
ArrayResize(PeakCenaB,countGartley+1);
ArrayResize(PeakCenaC,countGartley+1);
ArrayResize(PeakCenaD,countGartley+1);

ArrayResize(PeakTimeX,countGartley+1);
ArrayResize(PeakTimeA,countGartley+1);
ArrayResize(PeakTimeB,countGartley+1);
ArrayResize(PeakTimeC,countGartley+1);
ArrayResize(PeakTimeD,countGartley+1);

ArrayResize(__NamePatterns,countGartley+1);
ArrayResize(__D,countGartley+1);
ArrayResize(__PatColor,countGartley+1);
}

// çàïèñü êîîðäèíàò íîâîãî ïàòòåðíà â ìàññèâû
if (vNamePattern==v4Point || StringFind(vNamePattern,vABCD,0)>-1)
{
PeakCenaX[countGartley]=0;
PeakTimeX[countGartley]=0;
PeakCenaD[countGartley]=zz[aXABCD[D]];
PeakTimeD[countGartley]=Time[aXABCD[D]];
}
else if (vNamePattern==vDragon)
{
PeakCenaX[countGartley]=zz[aXABCD[X]];
PeakTimeX[countGartley]=Time[aXABCD[X]];
PeakCenaD[countGartley]=0;
PeakTimeD[countGartley]=0;
}
else
{
PeakCenaX[countGartley]=zz[aXABCD[X]];
PeakTimeX[countGartley]=Time[aXABCD[X]];
PeakCenaD[countGartley]=zz[aXABCD[D]];
PeakTimeD[countGartley]=Time[aXABCD[D]];
}

PeakCenaA[countGartley]=zz[aXABCD[A]];
PeakCenaB[countGartley]=zz[aXABCD[B]];
PeakCenaC[countGartley]=zz[aXABCD[C]];

PeakTimeA[countGartley]=Time[aXABCD[A]];
PeakTimeB[countGartley]=Time[aXABCD[B]];
PeakTimeC[countGartley]=Time[aXABCD[C]];

if (vNamePattern==vDragon) {if (vBullBear==vBull) vBullBear=vBear; else vBullBear=vBull;}
__NamePatterns[countGartley][0]=vBullBear + ” ” + vNamePattern;

// XD-XB-AC-BD
if (StringFind(vNamePattern,vABCD,0)>=0) __NamePatterns[countGartley][1]=StringConcatenate(“—-“,”-“,ret[2,1],”-“,ret[3,1]);
else if (StringFind(vNamePattern,vDragon,0)>=0) __NamePatterns[countGartley][1]=StringConcatenate(“—“,ret[1,1],”-“,ret[2,1],”–“);
// else if (vNamePattern==v4Point) __NamePatterns[countGartley][1]=StringConcatenate(ret[0,1],”-“,ret[1,1],”-“,ret[2,1],”-“,ret[3,1]);
else if (StringFind(vNamePattern,v3Drives,0)>=0)
{
if (countDots==5) __NamePatterns[countGartley][1]=StringConcatenate(“–“,ret[1,1],”-“,ret[2,1],”-“,ret[3,1]);
// else if (countDots==6) __NamePatterns[countGartley][1]=StringConcatenate(ret[4,1],”-“,ret[1,1],”-“,ret[2,1],”-“,ret[3,1]);
else __NamePatterns[countGartley][1]=StringConcatenate(ret[4,1],”-“,ret[1,1],”-“,ret[2,1],”-“,ret[3,1]);
}
else __NamePatterns[countGartley][1]=StringConcatenate(ret[0,1],”-“,ret[1,1],”-“,ret[2,1],”-“,ret[3,1]);

if (StringFind(vNamePattern,vDragon,0)>=0) __D[countGartley][0]=iBarShift(NULL,Period(),tDragonE,false);
else __D[countGartley][0]=aXABCD[D];
if (AlgorithmSearchPatterns==0) // ñòàíäàðòíûé çèãçàã
{
__D[countGartley][1]=Depth; // Depth
if (noBackstep) __D[countGartley][2]=0;
else __D[countGartley][2]=StrToInteger(StringSubstr(_Depth,StringFind(_Depth,”/”,0)+1)); // Backstep
}
else if (AlgorithmSearchPatterns==1) // çèãçàã Àëåêñà, èçìåíÿåòñÿ ðàçìåð ëó÷à â ïóíêòàõ
{
__D[countGartley][1]=StrToInteger(StringSubstr(_Depth,16,StringFind(_Depth,”/”,0)-15)); // Size
__D[countGartley][2]=0;
}
else if (AlgorithmSearchPatterns==2) // çèãçàã Àëåêñà, èçìåíÿåòñÿ ðàçìåð ëó÷à â ïðîöåíòàõ “ExtIndicator=11_”,vSize,”/”,vPercent
{
__D[countGartley][1]=MathRound(StrToDouble(StringSubstr(_Depth,StringFind(_Depth,”/”,0)+1))*100); // Percent*100
__D[countGartley][2]=0;
}
else if (AlgorithmSearchPatterns==3) // çèãçàã Ensign, èçìåíÿåòñÿ ðàçìåð ëó÷à â ïóíêòàõ
{
__D[countGartley][1]=StrToInteger(StringSubstr(_Depth,StringFind(_Depth,”/”,0)+1)); // Size
__D[countGartley][2]=0;
}
else if (AlgorithmSearchPatterns==4) // çèãçàã tauber
{
__D[countGartley][1]=0; //
__D[countGartley][2]=0;
}
else if (AlgorithmSearchPatterns==5) // çèãçàã ñâèíãè Ãàííà
{
__D[countGartley][1]=StrToInteger(StringSubstr(_Depth,16)); // Bars
__D[countGartley][2]=0;
}
else if (AlgorithmSearchPatterns==6) // çèãçàã Talex
{
__D[countGartley][1]=StrToInteger(StringSubstr(_Depth,16)); // Bars
__D[countGartley][2]=0;
}

__D[countGartley][3]=countGartley;

if (NumberPattern-1==countGartley)
{
saveParametersZZ=true;

LevelForDminToNumberPattern=LevelForDmin;
LevelForDmaxToNumberPattern=LevelForDmax;

vBullBearToNumberPattern = vBullBear;
vNamePatternToNumberPattern = vNamePattern;
}

if (countColor==ColorSize) countColor=0; // “ïåðåçàðÿæàåì” ñ÷åò÷èê öâåòîâ
colorPattern=ColorList[countColor];

__PatColor[countGartley]=colorPattern;

countColor++;
countGartley++;
}
else
{
saveParametersZZ=true;

colorPattern=ExtColorPatterns;

LevelForDminToNumberPattern=LevelForDmin;
LevelForDmaxToNumberPattern=LevelForDmax;

if (vNamePattern==vDragon) {if (vBullBear==vBull) vBullBear=vBear; else vBullBear=vBull;}
vBullBearToNumberPattern = vBullBear;
vNamePatternToNumberPattern = vNamePattern;

if (picture || writeInfoPatternsToFileXML>0 || writeInfoPatternsToFileCSV>0)
{
m=0;
if (vNamePattern==v4Point || StringFind(vNamePattern,vABCD,0)>-1)
{
if (PeakCenaX[m]==0 && PeakCenaA[m]==zz[aXABCD[A]] && PeakCenaB[m]==zz[aXABCD[B]] && PeakCenaC[m]==zz[aXABCD[C]] && PeakCenaD[m]==zz[aXABCD[D]])
{
if (PeakTimeX[m]==0 && PeakTimeA[m]==Time[aXABCD[A]] && PeakTimeB[m]==Time[aXABCD[B]] && PeakTimeC[m]==Time[aXABCD[C]] && PeakTimeD[m]==Time[aXABCD[D]]) m=1;
}
}
else if (vNamePattern==vDragon)
{
if (PeakCenaX[m]==zz[aXABCD[X]] && PeakCenaA[m]==zz[aXABCD[A]] && PeakCenaB[m]==zz[aXABCD[B]] && PeakCenaC[m]==zz[aXABCD[C]] && PeakCenaD[m]==0)
{
if (PeakTimeX[m]==Time[aXABCD[X]] && PeakTimeA[m]==Time[aXABCD[A]] && PeakTimeB[m]==Time[aXABCD[B]] && PeakTimeC[m]==Time[aXABCD[C]] && PeakTimeD[m]==0) m=1;
}
}
else
{
if (PeakCenaX[m]==zz[aXABCD[X]] && PeakCenaA[m]==zz[aXABCD[A]] && PeakCenaB[m]==zz[aXABCD[B]] && PeakCenaC[m]==zz[aXABCD[C]] && PeakCenaD[m]==zz[aXABCD[D]])
{
if (PeakTimeX[m]==Time[aXABCD[X]] && PeakTimeA[m]==Time[aXABCD[A]] && PeakTimeB[m]==Time[aXABCD[B]] && PeakTimeC[m]==Time[aXABCD[C]] && PeakTimeD[m]==Time[aXABCD[D]]) m=1;
}
}
}

if (m==1)
{
if (StringFind(vNamePattern,vDragon,0)>=0) __D[0][0]=iBarShift(NULL,Period(),tDragonE,false);
else __D[0][0]=aXABCD[D];
}

// çàïèñü êîîðäèíàò íîâîãî ïàòòåðíà â ìàññèâû
if(m==0)
{
if (vNamePattern==v4Point || StringFind(vNamePattern,vABCD,0)>-1)
{
PeakCenaX[0]=0;
PeakTimeX[0]=0;
PeakCenaD[0]=zz[aXABCD[D]];
PeakTimeD[0]=Time[aXABCD[D]];
}
else if (vNamePattern==vDragon)
{
PeakCenaX[0]=zz[aXABCD[X]];
PeakTimeX[0]=Time[aXABCD[X]];
PeakCenaD[0]=0;
PeakTimeD[0]=0;
}
else
{
PeakCenaX[0]=zz[aXABCD[X]];
PeakTimeX[0]=Time[aXABCD[X]];
PeakCenaD[0]=zz[aXABCD[D]];
PeakTimeD[0]=Time[aXABCD[D]];
}

PeakCenaA[0]=zz[aXABCD[A]];
PeakCenaB[0]=zz[aXABCD[B]];
PeakCenaC[0]=zz[aXABCD[C]];

PeakTimeA[0]=Time[aXABCD[A]];
PeakTimeB[0]=Time[aXABCD[B]];
PeakTimeC[0]=Time[aXABCD[C]];

__NamePatterns[0][0]=StringConcatenate(vBullBear,” “,vNamePattern);

// XD-XB-AC-BD
if (StringFind(vNamePattern,vABCD,0)>=0) __NamePatterns[0][1]=StringConcatenate(“—-“,”-“,ret[2,1],”-“,ret[3,1]);
else if (StringFind(vNamePattern,vDragon,0)>=0) __NamePatterns[0][1]=StringConcatenate(“—“,ret[1,1],”-“,ret[2,1],”–“);
// else if (vNamePattern==v4Point) __NamePatterns[0][1]=StringConcatenate(ret[0,1],”-“,ret[1,1],”-“,ret[2,1],”-“,ret[3,1]);
else if (StringFind(vNamePattern,v3Drives,0)>=0)
{
if (countDots==5) __NamePatterns[0][1]=StringConcatenate(“–“,ret[1,1],”-“,ret[2,1],”-“,ret[3,1]);
// else if (countDots==6) __NamePatterns[0][1]=StringConcatenate(ret[4,1],”-“,ret[1,1],”-“,ret[2,1],”-“,ret[3,1]);
else __NamePatterns[0][1]=StringConcatenate(ret[4,1],”-“,ret[1,1],”-“,ret[2,1],”-“,ret[3,1]);
}
else __NamePatterns[0][1]=StringConcatenate(ret[0,1],”-“,ret[1,1],”-“,ret[2,1],”-“,ret[3,1]);

if (StringFind(vNamePattern,vDragon,0)>=0) __D[0][0]=iBarShift(NULL,Period(),tDragonE,false);
else __D[0][0]=aXABCD[D];

if (AlgorithmSearchPatterns==0) // ñòàíäàðòíûé çèãçàã
{
__D[0][1]=Depth; // Depth
if (noBackstep) __D[0][2]=0;
else __D[0][2]=StrToInteger(StringSubstr(_Depth,StringFind(_Depth,”/”,0)+1)); // Backstep
}
else if (AlgorithmSearchPatterns==1) // çèãçàã Àëåêñà, èçìåíÿåòñÿ ðàçìåð ëó÷à â ïóíêòàõ
{
__D[0][1]=StrToInteger(StringSubstr(_Depth,16,StringFind(_Depth,”/”,0)-15)); // Size
__D[0][2]=0;
}
else if (AlgorithmSearchPatterns==2) // çèãçàã Àëåêñà, èçìåíÿåòñÿ ðàçìåð ëó÷à â ïðîöåíòàõ
{
__D[0][1]=MathRound(StrToDouble(StringSubstr(_Depth,StringFind(_Depth,”/”,0)+1))*100); // Percent*100
__D[0][2]=0;
}
else if (AlgorithmSearchPatterns==3) // çèãçàã Ensign, èçìåíÿåòñÿ ðàçìåð ëó÷à â ïóíêòàõ
{
__D[0][1]=StrToInteger(StringSubstr(_Depth,StringFind(_Depth,”/”,0)+1)); // Size
__D[0][2]=0;
}
else if (AlgorithmSearchPatterns==4) // çèãçàã tauber
{
__D[0][1]=0; //
__D[0][2]=0;
}
else if (AlgorithmSearchPatterns==5) // çèãçàã ñâèíãè Ãàííà
{
__D[0][1]=StrToInteger(StringSubstr(_Depth,16)); // Bars
__D[0][2]=0;
}
else if (AlgorithmSearchPatterns==6) // çèãçàã Talex
{
__D[0][1]=StrToInteger(StringSubstr(_Depth,16)); // Bars
__D[0][2]=0;
}

__D[0][3]=0;

__PatColor[0]=ExtColorPatterns;

vWriteToFilePattern=true; vpicture=true;
}
countGartley=1;
}

if (Equilibrium && ExtGartleyTypeSearch==0 && !v50 && StringFind(vNamePattern,vABCD,0)==-1 && vNamePattern!=v4Point && StringFind(vNamePattern,v3Drives,0)==-1)
{
double tangens, h_ea=0, h_ec=0, delta;

tangens=(zz[aXABCD[B]]-zz[aXABCD[X]])/(aXABCD[X]-aXABCD[B]);
if (ReactionType)
{
h_ea=zz[aXABCD[A]]-(zz[aXABCD[X]]+(aXABCD[X]-aXABCD[A])*tangens);
h_ec=zz[aXABCD[C]]-(zz[aXABCD[B]]+(aXABCD[B]-aXABCD[C])*tangens);
}
else
{
if (zz[aXABCD[X]]>zz[aXABCD[A]])
{
for (i=aXABCD[X]-1;i>=aXABCD[A];i–)
{
delta=Low[i]-(zz[aXABCD[X]]+(aXABCD[X]-i)*tangens);
if (delta<h_ea) h_ea=delta;
}

for (i=aXABCD[B]-1;i>=aXABCD[C];i–)
{
delta=Low[i]-(zz[aXABCD[B]]+(aXABCD[B]-i)*tangens);
if (delta<h_ec) h_ec=delta;
}
}
else
{
for (i=aXABCD[X]-1;i>=aXABCD[A];i–)
{
delta=High[i]-(zz[aXABCD[X]]+(aXABCD[X]-i)*tangens);
if (delta>h_ea) h_ea=delta;
}

for (i=aXABCD[B]-1;i>=aXABCD[C];i–)
{
delta=High[i]-(zz[aXABCD[B]]+(aXABCD[B]-i)*tangens);
if (delta>h_ec) h_ec=delta;
}
}
}

nameObj=StringConcatenate(“_”,ExtComplekt,”Equilibrium_”,countGartley);
ObjectCreate(nameObj,OBJ_TREND,0,Time[aXABCD[X]],zz[aXABCD[X]],Time[aXABCD[B]],zz[aXABCD[B]]);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_COLOR,ColorEquilibrium);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_STYLE,EquilibriumStyle);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_WIDTH,EquilibriumWidth);
nameObj=StringConcatenate(“_”,ExtComplekt,”Reaction1_”,countGartley);
ObjectCreate(nameObj,OBJ_TREND,0,Time[aXABCD[C]],zz[aXABCD[B]]+tangens*(aXABCD[B]-aXABCD[C])-h_ec,Time[0],zz[aXABCD[B]]+tangens*aXABCD[B]-h_ec);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_COLOR,ColorReaction);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_STYLE,EquilibriumStyle);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_WIDTH,EquilibriumWidth);
nameObj=StringConcatenate(“_”,ExtComplekt,”Reaction2_”,countGartley);
ObjectCreate(nameObj,OBJ_TREND,0,Time[aXABCD[C]],zz[aXABCD[B]]+tangens*(aXABCD[B]-aXABCD[C])-h_ea,Time[0],zz[aXABCD[B]]+tangens*aXABCD[B]-h_ea);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_COLOR,ColorReaction);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_STYLE,EquilibriumStyle);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_WIDTH,EquilibriumWidth);
}

vPatOnOff = true;

//———————————————
if(f==1 && ExtIndicator!=11)
{
f=0;
if(ExtPlayAlert)
{
Alert (Symbol(),” “,Period(),” “+AlertText);
PlaySound(“alert.wav”);
}
if (ExtSendMail) _SendMail(“There was a pattern”,StringConcatenate(“on “,Symbol(),” “,Period(),” pattern “,vBullBear,” “,vNamePattern));
}
//———————————————

// Âûâîä ïàòòåðíîâ
if (StringLen(vNamePattern)>0)
{
if (visibleABCDrayZZ && StringFind(vNamePattern,vABCD,0)>-1)
{
nameObj=StringSubstr(StringConcatenate(“_”,ExtComplekt,”ABCDzz1_”,countGartley,”_”,_Depth ,”_”,aXABCD[D],”_”,vBullBear,” “,vNamePattern),0,63);
ObjectCreate(nameObj,OBJ_TREND,0,Time[aXABCD[A]],zz[aXABCD[A]],Time[aXABCD[B]],zz[aXABCD[B]]);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_COLOR,colorPattern);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_STYLE,PatternLineStyle);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_WIDTH,PatternLineWidth);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_RAY, false);
nameObj=StringSubstr(StringConcatenate(“_”,ExtComplekt,”ABCDzz2_”,countGartley,”_”, _Depth,”_”,aXABCD[D],”_”,vBullBear,” “,vNamePattern),0,63);
ObjectCreate(nameObj,OBJ_TREND,0,Time[aXABCD[B]],zz[aXABCD[B]],Time[aXABCD[C]],zz[aXABCD[C]]);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_COLOR,colorPattern);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_STYLE,PatternLineStyle);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_RAY, false);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_WIDTH,PatternLineWidth);
nameObj=StringSubstr(StringConcatenate(“_”,ExtComplekt,”ABCDzz3_”,countGartley,”_”,_Depth,”_”,aXABCD[D],”_”,vBullBear,” “,vNamePattern),0,63);
ObjectCreate(nameObj,OBJ_TREND,0,Time[aXABCD[C]],zz[aXABCD[C]],Time[aXABCD[D]],zz[aXABCD[D]]);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_COLOR,colorPattern);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_STYLE,PatternLineStyle);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_WIDTH,PatternLineWidth);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_RAY, false);
}
else
{
if (StringFind(vNamePattern,v3Drives,0)>=0)
{
nameObj=StringSubstr(StringConcatenate(“_”,ExtComplekt,”Line1_”,countGartley,”_”,_Depth,”_”,aXABCD[D],”_”,vBullBear,” “,vNamePattern),0,63);
ObjectCreate(nameObj,OBJ_TREND,0,Time[aXABCD[C]],zz[aXABCD[C]],Time[aXABCD[D]],zz[aXABCD[D]]);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_COLOR,colorPattern);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_STYLE,PatternLineStyle);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_WIDTH,PatternLineWidth);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_RAY, false);
nameObj=StringSubstr(StringConcatenate(“_”,ExtComplekt,”Line2_”,countGartley,”_”,_Depth,”_”,aXABCD[D],”_”,vBullBear,” “,vNamePattern),0,63);
ObjectCreate(nameObj,OBJ_TREND,0,Time[aXABCD[B]],zz[aXABCD[B]],Time[aXABCD[C]],zz[aXABCD[C]]);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_COLOR,colorPattern);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_STYLE,PatternLineStyle);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_RAY, false);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_WIDTH,PatternLineWidth);
nameObj=StringSubstr(StringConcatenate(“_”,ExtComplekt,”Line3_”,countGartley,”_”,_Depth,”_”,aXABCD[D],”_”,vBullBear,” “,vNamePattern),0,63);
ObjectCreate(nameObj,OBJ_TREND,0,Time[aXABCD[A]],zz[aXABCD[A]],Time[aXABCD[B]],zz[aXABCD[B]]);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_COLOR,colorPattern);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_STYLE,PatternLineStyle);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_WIDTH,PatternLineWidth);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_RAY, false);
nameObj=StringSubstr(StringConcatenate(“_”,ExtComplekt,”Line4_”,countGartley,”_”,_Depth,”_”,aXABCD[D],”_”,vBullBear,” “,vNamePattern),0,63);
ObjectCreate(nameObj,OBJ_TREND,0,Time[aXABCD[X]],zz[aXABCD[X]],Time[aXABCD[A]],zz[aXABCD[A]]);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_COLOR,colorPattern);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_STYLE,PatternLineStyle);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_WIDTH,PatternLineWidth);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_RAY, false);
if (countDots==6)
{
nameObj=StringSubstr(StringConcatenate(“_”,ExtComplekt,”Line5_”,countGartley,”_”,_Depth,”_”,aXABCD[D],”_”,vBullBear,” “,vNamePattern),0,63);
ObjectCreate(nameObj,OBJ_TREND,0,Time[aXABCD[O]],zz[aXABCD[O]],Time[aXABCD[X]],zz[aXABCD[X]]);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_COLOR,colorPattern);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_STYLE,PatternLineStyle);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_RAY, false);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_WIDTH,PatternLineWidth);
}

if (countDots==7)
{
if (vBullBear==vBull)
{
nameObj=StringSubstr(StringConcatenate(“_”,ExtComplekt,”Line5_”,countGartley,”_”,_Depth,”_”,aXABCD[D],”_”,vBullBear,” “,vNamePattern),0,63);
ObjectCreate(nameObj,OBJ_TREND,0,Time[arr3Dr[0]],zz[arr3Dr[0]],Time[aXABCD[X]],zz[aXABCD[X]]);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_COLOR,colorPattern);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_STYLE,PatternLineStyle);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_RAY, false);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_WIDTH,PatternLineWidth);
nameObj=StringSubstr(StringConcatenate(“_”,ExtComplekt,”Line6_”,countGartley,”_”,_Depth,”_”,aXABCD[D],”_”,vBullBear,” “,vNamePattern),0,63);
ObjectCreate(nameObj,OBJ_TREND,0,Time[arr3Dr[1]],zz[arr3Dr[1]],Time[arr3Dr[0]],zz[arr3Dr[0]]);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_COLOR,colorPattern);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_STYLE,PatternLineStyle);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_RAY, false);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_WIDTH,PatternLineWidth);
nameObj=StringSubstr(StringConcatenate(“_”,ExtComplekt,”Line7_”,countGartley,”_”,_Depth,”_”,aXABCD[D],”_”,vBullBear,” “,vNamePattern),0,63);
ObjectCreate(nameObj,OBJ_TREND,0,Time[arr3Dr[1]],zz[arr3Dr[1]],Time[aXABCD[D]],zz[aXABCD[D]]);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_COLOR,colorPattern);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_STYLE,PatternLineStyle);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_RAY, false);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_WIDTH,PatternLineWidth);
}
else
{
nameObj=StringSubstr(StringConcatenate(“_”,ExtComplekt,”Line5_”,countGartley,”_”,_Depth,”_”,aXABCD[D],”_”,vBullBear,” “,vNamePattern),0,63);
ObjectCreate(nameObj,OBJ_TREND,0,Time[arr3Dr[1]],zz[arr3Dr[1]],Time[aXABCD[X]],zz[aXABCD[X]]);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_COLOR,colorPattern);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_STYLE,PatternLineStyle);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_RAY, false);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_WIDTH,PatternLineWidth);
nameObj=StringSubstr(StringConcatenate(“_”,ExtComplekt,”Line6_”,countGartley,”_”,_Depth,”_”,aXABCD[D],”_”,vBullBear,” “,vNamePattern),0,63);
ObjectCreate(nameObj,OBJ_TREND,0,Time[arr3Dr[0]],zz[arr3Dr[0]],Time[arr3Dr[1]],zz[arr3Dr[1]]);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_COLOR,colorPattern);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_STYLE,PatternLineStyle);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_RAY, false);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_WIDTH,PatternLineWidth);
nameObj=StringSubstr(StringConcatenate(“_”,ExtComplekt,”Line7_”,countGartley,”_”,_Depth,”_”,aXABCD[D],”_”,vBullBear,” “,vNamePattern),0,63);
ObjectCreate(nameObj,OBJ_TREND,0,Time[arr3Dr[0]],zz[arr3Dr[0]],Time[aXABCD[D]],zz[aXABCD[D]]);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_COLOR,colorPattern);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_STYLE,PatternLineStyle);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_RAY, false);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_WIDTH,PatternLineWidth);
}
}
}
else
{
if (visibleLineOrTriangle && StringFind(vNamePattern,vABCD,0)<0)
{
nameObj=StringSubstr(StringConcatenate(“_”,ExtComplekt,”Line1_”,countGartley,”_”,_Depth,”_”,aXABCD[D],”_”,vBullBear,” “,vNamePattern),0,63);
ObjectCreate(nameObj,OBJ_TREND,0,Time[aXABCD[X]],zz[aXABCD[X]],Time[aXABCD[A]],zz[aXABCD[A]]);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_COLOR,colorPattern);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_STYLE,PatternLineStyle);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_WIDTH,PatternLineWidth);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_RAY, false);
nameObj=StringSubstr(StringConcatenate(“_”,ExtComplekt,”Line2_”,countGartley,”_”,_Depth,”_”,aXABCD[D],”_”,vBullBear,” “,vNamePattern),0,63);
ObjectCreate(nameObj,OBJ_TREND,0,Time[aXABCD[A]],zz[aXABCD[A]],Time[aXABCD[B]],zz[aXABCD[B]]);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_COLOR,colorPattern);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_STYLE,PatternLineStyle);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_RAY, false);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_WIDTH,PatternLineWidth);
if (vNamePattern==v4Point)
{
nameObj=StringSubstr(StringConcatenate(“_”,ExtComplekt,”Line3_”,countGartley,”_”,_Depth,”_”,aXABCD[D],”_”,vBullBear,” “,vNamePattern),0,63);
ObjectCreate(nameObj,OBJ_TREND,0,Time[aXABCD[A]],zz[aXABCD[A]],Time[aXABCD[C]],zz[aXABCD[C]]);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_COLOR,colorPattern);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_STYLE,PatternLineStyle);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_WIDTH,PatternLineWidth);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_RAY, false);
}
else
{
nameObj=StringSubstr(StringConcatenate(“_”,ExtComplekt,”Line3_”,countGartley,”_”,_Depth,”_”,aXABCD[D],”_”,vBullBear,” “,vNamePattern),0,63);
ObjectCreate(nameObj,OBJ_TREND,0,Time[aXABCD[X]],zz[aXABCD[X]],Time[aXABCD[B]],zz[aXABCD[B]]);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_COLOR,colorPattern);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_STYLE,PatternLineStyle);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_WIDTH,PatternLineWidth);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_RAY, false);
}
nameObj=StringSubstr(StringConcatenate(“_”,ExtComplekt,”Line4_”,countGartley,”_”,_Depth,”_”,aXABCD[D], “_”,vBullBear,” “,vNamePattern),0,63);
ObjectCreate(nameObj,OBJ_TREND,0,Time[aXABCD[B]],zz[aXABCD[B]],Time[aXABCD[C]],zz[aXABCD[C]]);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_COLOR,colorPattern);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_STYLE,PatternLineStyle);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_WIDTH,PatternLineWidth);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_RAY, false);
if (vNamePattern==vDragon)
{
if (tDragonE>0)
{
nameObj=StringSubstr(StringConcatenate(“_”,ExtComplekt,”Line5_”,countGartley,”_”,_Depth,”_”,aXABCD[D],”_”,vBullBear,” “,vNamePattern),0,63);
ObjectCreate(nameObj,OBJ_TREND,0,Time[aXABCD[C]],zz[aXABCD[C]],tDragonE,cDragonE);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_COLOR,colorPattern);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_STYLE,PatternLineStyle);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_RAY, false);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_WIDTH,PatternLineWidth);
nameObj=StringSubstr(StringConcatenate(“_”,ExtComplekt,”Line6_”,countGartley,”_”,_Depth,”_”,aXABCD[D],”_”,vBullBear,” “,vNamePattern),0,63);
ObjectCreate(nameObj,OBJ_TREND,0,Time[aXABCD[B]],zz[aXABCD[B]],tDragonE,cDragonE);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_COLOR,colorPattern);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_STYLE,PatternLineStyle);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_WIDTH,PatternLineWidth);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_RAY, false);
}
}
else
{
nameObj=StringSubstr(StringConcatenate(“_”,ExtComplekt,”Line5_”,countGartley,”_”,_Depth,”_”,aXABCD[D],”_”,vBullBear,” “,vNamePattern),0,63);
ObjectCreate(nameObj,OBJ_TREND,0,Time[aXABCD[C]],zz[aXABCD[C]],Time[aXABCD[D]],zz[aXABCD[D]]);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_COLOR,colorPattern);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_STYLE,PatternLineStyle);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_RAY, false);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_WIDTH,PatternLineWidth);
nameObj=StringSubstr(StringConcatenate(“_”,ExtComplekt,”Line6_”,countGartley,”_”,_Depth,”_”,aXABCD[D],”_”,vBullBear,” “,vNamePattern),0,63);
ObjectCreate(nameObj,OBJ_TREND,0,Time[aXABCD[B]],zz[aXABCD[B]],Time[aXABCD[D]],zz[aXABCD[D]]);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_COLOR,colorPattern);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_STYLE,PatternLineStyle);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_WIDTH,PatternLineWidth);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_RAY, false);
}
}
else
{
nameObj1=StringSubstr(StringConcatenate(“_”,ExtComplekt,”Triangle1_”,countGartley,”_”,_Depth,”_”,aXABCD[D],”_”,vBullBear,” “,vNamePattern),0,63);
nameObj2=StringSubstr(StringConcatenate(“_”,ExtComplekt,”Triangle2_”,countGartley,”_”,_Depth,”_”,aXABCD[D],”_”, vBullBear,” “,vNamePattern),0,63);

if (vNamePattern == v4Point || StringFind(vNamePattern,vABCD,0)>-1)
{
ObjectCreate(nameObj1,OBJ_TRIANGLE,0,Time[aXABCD[A]],zz[aXABCD[A]],Time[aXABCD[B]],zz[aXABCD[B]],Time[aXABCD[C]],zz[aXABCD[C]]);
}
else
{
ObjectCreate(nameObj1,OBJ_TRIANGLE,0,Time[aXABCD[X]],zz[aXABCD[X]],Time[aXABCD[A]],zz[aXABCD[A]],Time[aXABCD[B]],zz[aXABCD[B]]);
}
ObjectSet(nameObj1,OBJPROP_COLOR,colorPattern);

if (vNamePattern==vDragon)
{
ObjectCreate(nameObj2,OBJ_TRIANGLE,0,Time[aXABCD[B]],zz[aXABCD[B]],Time[aXABCD[C]],zz[aXABCD[C]],tDragonE,cDragonE);
}
else
{
ObjectCreate(nameObj2,OBJ_TRIANGLE,0,Time[aXABCD[B]],zz[aXABCD[B]],Time[aXABCD[C]],zz[aXABCD[C]],Time[aXABCD[D]],zz[aXABCD[D]]);
}
ObjectSet(nameObj2,OBJPROP_COLOR,colorPattern);
}
}

}
}

// îïðåäåëåíèå èíôîðìàöèè òî÷êè D äëÿ âûâîäà êðóïíûì øðèôòîì äëÿ Íèêîëàÿ
if (ExtGartleyTypeSearch==0)
{
if (InfoPointD)
{
if (vNamePattern==vDragon)
{
txt = TimeToStr(tDragonE,TIME_DATE|TIME_MINUTES);
_InfoPointD = StringConcatenate(“[“,iBarShift(NULL, Period(),tDragonE, false),”] “,StringSubstr(txt,8,2),”.”,StringSubstr(txt,5,2),”.”,StringSubstr(txt,0,4),” “,StringSubstr(txt,10));
}
else
{
txt = TimeToStr(Time[aXABCD[D]],TIME_DATE|TIME_MINUTES);
_InfoPointD = StringConcatenate(“[“,aXABCD[D],”] “,StringSubstr(txt,8,2),”.”,StringSubstr(txt,5,2),”.”,StringSubstr(txt,0,4),” “,StringSubstr(txt,10));
}
}
else
{
_InfoPointD = “”;
}
}

// Âûâîä ïðÿìîóãîëüíèêà äëÿ çîíû òî÷êè D
if (RangeForPointD && LevelForDmin>0)
{
// èíèöèàëèçàöèÿ ïåðåìåííûõ äëÿ ðàñ÷åòà ðàìêè ðàçâèòèÿ òî÷êè D ïàòòåðíà
TimeForDmin = 0;
TimeForDmax = 0;

for (j=aXABCD[C]-1;j>=aXABCD[D];j–)
{
if (vBullBear == vBull)
{
if (LevelForDmax>=Low[j])
{
if (TimeForDmax==0) TimeForDmax = Time[j];
}
else
{
TimeForDmax=0;
}
}
else if (vBullBear == vBear)
{
if (LevelForDmin<=High[j])
{
if (TimeForDmin==0) TimeForDmin = Time[j];
}
else
{
TimeForDmin=0;
}
}
}

int jj;
if (vBullBear == vBull)
{
j=iBarShift(NULL,Period(),TimeForDmax,true);
jj=MathRound((LevelForDmax-LevelForDmin)/((zz[aXABCD[C]]-zz[aXABCD[D]])/(aXABCD[C]-aXABCD[D])));
if (j-jj>=0) TimeForDmin = Time[j-jj]; else TimeForDmin = TimeForDmax+jj*Period()*60;
}
else if (vBullBear == vBear)
{
j=iBarShift(NULL,Period(),TimeForDmin,true);
jj=MathRound((LevelForDmax-LevelForDmin)/((zz[aXABCD[D]]-zz[aXABCD[C]])/(aXABCD[C]-aXABCD[D])));
if (j-jj>=0) TimeForDmax = Time[j-jj]; else TimeForDmax = TimeForDmin+jj*Period()*60;
}

if (TimeForDmin>TimeForDmax)
{
timeLineD=TimeForDmin;
TimeForDmin=TimeForDmax;
TimeForDmax=timeLineD;
}

if (vNamePattern==vDragon)
{
TimeForDmin=tDragonE;
TimeForDmax=tDragonE;
}

if (VectorOfAMirrorTrend==1)
{
nameObj=StringConcatenate(“_”,ExtComplekt,”VectorOfAMirrorTrend_1_”,countGartley);

if (vBullBear == vBear) ObjectCreate(nameObj,OBJ_TREND,0,TimeForDmin,LevelForDmin,TimeForDmax,LevelForDmax);
else ObjectCreate(nameObj,OBJ_TREND,0,TimeForDmin,LevelForDmax,TimeForDmax,LevelForDmin);

ObjectSet(nameObj, OBJPROP_BACK, false);
ObjectSet(nameObj, OBJPROP_RAY, true);
ObjectSet(nameObj, OBJPROP_COLOR, VectorOfAMirrorTrendColor);
ObjectSet(nameObj, OBJPROP_STYLE, VectorOfAMirrorTrendStyle);
}
else if (VectorOfAMirrorTrend==2)
{
nameObj=StringConcatenate(“_”,ExtComplekt,”VectorOfAMirrorTrend_2_”,countGartley);

if (vBullBear == vBear) ObjectCreate(nameObj,OBJ_TREND,0,TimeForDmin,LevelForDmax,TimeForDmax,LevelForDmin);
else ObjectCreate(nameObj,OBJ_TREND,0,TimeForDmin,LevelForDmin,TimeForDmax,LevelForDmax);

ObjectSet(nameObj, OBJPROP_BACK, false);
ObjectSet(nameObj, OBJPROP_RAY, true);
ObjectSet(nameObj, OBJPROP_COLOR, VectorOfAMirrorTrendColor);
ObjectSet(nameObj, OBJPROP_STYLE, VectorOfAMirrorTrendStyle);
}

nameObj=StringConcatenate(“_”,ExtComplekt,”PointD_”,countGartley);
ObjectCreate(nameObj,OBJ_RECTANGLE,0,TimeForDmin,LevelForDmin,TimeForDmax,LevelForDmax);
ObjectSet(nameObj, OBJPROP_BACK, false);
ObjectSet(nameObj, OBJPROP_COLOR, ExtColorRangeForPointD);

if (ExtIndicator==11 && ExtHiddenPP==2)
{
k1=MathCeil((aXABCD[X]+aXABCD[B])/2);
nameObj=StringConcatenate(“_”,ExtComplekt,”pgtxt”,Time[aXABCD[B]],”_”,Time[aXABCD[X]]);
ObjectCreate(nameObj,OBJ_TEXT,0,Time[k1],(zz[aXABCD[B]]+zz[aXABCD[X]])/2);
ObjectSetText(nameObj,DoubleToStr(retXB,3),ExtSizeTxt,”Arial”, ExtNotFibo);
nameObj=StringConcatenate(“_”,ExtComplekt,”pg”,Time[aXABCD[B]],”_”,Time[aXABCD[X]]);
ObjectCreate(nameObj,OBJ_TREND,0,Time[aXABCD[X]],zz[aXABCD[X]],Time[aXABCD[B]],zz[aXABCD[B]]);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_RAY,false);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_STYLE,STYLE_DOT);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_COLOR,ExtLine);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_BACK,ExtBack);

k1=MathCeil((aXABCD[X]+aXABCD[D])/2);
nameObj=StringConcatenate(“_”,ExtComplekt,”pgtxt”,Time[aXABCD[D]],”_”,Time[aXABCD[X]]);
ObjectCreate(nameObj,OBJ_TEXT,0,Time[k1],(zz[aXABCD[D]]+zz[aXABCD[X]])/2);
ObjectSetText(nameObj,DoubleToStr(retXD,3),ExtSizeTxt,”Arial”, ExtNotFibo);
nameObj=StringConcatenate(“_”,ExtComplekt,”pg”,Time[aXABCD[D]],”_”,Time[aXABCD[X]]);
ObjectCreate(nameObj,OBJ_TREND,0,Time[aXABCD[X]],zz[aXABCD[X]],Time[aXABCD[D]],zz[aXABCD[D]]);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_RAY,false);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_STYLE,STYLE_DOT);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_COLOR,ExtLine);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_BACK,ExtBack);

k1=MathCeil((aXABCD[B]+aXABCD[D])/2);
nameObj=StringConcatenate(“_”,ExtComplekt,”pgtxt”,Time[aXABCD[D]],”_”,Time[aXABCD[B]]);
ObjectCreate(nameObj,OBJ_TEXT,0,Time[k1],(zz[aXABCD[D]]+zz[aXABCD[B]])/2);
ObjectSetText(nameObj,DoubleToStr(retBD,3),ExtSizeTxt,”Arial”, ExtNotFibo);
nameObj=StringConcatenate(“_”,ExtComplekt,”pg”,Time[aXABCD[D]],”_”,Time[aXABCD[B]]);
ObjectCreate(nameObj,OBJ_TREND,0,Time[aXABCD[B]],zz[aXABCD[B]],Time[aXABCD[D]],zz[aXABCD[D]]);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_RAY,false);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_STYLE,STYLE_DOT);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_COLOR,ExtLine);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_BACK,ExtBack);

k1=MathCeil((aXABCD[A]+aXABCD[C])/2);
nameObj=StringConcatenate(“_”,ExtComplekt,”pgtxt”,Time[aXABCD[C]],”_”,Time[aXABCD[A]]);
ObjectCreate(nameObj,OBJ_TEXT,0,Time[k1],(zz[aXABCD[C]]+zz[aXABCD[A]])/2);
ObjectSetText(nameObj,DoubleToStr(retAC,3),ExtSizeTxt,”Arial”, ExtNotFibo);
nameObj=StringConcatenate(“_”,ExtComplekt,”pg”,Time[aXABCD[C]],”_”,Time[aXABCD[A]]);
ObjectCreate(nameObj,OBJ_TREND,0,Time[aXABCD[A]],zz[aXABCD[A]],Time[aXABCD[C]],zz[aXABCD[C]]);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_RAY,false);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_STYLE,STYLE_DOT);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_COLOR,ExtLine);
ObjectSet(nameObj,OBJPROP_BACK,ExtBack);
}
}

// Âûâîä â ôàéëû èíôîðìàöèpatternNumberè î ïàòòåðíàõ
if ((writeInfoPatternsToFileXML>0 || writeInfoPatternsToFileCSV>0) && (save_cenaPointD!=zz[aXABCD[D]] || save_timePointD_0!=Time[0]))
{
if (PatternNews && ExtGartleyTypeSearch==0 && vWriteToFilePattern)
{
WriteFilePattern(vBullBear, patternNumber, aXABCD, tDragonE, cDragonE, true);
}
else if (!PatternNews && namefileSymbolPeriod)
{
WriteFilePattern(vBullBear, patternNumber, aXABCD, tDragonE, cDragonE, false);
}
save_cenaPointD=zz[aXABCD[D]]; save_timePointD_0=Time[0];
vWriteToFilePattern=false;
}

return;
}
else
{
vBullBear = “”;
vNamePattern = “”;
}
k++;

if (patternInfluence==1)
{
if (!(ExtIndicator>5 && ExtIndicator<11 && GrossPeriod>Period()))
{
bartoD=AllowedBandPatternInfluence*(aNumBarPeak[k+4]-aNumBarPeak[k]);
}
}
}
}
//——————————————————–
// Ïîèñê ïàòòåðíîâ Gartley. Êîíåö.
//——————————————————–

//——————————————————–
// Âûâîä ìîíèòîðà ïàòòåðíîâ. Íà÷àëî.
//——————————————————–
void _Monitor()
{
// Ìîíèòîð ïàòòåðíîâ
if (MonitorPatterns && countGartley>0)
{
int j, j1=1, j2=-1, j3, save_D[1][3];
color Cmonitor;

if (ExtGartleyTypeSearch>0)
{
ArraySort(__D,countGartley,0,MODE_ASCEND);
j3=__D[0][0];

for (j=1;j<countGartley;j++)
{
if (j3==__D[0][0])
{
j2++;
if (j1<j2) j1=j2;
}
else
{
j3=__D[0][0];
j2=0;
}
}

for (j=1;j<countGartley && j1>0;j++)
{
if (__D[j][0]==__D[j-1][0])
{
if (__D[j][1]>__D[j-1][1])
{
save_D[0][0]=__D[j-1][1];
save_D[0][1]=__D[j-1][2];
save_D[0][2]=__D[j-1][3];
__D[j-1][1]=__D[j][1];
__D[j-1][2]=__D[j][2];
__D[j-1][3]=__D[j][3];
__D[j][1]=save_D[0][0];
__D[j][2]=save_D[0][1];
__D[j][3]=save_D[0][2];
}
}

if (j==countGartley-1)
{
j=0;
j1–;
}
}
}

delete_objects_monitor();

for (j=0;j<countGartley;j++)
{
if (StringFind(__NamePatterns[__D[j][3]][0],”Bullish”,0)>=0) Cmonitor=clrBlue;
else Cmonitor=clrRed;

// íîìåð áàðà
nameObj=StringConcatenate(“_”,ExtComplekt,”_”,”MonitorPatterns_1″,j);
ObjectCreate(nameObj,OBJ_LABEL,0,0,0);
ObjectSetText(nameObj,StringConcatenate(“”,__D[j][0]));
ObjectSet(nameObj, OBJPROP_FONTSIZE, TextSize);
ObjectSet(nameObj, OBJPROP_COLOR, __PatColor[__D[j][3]]);
ObjectSet(nameObj, OBJPROP_CORNER, 0);
ObjectSet(nameObj, OBJPROP_XDISTANCE, 10);
ObjectSet(nameObj, OBJPROP_YDISTANCE, 50+j*(4+TextSize));

// ïàðàìåòðû çèãçàãà
nameObj=StringConcatenate(“_”,ExtComplekt,”_”,”MonitorPatterns_2″,j);
ObjectCreate(nameObj,OBJ_LABEL,0,0,0);
if (AlgorithmSearchPatterns==0) ObjectSetText(nameObj,StringConcatenate(“”,__D[j][1],”/”,__D[j][2]));
else ObjectSetText(nameObj,StringConcatenate(“”,__D[j][1]));
ObjectSet(nameObj, OBJPROP_FONTSIZE, TextSize);
ObjectSet(nameObj, OBJPROP_COLOR, __PatColor[__D[j][3]]);
ObjectSet(nameObj, OBJPROP_CORNER, 0);
ObjectSet(nameObj, OBJPROP_XDISTANCE, 50);
ObjectSet(nameObj, OBJPROP_YDISTANCE, 50+j*(4+TextSize));

// ðåòðåñìåíòû ïàòòåðíà
nameObj=StringConcatenate(“_”,ExtComplekt,”_”,”MonitorPatterns_3″,j);
ObjectCreate(nameObj,OBJ_LABEL,0,0,0);
ObjectSetText(nameObj,__NamePatterns[__D[j][3]][1]);
ObjectSet(nameObj, OBJPROP_FONTSIZE, TextSize);
ObjectSet(nameObj, OBJPROP_COLOR, __PatColor[__D[j][3]]);
ObjectSet(nameObj, OBJPROP_CORNER, 0);
ObjectSet(nameObj, OBJPROP_XDISTANCE, 110);
ObjectSet(nameObj, OBJPROP_YDISTANCE, 50+j*(4+TextSize));

// íàèìåíîâàíèå ïàòòåðíà
nameObj=StringConcatenate(“_”,ExtComplekt,”_”,”MonitorPatterns_4″,j);
ObjectCreate(nameObj,OBJ_LABEL,0,0,0);
ObjectSetText(nameObj,__NamePatterns[__D[j][3]][0]);
ObjectSet(nameObj, OBJPROP_FONTSIZE, TextSize);
ObjectSet(nameObj, OBJPROP_COLOR, Cmonitor);
ObjectSet(nameObj, OBJPROP_CORNER, 0);
ObjectSet(nameObj, OBJPROP_XDISTANCE, 170);
ObjectSet(nameObj, OBJPROP_YDISTANCE, 50+j*(4+TextSize));
}
}
}
//——————————————————–
// Âûâîä ìîíèòîðà ïàòòåðíîâ. Êîíåö.
//——————————————————–

//——————————————————–
// Ñîçäàíèå íàçâàíèÿ ïÿòèòî÷å÷íîãî ïàòòåðíà. Íà÷àëî.
//——————————————————–
string NamePattern(int i)
{
string str=” [“;
int j, k;

for (j=0;j<4;j++)
{
if (j==0) k=3; else k=j-1;
if (pp[i][2*k]==0 && pp[i][2*k+1]==0)
{
str=StringConcatenate(str,”-“);
if (j<3) str=StringConcatenate(str,”/”);
else str=StringConcatenate(str,”]”);
}
else
{
if (ret[j,0]<0) str=StringConcatenate(str,”*”);
else str=StringConcatenate(str,retpatternstxt[ret[j,0]]);
if (j<3) str=StringConcatenate(str,”/”);
else str=StringConcatenate(str,”]”);
}
}

if (shortNamePatterns) str=namepatterns[i]; else str=StringConcatenate(namepatterns[i],str);
return (str);
}
//——————————————————–
// Ñîçäàíèå íàçâàíèÿ ïÿòèòî÷å÷íîãî ïàòòåðíà. Êîíåö.
//——————————————————–

//——————————————————–
// Ôèëüòðàöèÿ ïàòòåðíîâ Gartley íà âûõîä öåíû çà ðàìêó D.
// Íà÷àëî.
//——————————————————–
bool filtrpatterns_1(int k, int D, string vBull, int& aNumBarPeak[], double LevelForDmin1, double LevelForDmax1)
{
int ibreak;
bool PatternNews=false;

if (patternTrue && StringLen(vNamePattern)>0 && LevelForDmin1>0)
{
PatternNews=true;
if (k<2)
{
if (vBullBear==vBull)
{
for (ibreak=D-1;ibreak>=0;ibreak–)
{
if (iLow(NULL,0,ibreak)<LevelForDmin1)
{
vNamePattern = “”;
PatternNews=false;
break;
}
}
}
else
{
for (ibreak=D-1;ibreak>=0;ibreak–)
{
if (iHigh(NULL,0,ibreak)>LevelForDmax1)
{
vNamePattern = “”;
PatternNews=false;
break;
}
}
}
}
else
{
if (vNamePattern==”Dragon”) k=k+1;

if (vBullBear==vBull)
{
for (ibreak=k;ibreak>=2;ibreak–)
{
if (iLow(NULL,0,aNumBarPeak[ibreak-2])<LevelForDmin1)
{
vNamePattern = “”;
PatternNews=false;
break;
}
}
}
else
{
for (ibreak=k;ibreak>=2;ibreak–)
{
if (iHigh(NULL,0,aNumBarPeak[ibreak-2])>LevelForDmax1)
{
vNamePattern = “”;
PatternNews=false;
break;
}
}
}
}
}
return (PatternNews);
}
//——————————————————–
// Ôèëüòðàöèÿ ïàòòåðíîâ Gartley íà âûõîä öåíû çà ðàìêó D.
// Êîíåö.
//——————————————————–

//—————————————————-
// nen-ZigZag. Ðåæèì DT. Íà÷àëî.
//—————————————————-
void nenZigZag()
{
if (cbi>0)
{
// datetime nen_time=iTime(NULL,GrossPeriod,ExtMinBar);
datetime nen_time=iTime(NULL,GrossPeriod,0);
int i=0, j=0; // j – íîìåð áàðà ñ ìàêñèìàëüíûì ìàêñèìóìîì (ìèíèìàëüíûì ìèíèìóìîì) â ïîëîñêå nen-ZigZag
double nen_dt=0, last_j=0, last_nen=0; //last_j – çíà÷åíèå ìàêñèìàëüíîãî ìàêñèìóìà (ìèíèìàëüíîãî ìèíèìóìà) â ïîëîñêå nen_ZigZag
int limit, big_limit, bigshift=0;

int i_metka=-1, i_metka_m=-1, k, m, jm;
bool fl_metka=false;
double last_jm=0, last_nen_m=0;

if (ExtMaxBar>0) _maxbarZZ=ExtMaxBar; else _maxbarZZ=Bars;

if (init_zz)
{
limit=_maxbarZZ-1;
big_limit=iBars(NULL,GrossPeriod)-1;
}
else
{
limit=iBarShift(NULL,0,afr[2]);
big_limit=iBarShift(NULL,GrossPeriod,afr[2]);
}

while (bigshift<big_limit && i<limit) // íà÷àëüíîå çàïîëíåíèå áóôåðà nen-ZigZag (“ïîëîñêè”)
{
if (Time[i]>=nen_time)
{
if (ExtIndicator==6)
{
if (ExtLabel>0)
{
ha[i]=iCustom(NULL,GrossPeriod,”ZigZag_nen2″,minBars,ExtBackstep,noBackstep,1,RecoverFiltr,1,bigshift);
la[i]=iCustom(NULL,GrossPeriod,”ZigZag_nen2″,minBars,ExtBackstep,noBackstep,1,RecoverFiltr,2,bigshift);
}
nen_ZigZag[i]=iCustom(NULL,GrossPeriod,”ZigZag_nen2″,minBars,ExtBackstep,noBackstep,0,RecoverFiltr,0,bigshift);
}
else if (ExtIndicator==7)
{
if (ExtLabel>0)
{
ha[i]=iCustom(NULL,GrossPeriod,”DT_ZZ_nen”,minBars,1,1,bigshift);
la[i]=iCustom(NULL,GrossPeriod,”DT_ZZ_nen”,minBars,1,2,bigshift);
}
nen_ZigZag[i]=iCustom(NULL,GrossPeriod,”DT_ZZ_nen”,minBars,0,0,bigshift);
}
else if (ExtIndicator==8) nen_ZigZag[i]=iCustom(NULL,GrossPeriod,”CZigZag”,minBars,ExtDeviation,0,bigshift);
else if (ExtIndicator==10)
{
if (ExtLabel>0)
{
ha[i]=iCustom(NULL,GrossPeriod,”Swing_ZZ_1″,minBars,1,1,bigshift);
la[i]=iCustom(NULL,GrossPeriod,”Swing_ZZ_1″,minBars,1,2,bigshift);
}
nen_ZigZag[i]=iCustom(NULL,GrossPeriod,”Swing_ZZ_1″,minBars,1,0,bigshift);
}
i++;
}
else {bigshift++;nen_time=iTime(NULL,GrossPeriod,bigshift);}
}

if (init_zz) // îáðàáîòêà èñòîðèè
{
double i1=0, i2=0;
init_zz=false;

for (i=limit;i>ExtMinBar;i–) // îïðåäåëåíèå íàïðàâëåíèÿ ïåðâîãî ëó÷à
{
if (nen_ZigZag[i]>0)
{
if (i1==0) i1=nen_ZigZag[i];
else if (i1>0 && i1!=nen_ZigZag[i]) i2=nen_ZigZag[i];
if (i2>0)
{
if (i1>i2) hi_nen=true;
else hi_nen=false;
break;
}
}
}
}
else // ðåæèì ðåàëüíîãî âðåìåíè
{
if (afrl[2]>0) hi_nen=false; else hi_nen=true;
}

for (i=limit;i>=0;i–)
{
// if (i<limit)
{zz[i]=0; zzH[i]=0; zzL[i]=0;}

if (nen_ZigZag[i]>0)
{
if (ExtLabel==2)
{
if (i_metka_m>=0 && !fl_metka)
{
m=i_metka_m-GrossPeriod/Period();

for (k=i_metka_m; k>m; k–)
{
ha[k]=0; la[k]=0;
}

if (hi_nen) ha[jm]=last_nen_m;
else la[jm]=last_nen_m;
jm=0; last_nen_m=0; last_jm=0; i_metka_m=-1;
}

if (i_metka<0) i_metka=i;
}

fl_metka=true;

if (nen_dt>0 && nen_dt!=nen_ZigZag[i])
{
if (i_metka>=0 && fl_metka)
{
m=i_metka-GrossPeriod/Period();
for (k=i_metka; k>m; k–)
{
ha[k]=0; la[k]=0;
}
if (hi_nen) ha[j]=last_nen;
else la[j]=last_nen;
i_metka=i;
}

if (hi_nen) {hi_nen=false;zzH[j]=last_nen;}
else {hi_nen=true;zzL[j]=last_nen;}
last_j=0;nen_dt=0;zz[j]=last_nen;
}

if (hi_nen)
{
nen_dt=nen_ZigZag[i];
if (last_j<High[i]) {j=i;last_j=High[i];last_nen=nen_ZigZag[i];}
}
else
{
nen_dt=nen_ZigZag[i];
if (last_j==0) {j=i;last_j=Low[i];last_nen=nen_ZigZag[i];}
if (last_j>Low[i]) {j=i;last_j=Low[i];last_nen=nen_ZigZag[i];}
}

if (nen_dt>0 && i==0) // îïðåäåëåíèå ïåðåëîìà íà íóëåâîì áàðå GrossPeriod
{
if (i_metka>=0 && fl_metka)
{
m=i_metka-GrossPeriod/Period();
for (k=i_metka; k>m; k–)
{
ha[k]=0; la[k]=0;
}
if (hi_nen) ha[j]=last_nen;
else la[j]=last_nen;
fl_metka=false;
}

zz[j]=last_nen;
if (hi_nen) zzH[j]=last_nen; else zzL[j]=last_nen;
}
}
else
{
if (last_j>0 && fl_metka)
{
if (i_metka>=0 && fl_metka)
{
m=i_metka-GrossPeriod/Period();

for (k=i_metka; k>m; k–)
{
ha[k]=0; la[k]=0;
}
if (hi_nen) ha[j]=last_nen;
else la[j]=last_nen;
}

fl_metka=false;

if (hi_nen) {hi_nen=false;zzH[j]=last_nen;}
else {hi_nen=true;zzL[j]=last_nen;}
last_j=0;nen_dt=0;zz[j]=last_nen;
i_metka=-1;
}

if (ExtLabel==2)
{
if ((ha[i]>0 || la[i]>0) && !fl_metka)
{

if (i_metka_m<0)
{
i_metka_m=i; jm=i;
if (hi_nen)
{
last_jm=High[i];last_nen_m=ha[i];
}
else
{
last_jm=Low[i];last_nen_m=la[i];
}
}

if (hi_nen)
{
if (last_nen_m>last_jm) {jm=i;last_jm=High[i];}
}
else
{
if (last_nen_m<last_jm) {jm=i;last_jm=Low[i];}
}
}

}
}
}
}
}
//——————————————————–
// nen-ZigZag. Ðåæèì DT. Êîíåö.
//——————————————————–

//°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
// SQZZ by tovaroved.lv. Íà÷àëî. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
//°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
double div(double a, double b){if(MathAbs(b)*10000>MathAbs(a)) return(a*1.0/b); else return(0);}
//=============================================================================================
double ray_value(double B1, double P1, double B2, double P2, double AAA){return(P1+( AAA -B1)*div(P2-P1,B2-B1));}
//=============================================================================================
datetime bar2time(int b){int t,TFsec=Period()*60; if(b<0) t=Time[0]-(b)*TFsec; else if(b>(Bars-1)) t=Time[Bars-1]-(b-Bars+1)*TFsec; else t=Time[b]; return(t);}
//=============================================================================================
int time2bar(datetime t){int b,t0=Time[0],TFsec=Period()*60; if(t>t0) b=(t0-t)/TFsec; else if(t<Time[Bars-2]) b=(Bars-2)+(Time[Bars-2]-t)/TFsec; else b=iBarShift(0,0,t); return(b);}
//=============================================================================================
void ZigZag_SQZZ(bool zzFill=true)
{
static int act_time=0, H1=10000,L1=10000,H2=10000,H3=10000,H4=10000,L2=10000,L3=10000,L4=10000;
static double H1p=-1,H2p=-1,H3p=-1, H4p=-1, L1p=10000,L2p=10000,L3p=10000,L4p=10000;
int mnm=1,tb, i, a, barz, b,c, ii, H,L; double x,Lp,Hp,k=0.; if(Bars<100) return; if(1==2)bar2time(0);
barz=Bars-4;int bb=barz;
if(minBars==0)minBars=minSize; if(minSize==0)minSize=minBars*3; tb=MathSqrt(minSize*minBars);
mnm=tb;
a=time2bar(act_time); b=barz;
if(a>=0 && a<tb)
{
ii=a; a–; L1+=a; H1+=a;
L2+=a; H2+=a; L3+=a; H3+=a;
if(!zzFill)
{
for(i=barz; i>=a; i–) {zzH[i]=zzH[i-a]; zzL[i]=zzL[i-a];}
for(;i>=0;i–) {zzH[i]=0; zzL[i]=0;}
}
}
else
{
ii=barz;
H1=ii+1; L1=ii;
H2=ii+3; L2=ii+2;
L2p=Low[L2];H2p=High[H2];
L1p=Low[L1];H1p=High[H1];
H3=H2; H3p=H2p;
L3=L2; L3p=L2p;
}
act_time=Time[1];

for(c=0; ii>=0; c++, ii–)
{
H=ii; L=ii; Hp= High[H]; Lp= Low[L];
//————————————————————————————-
if(H2<L2)
{// õàé óæå åñòü ãîòîâûé
if( Hp>=H1p )
{
H1=H; H1p=Hp;
if( H1p>H2p )
{
zzH[H2]=0;
H1=H; H1p=Hp;
H2=H1; H2p=H1p;
L1=H1; L1p=H1p;
zzH[H2]=H2p;
}
}
else if( Lp<=L1p )
{
L1=L; L1p=Lp;
x=ray_value(L2,L2p,H2+(L2-H3)*0.5,H2p+(L2p-H3p)*0.5,L1);
if( L1p<=L2p//òàêæå ðàáîòàåò L1p<=L2p*0.75+H2p*0.25 èëè ëþáûå äðóãèå óñëîâèÿ
|| tb*tb*Point<(H2p-L1p)*(H2-L1))
{ //ñäâèãàåì âñå Low
L4=L3; L4p=L3p;
L3=L2; L3p=L2p;
L2=L1; L2p=L1p;
H1=L1; H1p=L1p;
zzL[L2]=L2p;
}
}
}
//————————————————————–
if(L2<H2) {// ëîó óæå åñòü ãîòîâûé
if( Lp<=L1p )
{L1=L; L1p=Lp;
if( L1p<=L2p )
{
zzL[L2]=0;
L1=L; L1p=Lp;
L2=L1; L2p=L1p;
H1=L1; H1p=L1p;
zzL[L2]=L2p;
}
}
else if( Hp>=H1p )
{
H1=H; H1p=Hp;
x=ray_value(H2,H2p,L2+0.5*(H2-L3),L2p+0.5*(H2p-L3p),H1);
if( H1p>=H2p//ìîæíî è òàê: H1p>=H2p*0.75+L2p*0.25
|| tb*tb*Point<(H1p-L2p)*(L2-H1))
{ //ñäâèãàåì âñå High
H4=H3; H4p=H3p;
H3=H2; H3p=H2p;
H2=H1; H2p=H1p;
L1=H1; L1p=H1p;
zzH[H2]=H2p;
}
}

}//——————————————————————————–
}//for
for(ii=bb-1; ii>=0; ii–) zz[ii]=MathMax(zzL[ii],zzH[ii]);
}
//=======================================================================
// SQZZ by tovaroved.lv. Êîíåö.
//=======================================================================

//——————————————————–
// ZZ_2L_nen . Íà÷àëî.
//#property copyright “Copyright © 2007, wellx. ver 0.07 alpha”
//#property link “aveliks@gmail.com”
//——————————————————–
void ZZ_2L_nen()
{
int count = IndicatorCounted();
int k, shift, pos;
int lasthighpos, lastlowpos;
double lasthigh, lastlow;

if (Bars-count-1>2)
{
count=0; NewBarTime=0; countbars=0; realcnt=0;
ArrayInitialize(zz,0); ArrayInitialize(zzL,0); ArrayInitialize(zzH,0);
}

for (k=(Bars-count-1);k>=0;k–)
{

if(( NewBarTime==Time[0]) || (realcnt==Bars))
first=false;
else first=true;

//——————————————————————–
//Íàõîäèì ïåðâóþ òî÷êó èíäèêàòîðà
//——————————————————————–
if (first)
{
lastlowpos=Bars-1;
lasthighpos=Bars-1;
zzL[Bars-1]=0.0;
zzH[Bars-1]=0.0;
zz[Bars-1]=0.0;
realcnt=2;

for(shift=(Bars-2); shift>=0; shift–)
{
if ((High[shift]>High[shift+1]) && (Low[shift]>=Low[shift+1]))
{
zzL[shift]=0.0;
zzH[shift]=High[shift];
zz[shift]=High[shift];
lasthighpos=shift;
lasthigh=High[shift];
lastlow=Low[Bars-1];
pos=shift;
first=false;
break;
}
if ((High[shift]<=High[shift+1]) && (Low[shift]<Low[shift+1]))
{
zzL[shift]=Low[shift];
zzH[shift]=0.0;
zz[shift]=Low[shift];
lasthigh=High[Bars-1];
lastlowpos=shift;
lastlow=Low[shift];
pos=shift;
first=false;
break;
}
if ((High[shift]>High[shift+1]) && (Low[shift]<Low[shift+1]))
{
if ((High[shift]-High[shift+1])>(Low[shift+1]-Low[shift]))
{
zzL[shift]=0.0;
zzH[shift]=High[shift];
zz[shift]=High[shift];
zzL[shift]=0.0;
lasthighpos=shift;
lasthigh=High[shift];
lastlow=Low[Bars-1];
pos=shift;
first=false;
break;
}
if ((High[shift]-High[shift+1])<(Low[shift+1]-Low[shift]))
{
zzL[shift]=Low[shift];
zzH[shift]=0.0;
zz[shift]=Low[shift];
lasthighpos=shift;
lasthigh=High[shift];
lastlow=Low[Bars-1];
pos=shift;
first=false;
break;
}
if ((High[shift]-High[shift+1])==(Low[shift+1]-Low[shift]))
{
zzL[shift]=0.0;
zzH[shift]=0.0;
zz[shift]=0.0;
}
}
if ((High[shift]<High[shift+1]) && (Low[shift]>Low[shift+1]))
{
zzL[shift]=0.0;
zzH[shift]=0.0;
zz[shift]=0.0;
}
pos=shift;
realcnt=realcnt+1;
}

//————————————————————————-
// çäåñü íà÷èíàåòñÿ îòðàáîòêà îñíîâíîãî öèêëà ÇÇ
//————————————————————————-

for(shift=pos-1; shift>=0; shift–)
{
if ((High[shift]>High[shift+1]) && (Low[shift]>=Low[shift+1]))
{
if (lasthighpos<lastlowpos)
{
if (High[shift]>High[lasthighpos])
{
zzL[shift]=0.0;
zzH[shift]=High[shift];
zz[shift]=High[shift];
zz[lasthighpos]=0.0;
if (shift!=0)
lasthighpos=shift;
lasthigh=High[shift];
if (lastlowpos!=Bars)
{
// Íàäî ðàññ÷èòàòü ïîçäíåå äëèíû ëó÷åé
}
}
}
if (lasthighpos>lastlowpos)
{
if ((((High[shift]-Low[lastlowpos])>(StLevel*Point)) && ((lastlowpos-shift)>=minBars)) ||
((High[shift]-Low[lastlowpos])>=(BigLevel*Point)))
{
zzL[shift]=0.0;
zzH[shift]=High[shift];
zz[shift]=High[shift];
//zz[lasthighpos]=0.0;
if (shift!=0)
lasthighpos=shift;
lasthigh=High[shift];
}
}
}
if ((High[shift]<=High[shift+1]) && (Low[shift]<Low[shift+1]))
{
if (lastlowpos<lasthighpos)
{
if (Low[shift]<Low[lastlowpos])
{
zzL[shift]=Low[shift];
zzH[shift]=0.0;
zz[shift]=Low[shift];
zz[lastlowpos]=0.0;
if (shift!=0)
lastlowpos=shift;
lastlow=Low[shift];
}
}
if (lastlowpos>lasthighpos)
{
if ((((High[lasthighpos]-Low[shift])>(StLevel*Point)) && ((lasthighpos-shift)>=minBars)) ||
((High[lasthighpos]-Low[shift])>=(BigLevel*Point)))
{
zzL[shift]=Low[shift];
zzH[shift]=0.0;
zz[shift]=Low[shift];
//zz[lastlowpos]=0.0;
if (shift!=0)
lastlowpos=shift;
lastlow=Low[shift];
}
}
}
if ((High[shift]>High[shift+1]) && (Low[shift]<Low[shift+1]))
{
if (lastlowpos<lasthighpos)
{
if (Low[shift]<Low[lastlowpos])
{
zzL[shift]=Low[shift];
zzH[shift]=0.0;
zz[shift]=Low[shift];
zz[lastlowpos]=0.0;
if (shift!=0)
lastlowpos=shift;
lastlow=Low[shift];
}
}
if (lasthighpos<lastlowpos)
{
if (High[shift]>High[lasthighpos])
{
zzL[shift]=0.0;
zzH[shift]=High[shift];
zz[shift]=High[shift];
zz[lasthighpos]=0.0;
if (shift!=0)
lasthighpos=shift;
lasthigh=High[shift];
}
}
}
realcnt=realcnt+1;
// if (shift<=0)
}

first=false;
countbars=Bars;
NewBarTime=Time[0];
}

//****************************************************************************************************
//
// Îáðàáîòêà íóëåâîãî áàðà
//
//****************************************************************************************************
else
//if (!first)

{
if (realcnt!=Bars)
{
first=True;
return;
}

if (Close[0]>=lasthigh)
{
if (lastlowpos<lasthighpos)
{
if (Low[0]>lastlow)
{
if ((((High[0]-Low[lastlowpos])>(StLevel*Point)) && ((lastlowpos)>=minBars)) ||
((High[0]-Low[lastlowpos])>(BigLevel*Point)))
{
zzL[0]=0.0;
zzH[0]=High[0];
zz[0]=High[0];
lasthigh=High[0];
// lasthighpos=0;
}
}
}
if (lastlowpos>lasthighpos)
{
if (High[0]>=lasthigh)
{
zz[lasthighpos]=0.0;
zz[0]=High[0];
zzL[0]=0.0;
zzH[0]=High[0];
lasthighpos=0;
lasthigh=High[0];
}
}
//lasthigh=High[0];
}
if (Close[0]<=lastlow)
{
if (lastlowpos<lasthighpos)
{
zz[lastlowpos]=0.0;
zz[0]=Low[0];
zzL[0]=Low[0];
zzH[0]=0.0;
lastlow=Low[0];
lastlowpos=0;
// }
}
if (lastlowpos>lasthighpos)
{
if (High[0]<lasthigh)
{
if ((((High[lasthighpos]-Low[shift])>(StLevel*Point)) && ((lasthighpos-shift)>=minBars)) ||
((High[lasthighpos]-Low[shift])>(BigLevel*Point)))
{
zz[0]=Low[0];
zzL[0]=Low[0];
zzH[0]=0.0;
lastlow=Low[0];
// lastlowpos=0;
}
}
}
//lastlow=Low[0];
}
}

return;
}

}
//——————————————————–
// ZZ_2L_nen . Êîíåö.
//#property copyright “Copyright © 2007, wellx. ver 0.07 alpha”
//#property link “aveliks@gmail.com”
//——————————————————–

//——————————————————–
// Ïàðàìåòðû ðàçíûõ òàéìôðåéìîâ è äðóãàÿ èíôîðìàöèÿ. Íà÷àëî.
//——————————————————–
void info_TF()
{
string info=””, info1=””, info2=””, info3=””, info4=””, txt=””, txt0=””, txt1=””, regim=””, perc=””, mp0=””, mp1=””;
int i, j=0, k;
double pips;

openTF[0]=iOpen(NULL,PERIOD_MN1,0);
closeTF[0]=iClose(NULL,PERIOD_MN1,0);
lowTF[0]=iLow(NULL,PERIOD_MN1,0);
highTF[0]=iHigh(NULL,PERIOD_MN1,0);

openTF[1]=iOpen(NULL,PERIOD_W1,0);
closeTF[1]=iClose(NULL,PERIOD_W1,0);
lowTF[1]=iLow(NULL,PERIOD_W1,0);
highTF[1]=iHigh(NULL,PERIOD_W1,0);

openTF[2]=iOpen(NULL,PERIOD_D1,0);
closeTF[2]=iClose(NULL,PERIOD_D1,0);
lowTF[2]=iLow(NULL,PERIOD_D1,0);
highTF[2]=iHigh(NULL,PERIOD_D1,0);

openTF[3]=iOpen(NULL,PERIOD_H4,0);
closeTF[3]=iClose(NULL,PERIOD_H4,0);
lowTF[3]=iLow(NULL,PERIOD_H4,0);
highTF[3]=iHigh(NULL,PERIOD_H4,0);

openTF[4]=iOpen(NULL,PERIOD_H1,0);
closeTF[4]=iClose(NULL,PERIOD_H1,0);
lowTF[4]=iLow(NULL,PERIOD_H1,0);
highTF[4]=iHigh(NULL,PERIOD_H1,0);

if (StringSubstr(info_comment,2,1)==”1″)
{
if (minPercent>0) perc=DoubleToStr(MathAbs(minPercent),1); else perc=”0.0″;
switch (ExtIndicator)
{
case 0 : {
if (noBackstep)
{
regim=StringConcatenate(” | “,ExtIndicator,” / “,minBarsToNumberPattern);
}
else
{
regim=StringConcatenate(” | “,ExtIndicator,” / “,minBarsToNumberPattern,” / “,vBackstepToNumberPattern);
}
break;
}
case 1 : {regim=StringConcatenate(” | “,ExtIndicator,” / “,minSize,” / “,perc,” %”); break;}
case 2 : {regim=StringConcatenate(” | “,ExtIndicator,” / “,minBars,”/”,minSize); break;}
case 3 : {regim=StringConcatenate(” | “,ExtIndicator,” / “,minBars); break;}
case 4 : {regim=StringConcatenate(” | “,ExtIndicator,” / “,minSize); break;}
case 5 : {regim=StringConcatenate(” | “,ExtIndicator,” / “,minBars); break;}
case 6 : {
if (noBackstep)
{
regim=StringConcatenate(” | “,ExtIndicator,” / “,GrossPeriod,” / “,minBarsToNumberPattern);
}
else
{
regim=StringConcatenate(” | “,ExtIndicator,” / “,GrossPeriod,” / “,minBarsToNumberPattern,” / “,vBackstepToNumberPattern);
}
break;
}
case 7 : {regim=StringConcatenate(” | “,ExtIndicator,” / “,GrossPeriod,” / “,minBars); break;}
case 8 : {regim=StringConcatenate(” | “,ExtIndicator,” / “,GrossPeriod,” / “,minBars,” / “,ExtDeviation); break;}
case 10 : {regim=StringConcatenate(” | “,ExtIndicator,” / “,GrossPeriod,” / “,minBars); break;}
case 11 : {
if (AlgorithmSearchPatterns==0)
{
if (noBackstep)
{
if (NumberPattern==0) regim=StringConcatenate(” | “,ExtIndicator,” / “,_minBars);
else regim=StringConcatenate(” | “,ExtIndicator,” / “,minBarsToNumberPattern);
}
else
{
if (NumberPattern==0) regim=StringConcatenate(” | “,ExtIndicator,” / “,_minBars,” / “,_ExtBackstep);
else
{
regim=StringConcatenate(” | “,ExtIndicator,” / “,minBarsToNumberPattern,” / “,vBackstepToNumberPattern);
}
}
}
else if (AlgorithmSearchPatterns==1)
{
regim=StringConcatenate(” | “,ExtIndicator,” / “,minSizeToNumberPattern,” / “,perc,” %”);
}
else if (AlgorithmSearchPatterns==2)
{
regim=StringConcatenate(” | “,ExtIndicator,” / “,minSize,”/”,minPercentToNumberPattern,” %”);
}
else if (AlgorithmSearchPatterns==3)
{
regim=StringConcatenate(” | “,ExtIndicator,” / “,minBars,”/”,minSizeToNumberPattern);
}
else if (AlgorithmSearchPatterns==4)
{
regim=StringConcatenate(” | “,ExtIndicator,” / “,minSizeToNumberPattern);
}
else if (AlgorithmSearchPatterns==5)
{
regim=StringConcatenate(” | “,ExtIndicator,” / “,minBarsToNumberPattern);
}
else if (AlgorithmSearchPatterns==6)
{
regim=StringConcatenate(” | “,ExtIndicator,” / “,minSizeToNumberPattern);
}
break;
}
case 12 : {regim=StringConcatenate(” | “,ExtIndicator,” / “,minSize); break;}
case 13 : {regim=StringConcatenate(” | “,ExtIndicator,” / “,minBars,” / “,minSize); break;}
case 14 : {regim=StringConcatenate(” | “,ExtIndicator,” / “,StLevel,” / “,BigLevel,” / “,minBars); break;}
}
}

info=””;

if (StringSubstr(info_comment,0,1)==”1″)
{
for (i=0;i<5;i++)
{
pips=(highTF[i]-lowTF[i])/Point;
if (pips>0)
{
if (openTF[i]==closeTF[i]) {txt=” = “;}
else if (openTF[i]!=closeTF[i] && MathAbs((highTF[i]-lowTF[i])/(openTF[i]-closeTF[i]))>=6.6) {txt=” -|- “;}
else if (openTF[i]>closeTF[i]) {txt=” \/ “;}
else if (openTF[i]<closeTF[i]) {txt=” /\ “;}
info=StringConcatenate(info,TF[i],txt,DoubleToStr(pips,0),” “,DoubleToStr((closeTF[i]-lowTF[i])/(pips*Point),3),” | “);
}
else if (pips==0)
{
txt=” -|- “;
info=StringConcatenate(info,TF[i],txt,DoubleToStr(pips,0),” | “);
}
}
info1=info;
}

if (StringSubstr(info_comment,1,1)==”1″)
{
info1=info1+Period_tf;
if (afrl[0]>0)
{
if (afrh[1]!=0) info1=StringConcatenate(info1,” “,DoubleToStr(100*MathAbs(afrh[1]-afrl[0])/afrh[1],2),” %”);
}
else
{
if (afrl[1]!=0) info1=StringConcatenate(info1,” “,DoubleToStr(100*MathAbs(afrh[0]-afrl[1])/afrl[1],2),” %”);
}
}

info1=info1+regim;

if (StringSubstr(info_comment,3,1)==”1″)
{
if (StringLen(vNamePatternToNumberPattern)>0)
{
info2=StringConcatenate(“It is found “,countGartley,” patterns – for pattern N “,NumberPattern,” – “,vBullBearToNumberPattern,” “,vNamePatternToNumberPattern,” – “,DoubleToStr(LevelForDminToNumberPattern,Digits),” < Range of the prices D < “,DoubleToStr(LevelForDmaxToNumberPattern,Digits));
}
else info2=””;
}

if (infoMerrillPattern)
{
for (k=4;k>=0;k–)
{
j=mPeak0[k][1];
txt0=txt0+j;
j=mPeak1[k][1];
txt1=txt1+j;
}

for (k=0;k<32;k++)
{
if (txt0==mMerrillPatterns[k][0]) {mp0=StringConcatenate(mMerrillPatterns[k][1],” “,mMerrillPatterns[k][2]);}
if (txt1==mMerrillPatterns[k][0]) {mp1=StringConcatenate(mMerrillPatterns[k][1],” “,mMerrillPatterns[k][2]);}
}

if (StringLen(mp1)>0 && StringLen(mp0)>0) info4=StringConcatenate(“Static “,mp1,” / “,”Dinamic “,mp0);
else if (StringLen(mp1)>0) info4=StringConcatenate(“Static “,mp1);
else if (StringLen(mp0)>0) info4=StringConcatenate(“Dinamic “,mp0);
}

Comment(info1,”\n”,info2,”\n”,””+info3,”\n”,””+info4);
// if (RangeForPointD && vNamePatternToNumberPattern != “”)
if (bigText)
{
if (infoMerrillPattern)
{
nameObj=StringConcatenate(“#_TextPatternMP_#”,ExtComplekt,”_”);
ObjectDelete(nameObj);
ObjectCreate(nameObj,OBJ_LABEL,0,0,0);

ObjectSetText(nameObj,info4);
ObjectSet(nameObj, OBJPROP_FONTSIZE, bigTextSize);
ObjectSet(nameObj, OBJPROP_COLOR, bigTextColor);

ObjectSet(nameObj, OBJPROP_CORNER, 1);
ObjectSet(nameObj, OBJPROP_XDISTANCE, bigTextX);
ObjectSet(nameObj, OBJPROP_YDISTANCE, bigTextY+3+bigTextSize);
}
}
}
//——————————————————–
// Ïàðàìåòðû ðàçíûõ òàéìôðåéìîâ è äðóãàÿ èíôîðìàöèÿ. Êîíåö.
//——————————————————–

//——————————————————–
// Âûâîä íàçâàíèÿ ïàòòåðíà êðóïíûì øðèôòîì è ò.ä.. Íà÷àëî.
//——————————————————–
void bigTextPattern_etc()
{
string txtGlobal=StringConcatenate(“ZUP”,Symbol(),Period());
bool patternBull=false;

if (vBullBearToNumberPattern==”Bullish”) patternBull=true;

if (bigText)
{
if (StringLen(vNamePatternToNumberPattern)>0)
{
nameObj=StringConcatenate(“#_TextPattern_#”,ExtComplekt,”_”);
ObjectDelete(nameObj);
ObjectCreate(nameObj,OBJ_LABEL,0,0,0);

ObjectSetText(nameObj,_InfoPointD + ” ” + vBullBearToNumberPattern + ” ” + vNamePatternToNumberPattern);
ObjectSet(nameObj, OBJPROP_FONTSIZE, bigTextSize);
if (patternBull) ObjectSet(nameObj, OBJPROP_COLOR, bigTextColor); else ObjectSet(nameObj, OBJPROP_COLOR, bigTextColorBearish);

ObjectSet(nameObj, OBJPROP_CORNER, 1);
ObjectSet(nameObj, OBJPROP_XDISTANCE, bigTextX);
ObjectSet(nameObj, OBJPROP_YDISTANCE, bigTextY);
}
}

if (ExtGlobalVariableSet)
{
if (StringLen(vNamePatternToNumberPattern)>0)
{
if (patternBull) GlobalVariableSet(txtGlobal,1);
else GlobalVariableSet(txtGlobal,-1);
}
else
{
if (GlobalVariableCheck(txtGlobal)) GlobalVariableDel(txtGlobal);
}
}
}
//——————————————————–
// Âûâîä íàçâàíèÿ ïàòòåðíà êðóïíûì øðèôòîì è ò.ä.. Êîíåö.
//——————————————————–

//——————————————————–
// Ñîçäàåì ìàññèâû ñ ÷èñëàìè. Íà÷àëî.
//——————————————————–
void array_()
{
for (int i=0; i<64; i++)
{
numberFibo [i]=0;
numberPesavento [i]=0;
numberGartley [i]=0;
numberGilmorQuality [i]=0;
numberGilmorGeometric [i]=0;
numberGilmorHarmonic [i]=0;
numberGilmorArithmetic[i]=0;
numberGilmorGoldenMean[i]=0;
numberSquare [i]=0;
numberCube [i]=0;
numberRectangle [i]=0;
numberExt [i]=0;
}

number [0]=0.111;
numbertxt [0]=”.111″;
numberCube [0]=1;

number [1]=0.125;
numbertxt [1]=”.125″;
numberMix [1]=1;
numberGilmorHarmonic [1]=1;

number [2]=0.146;
numbertxt [2]=”.146″;
numberFibo [2]=1;
numberGilmorGeometric [2]=1;

number [3]=0.167;
numbertxt [3]=”.167″;
numberGilmorArithmetic[3]=1;

number [4]=0.177;
numbertxt [4]=”.177″;
numberGilmorHarmonic [4]=1;
numberSquare [4]=1;

number [5]=0.186;
numbertxt [5]=”.186″;
numberGilmorGeometric [5]=1;

number [6]=0.192;
numbertxt [6]=”.192″;
numberCube [6]=1;

number [7]=0.2;
numbertxt [7]=”.2″;
numberRectangle [7]=1;

number [8]=0.236;
numbertxt [8]=”.236″;
numberFibo [8]=1;
numberMix [8]=1;
numberGilmorGeometric [8]=1;
numberGilmorGoldenMean[8]=1;

number [9]=0.25;
numbertxt [9]=”.25″;
numberPesavento [9]=1;
numberGilmorQuality [9]=1;
numberGilmorHarmonic [9]=1;
numberSquare [9]=1;

number [10]=0.3;
numbertxt [10]=”.3″;
numberGilmorGeometric [10]=1;
numberGilmorGoldenMean[10]=1;

number [11]=0.333;
numbertxt [11]=”.333″;
numberGilmorArithmetic[11]=1;
numberCube [11]=1;

number [12]=0.354;
numbertxt [12]=”.354″;
numberGilmorHarmonic [12]=1;
numberSquare [12]=1;

number [13]=0.382;
numbertxt [13]=”.382″;
numberFibo [13]=1;
numberPesavento [13]=1;
numberGartley [13]=1;
numberGilmorQuality [13]=1;
numberGilmorGeometric [13]=1;

number [14]=0.447;
numbertxt [14]=”.447″;
numberGartley [14]=1;
numberRectangle [14]=1;

number [15]=0.486;
numbertxt [15]=”.486″;
numberGilmorGeometric [15]=1;
numberGilmorGoldenMean[15]=1;

number [16]=0.5;
numbertxt [16]=”.5″;
numberFibo [16]=1;
numberPesavento [16]=1;
numberGartley [16]=1;
numberGilmorQuality [16]=1;
numberGilmorHarmonic [16]=1;
numberSquare [16]=1;

number [17]=0.526;
numbertxt [17]=”.526″;
numberGilmorGeometric [17]=1;

number [18]=0.577;
numbertxt [18]=”.577″;
numberGilmorArithmetic[18]=1;
numberCube [18]=1;

number [19]=0.618;
numbertxt [19]=”.618″;
numberFibo [19]=1;
numberPesavento [19]=1;
numberGartley [19]=1;
numberGilmorQuality [19]=1;
numberGilmorGeometric [19]=1;
numberGilmorGoldenMean[19]=1;

number [20]=0.667;
numbertxt [20]=”.667″;
numberGilmorQuality [20]=1;
numberGilmorArithmetic[20]=1;

number [21]=0.707;
numbertxt [21]=”.707″;
numberPesavento [21]=1;
numberGartley [21]=1;
numberGilmorHarmonic [21]=1;
numberSquare [21]=1;

number [22]=0.764;
numbertxt [22]=”.764″;
numberFibo [22]=1;

number [23]=0.786;
numbertxt [23]=”.786″;
numberPesavento [23]=1;
numberGartley [23]=1;
numberGilmorQuality [23]=1;
numberGilmorGeometric [23]=1;
numberGilmorGoldenMean[23]=1;

number [24]=0.809;
numbertxt [24]=”.809″;
numberExt [24]=1;

number [25]=0.841;
numbertxt [25]=”.841″;
numberPesavento [25]=1;

number [26]=0.854;
numbertxt [26]=”.854″;
numberFibo [26]=1;
numberMix [26]=1;

number [27]=0.874;
numbertxt [27]=”.874″;
numberExt [27]=1;

number [28]=0.886;
numbertxt [28]=”.886″;
numberGartley [28]=1;

number [29]=1.0;
numbertxt [29]=”1.”;
numberFibo [29]=1;
numberPesavento [29]=1;
numberGartley [29]=1;
numberGilmorQuality [29]=1;
numberGilmorGeometric [29]=1;

number [30]=1.128;
numbertxt [30]=”1.128″;
numberPesavento [30]=1;
numberGartley [30]=1;

number [31]=1.236;
numbertxt [31]=”1.236″;
numberFibo [31]=1;

number [32]=1.272;
numbertxt [32]=”1.272″;
numberPesavento [32]=1;
numberGartley [32]=1;
numberGilmorQuality [32]=1;
numberGilmorGeometric [32]=1;
numberGilmorGoldenMean[32]=1;

number [33]=1.309;
numbertxt [33]=”1.309″;
numberExt [33]=1;

number [34]=1.414;
numbertxt [34]=”1.414″;
numberPesavento [34]=1;
numberGartley [34]=1;
numberGilmorHarmonic [34]=1;
numberSquare [34]=1;

number [35]=1.5;
numbertxt [35]=”1.5″;
// numberPesavento [35]=1;
numberGilmorArithmetic[35]=1;

number [36]=phi;
numbertxt [36]=”1.618″;
numberFibo [36]=1;
numberPesavento [36]=1;
numberGartley [36]=1;
numberGilmorQuality [36]=1;
numberGilmorGeometric [36]=1;
numberGilmorGoldenMean[36]=1;

number [37]=1.732;
numbertxt [37]=”1.732″;
numberMix [37]=1;
numberGilmorQuality [37]=1;
numberGilmorArithmetic[37]=1;
numberCube [37]=1;

number [38]=1.75;
numbertxt [38]=”1.75″;
numberGilmorQuality [38]=1;

number [39]=1.902;
numbertxt [39]=”1.902″;
numberMix [39]=1;
numberGilmorGeometric [39]=1;

number [40]=2.0;
numbertxt [40]=”2.”;
numberPesavento [40]=1;
numberGartley [40]=1;
numberGilmorQuality [40]=1;
numberGilmorHarmonic [40]=1;
numberSquare [40]=1;

number [41]=2.058;
numbertxt [41]=”2.058″;
numberGilmorGeometric [41]=1;
numberGilmorGoldenMean[41]=1;

number [42]=2.236;
numbertxt [42]=”2.236″;
numberGartley [42]=1;
numberGilmorQuality [42]=1;
numberRectangle [42]=1;

number [43]=2.288;
numbertxt [43]=”2.288″;
numberExt [43]=1;

number [44]=2.5;
numbertxt [44]=”2.5″;
numberGilmorQuality [44]=1;

number [45]=2.618;
numbertxt [45]=”2.618″;
numberPesavento [45]=1;
numberGartley [45]=1;
numberGilmorQuality [45]=1;
numberGilmorGeometric [45]=1;
numberGilmorGoldenMean[45]=1;

number [46]=2.828;
numbertxt [46]=”2.828″;
numberGilmorHarmonic [46]=1;
numberSquare [46]=1;

number [47]=3.0;
numbertxt [47]=”3.0″;
numberGilmorQuality [47]=1;
numberGilmorArithmetic[47]=1;
numberCube [47]=1;

number [48]=3.142;
numbertxt [48]=”3.142″;
numberGartley [48]=1;

number [49]=3.236;
numbertxt [49]=”3.236″;
numberExt [49]=1;

number [50]=3.33;
numbertxt [50]=”3.33″;
numberGilmorQuality [50]=1;
numberGilmorGeometric [50]=1;
numberGilmorGoldenMean[50]=1;
numberExt [50]=1;

number [51]=3.464;
numbertxt [51]=”3.464″;
numberExt [51]=1;

number [52]=3.618;
numbertxt [52]=”3.618″;
numberGartley [52]=1;

number [53]=4.0;
numbertxt [53]=”4.”;
numberPesavento [53]=1;
numberGilmorHarmonic [53]=1;
numberSquare [53]=1;

number [54]=4.236;
numbertxt [54]=”4.236″;
numberFibo [54]=1;
numberGilmorQuality [54]=1;
numberGilmorGeometric [54]=1;
numberExt [54]=1;

number [55]=4.472;
numbertxt [55]=”4.472″;
numberExt [55]=1;

number [56]=5.0;
numbertxt [56]=”5.”;
numberRectangle [56]=1;

number [57]=5.2;
numbertxt [57]=”5.2″;
numberCube [57]=1;

number [58]=5.388;
numbertxt [58]=”5.388″;
numberGilmorGeometric [58]=1;

number [59]=5.657;
numbertxt [59]=”5.657″;
numberGilmorHarmonic [59]=1;
numberSquare [59]=1;

number [60]=6.0;
numbertxt [60]=”6.”;
numberGilmorArithmetic[60]=1;

number [61]=6.854;
numbertxt [61]=”6.854″;
numberGilmorQuality [61]=1;
numberGilmorGeometric [61]=1;

number [62]=8.0;
numbertxt [62]=”8.”;
numberGilmorHarmonic [62]=1;

number [63]=9.0;
numbertxt [63]=”9.”;
numberCube [63]=1;
/*
number []=;
numbertxt []=;

// ExtFiboType=0
numberFibo []=;
// 0
numberPesavento []=;
// 1
numberGartley []=;
// 2
numberMix []=;
// 3
numberGilmorQuality []=;
// 4
numberGilmorGeometric []=;
// 5
numberGilmorHarmonic []=;
// 6
numberGilmorArithmetic[]=;
// 7
numberGilmorGoldenMean[]=;
// 8
numberSquare []=;
// 9
numberCube []=;
// 10
numberRectangle []=;
// 11
numberExt []=;
*/
}
//——————————————————–
// Ñîçäàåì ìàññèâû ñ ÷èñëàìè. Êîíåö.
//——————————————————–

//——————————————————–
// Îïðåäåëåíèå çíà÷åíèé è öâåòà ÷èñåë äëÿ ïàòòåðíîâ Ïåñàâåíòî. Íà÷àëî.
//——————————————————–
void Pesavento_patterns()
{
if (ExtFiboType==1)
{
switch (ExtFiboChoice)
{
case 0 : {search_number(numberPesavento, ExtPesavento) ;break;}
case 1 : {search_number(numberGartley, ExtGartley886) ;break;}
case 2 : {search_number(numberGartley, ExtGartley886) ;break;}
case 3 : {search_number(numberGilmorQuality, ExtPesavento) ;break;}
case 4 : {search_number(numberGilmorGeometric, ExtPesavento) ;break;}
case 5 : {search_number(numberGilmorHarmonic, ExtPesavento) ;break;}
case 6 : {search_number(numberGilmorArithmetic, ExtPesavento) ;break;}
case 7 : {search_number(numberGilmorGoldenMean, ExtPesavento) ;break;}
case 8 : {search_number(numberSquare, ExtPesavento) ;break;}
case 9 : {search_number(numberCube, ExtPesavento) ;break;}
case 10 : {search_number(numberRectangle, ExtPesavento) ;break;}
case 11 : {search_number(numberExt, ExtPesavento) ;break;}
}
}
else
{
search_number(numberFibo, ExtPesavento);
}

}
//——————————————————–
// Îïðåäåëåíèå çíà÷åíèé è öâåòà ÷èñåë äëÿ ïàòòåðíîâ Ïåñàâåíòî. Êîíåö.
//——————————————————–

//——————————————————–
// Ïîèñê ÷èñëà äëÿ ïàòòåðíîâ Ïåñàâåíòî. Íà÷àëî.
//——————————————————–
void search_number(int & arr[], color cPattern)
{
int ki, kiPRZ=0, i=0, j[2]={0,0};
double j1[2]={0,0}, delta;
colorPPattern=ExtNotFibo;
if (ExtFiboChoice!=2)
{
if (ExtDeltaType==2)
{
for (ki=kiPRZ;ki<64 && i<2;ki++)
{
if (arr[ki]>0)
{
delta=MathAbs((number[ki]-kj)/number[ki]);
if (delta<=ExtDelta)
{
j[i]=ki; j1[i]=delta; i++;
}
}
}
}

if (ExtDeltaType==1)
{
for (ki=kiPRZ;ki<64 && i<2;ki++)
{
if (arr[ki]>0)
{
delta=MathAbs(number[ki]-kj);
if (delta<=ExtDelta)
{
j[i]=ki; j1[i]=delta; i++;
}
}
}
}

if (j1[1]>0)
{
if (j1[0]<=j1[1]) ki=j[0]; else ki=j[1];
kk=number[ki]; txtkk=numbertxt[ki];
k2=-1; colorPPattern=cPattern;
}
else if(j1[0]>0)
{
kk=number[j[0]]; txtkk=numbertxt[j[0]];
k2=-1; colorPPattern=cPattern;
}
}
else
{
if (ExtDeltaType==2)
{
for (ki=kiPRZ;ki<64 && i<2;ki++)
{
if (arr[ki]>0)
{
delta=MathAbs((number[ki]-kj)/number[ki]);
if (delta<=ExtDelta)
{
j[i]=ki; j1[i]=delta; i++;
}
}
else if (numberMix[ki]>0)
{
delta=MathAbs((number[ki]-kj)/number[ki]);
if (delta<=ExtDelta)
{
j[i]=ki; j1[i]=delta; i++;
}
}
}
}

if (ExtDeltaType==1)
{
for (ki=kiPRZ;ki<64 && i<2;ki++)
{
if (arr[ki]>0)
{
delta=MathAbs(number[ki]-kj);
if (delta<=ExtDelta)
{
j[i]=ki; j1[i]=delta; i++;
}
}
else if (numberMix[ki]>0)
{
delta=MathAbs(number[ki]-kj);
if (delta<=ExtDelta)
{
j[i]=ki; j1[i]=delta; i++;
}
}
}
}

if (j1[1]>0)
{
if (j1[0]<=j1[1]) ki=j[0]; else ki=j[1];
k2=-1; kk=number[ki]; txtkk=numbertxt[ki];
}
else if(j1[0]>0)
{
ki=j[0];
k2=-1; kk=number[j[0]]; txtkk=numbertxt[j[0]];
}
if (arr[ki]>0) colorPPattern=cPattern; else if (numberMix[ki]>0) colorPPattern=ExtPesavento;
}
}
//——————————————————–
// Ïîèñê ÷èñëà äëÿ ïàòòåðíîâ Ïåñàâåíòî. Êîíåö.
//——————————————————–

//——————————————————–
// Îòïðàâêà ñîîáùåíèÿ íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó. Íà÷àëî.
//——————————————————–
void _SendMail(string subject, string some_text)
{
SendMail(subject, some_text);
}
//——————————————————–
// Îòïðàâêà ñîîáùåíèÿ íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó. Êîíåö.
//——————————————————–

//+——————————————————————+
//| Ïåðåíîñ çíà÷åíèé ïàðàìåòðîâ èç ñòðîêè â ÷èñëîâîé ìàññèâ |
//| òèïà double. Íà÷àëî. |
//+——————————————————————+
void _stringtodoublearray (string str, double& arr[], string& arr1[], int& x, bool y)
{
int i=0,j=-1,k=0;
j=StringFind(str, “,”,0);
for (x=0;j>=0;x++)
{
j=StringFind(str, “,”,j+1);
}

if(x>0)
{
x++;
ArrayResize(arr,x);
ArrayResize(arr1,x);
if (y) ArrayResize(fitxt100,x);
}

for (i=0;i<x;i++)
{
j=StringFind(str,”,”,k);
if (j<0)
{
arr1[i]=StringTrimLeft(StringTrimRight(StringSubstr(str,k)));
arr[i]=StrToDouble(arr1[i]);
if (arr[i]<1) arr1[i]=StringSubstr(arr1[i],1);
if (y) fitxt100[i]=DoubleToStr(100*arr[i],1);
break;
}
arr1[i]=StringTrimLeft(StringTrimRight(StringSubstr(str,k,j-k)));
arr[i]=StrToDouble(arr1[i]);
if (arr[i]<1) arr1[i]=StringSubstr(arr1[i],1);
if (y) fitxt100[i]=DoubleToStr(100*arr[i],1);
k=j+1;
}
}
//+——————————————————————+
//| Ïåðåíîñ çíà÷åíèé ïàðàìåòðîâ èç ñòðîêè â ÷èñëîâîé ìàññèâ |
//| òèïà double. Êîíåö. |
//+——————————————————————+

//+——————————————————————+
//| Ïåðåíîñ çíà÷åíèé ïàðàìåòðîâ èç ñòðîêè â ÷èñëîâîé ìàññèâ |
//| òèïà color. Íà÷àëî. |
//+——————————————————————+
void _stringtocolorarray (string str, int& arr[], int& x)
{
int i=0,j=-1,k=0;
j=StringFind(str, “,”,0);
for (x=0;j>=0;x++)
{
j=StringFind(str, “,”,j+1);
}
if(x>0) {x++;ArrayResize(arr,x);}

for (i=0;i<x;i++)
{
j=StringFind(str,”,”,k);
if (j<0) {arr[i]=fStrToColor(StringSubstr(str,k)); break;}
arr[i]=fStrToColor(StringSubstr(str,k,j-k));
k=j+1;
}
}
//+——————————————————————+
//| Ïåðåíîñ çíà÷åíèé ïàðàìåòðîâ èç ñòðîêè â ÷èñëîâîé ìàññèâ |
//| òèïà color. Êîíåö. |
//+——————————————————————+

//——————————————————–
// Ïðåîáðàçîâàíèå ñòðîêè â öâåò. Íà÷àëî.
// Ôóíêöèþ íàïèñàë Integer. http://forum.mql4.com/ru/7134
//——————————————————–
color fStrToColor(string aName){

color tColor[]={ clrBlack, clrDarkGreen, clrDarkSlateGray, clrOlive, clrGreen, clrTeal, clrNavy, clrPurple,
clrMaroon, clrIndigo, clrMidnightBlue, clrDarkBlue, clrDarkOliveGreen, clrSaddleBrown,
clrForestGreen, clrOliveDrab, clrSeaGreen, clrDarkGoldenrod, clrDarkSlateBlue,
clrSienna, clrMediumBlue, clrBrown, clrDarkTurquoise, clrDimGray, clrLightSeaGreen,
clrDarkViolet, clrFireBrick, clrMediumVioletRed, clrMediumSeaGreen, clrChocolate,
clrCrimson, clrSteelBlue, clrGoldenrod, clrMediumSpringGreen, clrLawnGreen,
clrCadetBlue, clrDarkOrchid, clrYellowGreen, clrLimeGreen, clrOrangeRed, clrDarkOrange,
clrOrange, clrGold, clrYellow, clrChartreuse, clrLime, clrSpringGreen, clrAqua, clrDeepSkyBlue,
clrBlue, clrMagenta, clrRed, clrGray, clrSlateGray, clrPeru, clrBlueViolet, clrLightSlateGray,
clrDeepPink, clrMediumTurquoise, clrDodgerBlue, clrTurquoise, clrRoyalBlue, clrSlateBlue,
clrDarkKhaki, clrIndianRed, clrMediumOrchid, clrGreenYellow, clrMediumAquamarine,
clrDarkSeaGreen, clrTomato, clrRosyBrown, clrOrchid, clrMediumPurple, clrPaleVioletRed,
clrCoral, clrCornflowerBlue, clrDarkGray, clrSandyBrown, clrMediumSlateBlue, clrTan,
clrDarkSalmon, clrBurlyWood, clrHotPink, clrSalmon, clrViolet, clrLightCoral, clrSkyBlue,
clrLightSalmon, clrPlum, clrKhaki, clrLightGreen, clrAquamarine, clrSilver, clrLightSkyBlue,
clrLightSteelBlue, clrLightBlue, clrPaleGreen, clrThistle, clrPowderBlue, clrPaleGoldenrod,
clrPaleTurquoise, clrLightGray, clrWheat, clrNavajoWhite, clrMoccasin, clrLightPink,
clrGainsboro, clrPeachPuff, clrPink, clrBisque, clrLightGoldenrod, clrBlanchedAlmond,
clrLemonChiffon, clrBeige, clrAntiqueWhite, clrPapayaWhip, clrCornsilk, clrLightYellow,
clrLightCyan, clrLinen, clrLavender, clrMistyRose, clrOldLace, clrWhiteSmoke, clrSeashell,
clrIvory, clrHoneydew, clrAliceBlue, clrLavenderBlush, clrMintCream, clrSnow, clrWhite
};
string tName[]={ “clrBlack”, “clrDarkGreen”, “clrDarkSlateGray”, “clrOlive”, “clrGreen”, “clrTeal”, “clrNavy”, “clrPurple”,
“clrMaroon”, “clrIndigo”, “clrMidnightBlue”, “clrDarkBlue”, “clrDarkOliveGreen”, “clrSaddleBrown”,
“clrForestGreen”, “clrOliveDrab”, “clrSeaGreen”, “clrDarkGoldenrod”, “clrDarkSlateBlue”,
“clrSienna”, “clrMediumBlue”, “clrBrown”, “clrDarkTurquoise”, “clrDimGray”, “clrLightSeaGreen”,
“clrDarkViolet”, “clrFireBrick”, “clrMediumVioletRed”, “clrMediumSeaGreen”, “clrChocolate”,
“clrCrimson”, “clrSteelBlue”, “clrGoldenrod”, “clrMediumSpringGreen”, “clrLawnGreen”,
“clrCadetBlue”, “clrDarkOrchid”, “clrYellowGreen”, “clrLimeGreen”, “clrOrangeRed”, “clrDarkOrange”,
“clrOrange”, “clrGold”, “clrYellow”, “clrChartreuse”, “clrLime”, “clrSpringGreen”, “clrAqua”, “clrDeepSkyBlue”,
“clrBlue”, “clrMagenta”, “clrRed”, “clrGray”, “clrSlateGray”, “clrPeru”, “clrBlueViolet”, “clrLightSlateGray”,
“clrDeepPink”, “clrMediumTurquoise”, “clrDodgerBlue”, “clrTurquoise”, “clrRoyalBlue”, “clrSlateBlue”,
“clrDarkKhaki”, “clrIndianRed”, “clrMediumOrchid”, “clrGreenYellow”, “clrMediumAquamarine”,
“clrDarkSeaGreen”, “clrTomato”, “clrRosyBrown”, “clrOrchid”, “clrMediumPurple”, “clrPaleVioletRed”,
“clrCoral”, “clrCornflowerBlue”, “clrDarkGray”, “clrSandyBrown”, “clrMediumSlateBlue”, “clrTan”,
“clrDarkSalmon”, “clrBurlyWood”, “clrHotPink”, “clrSalmon”, “clrViolet”, “clrLightCoral”, “clrSkyBlue”,
“clrLightSalmon”, “clrPlum”, “clrKhaki”, “clrLightGreen”, “clrAquamarine”, “clrSilver”, “clrLightSkyBlue”,
“clrLightSteelBlue”, “clrLightBlue”, “clrPaleGreen”, “clrThistle”, “clrPowderBlue”, “clrPaleGoldenrod”,
“clrPaleTurquoise”, “clrLightGray”, “clrWheat”, “clrNavajoWhite”, “clrMoccasin”, “clrLightPink”,
“clrGainsboro”, “clrPeachPuff”, “clrPink”, “clrBisque”, “clrLightGoldenrod”, “clrBlanchedAlmond”,
“clrLemonChiffon”, “clrBeige”, “clrAntiqueWhite”, “clrPapayaWhip”, “clrCornsilk”, “clrLightYellow”,
“clrLightCyan”, “clrLinen”, “clrLavender”, “clrMistyRose”, “clrOldLace”, “clrWhiteSmoke”, “clrSeashell”,
“clrIvory”, “clrHoneydew”, “clrAliceBlue”, “clrLavenderBlush”, “clrMintCream”, “clrSnow”, “clrWhite”, “clrNONE”
};
aName=StringTrimLeft(StringTrimRight(aName));
for(int i=0;i<ArraySize(tName);i++){
if(aName==tName[i])return(tColor[i]);
}
return(Red);

}
//——————————————————–
// Ïðåîáðàçîâàíèå ñòðîêè â öâåò. Êîíåö.
// Ôóíêöèþ íàïèñàë Integer. http://forum.mql4.com/ru/7134
//——————————————————–

 

如果你对文件有了解,请帮助投票!

If you are familiar with the file, please help vote!

平均评分 0 / 5. 投票数: 0

到目前为止还没有投票!成为第一位投票人。

相关资源

暂无评论

暂无评论...